INNEHÅLL. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

INNEHÅLL. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

ii

Förord

INNEHÅLL

Upphovsrättsmeddelande ���������������������������������������������������������������������������������������iii

Varumärken �������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Granskning ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Uppgradering och garanti ����������������������������������������������������������������������������������������iv

Förvärv av utbytbara delar ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Grön produktegensksaper ���������������������������������������������������������������������������������������iv

Miljöpolicy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Information om kemiska substanser ����������������������������������������������������������������������� v

Batteriinformation ���������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Säkerhetsinstruktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE-överensstämmelse ������������������������������������������������������������������������������������������viii

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi ������������������������������������������������������������� viii

WEEE-deklaration �������������������������������������������������������������������������������������������������viii

1. Översikt .............................................................. 1-1

Förpackningsinnehåll �������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Systemöversikt �����������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Komponentutbyte och uppgradering �������������������������������������������������������������������� 1-9

2. Komma igång ..................................................... 2-1

Tips om säkerhet och bekvämlighet ��������������������������������������������������������������������� 2-2

Hårdvaruinställning ����������������������������������������������������������������������������������������������2-3

3. Systemhantering ................................................ 3-1

Bildskärmsvisning (OSD) (tillval) ��������������������������������������������������������������������������3-2

Bildskärmsvisning (OSD) (tillval) ��������������������������������������������������������������������������3-5

Energisparfunktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������3-8

Nätverksanslutning (Windows 7) ������������������������������������������������������������������������3-10

Nätverksanslutning (Windows 8�x) ���������������������������������������������������������������������3-13

Systemåterställning (Windows 7) �����������������������������������������������������������������������3-16

Systemåterställning (Windows 8�x) ��������������������������������������������������������������������3-26

A. Felsökning ..........................................................A-1

Allt-i-ett-dator

Upphovsrättsmeddelande

Materialet i detta dokument är den immateriella egendomen tillhörande MICRO-STAR

INTERNATIONAL� Vi är mycket noggranna vid färdigställandet av detta dokument men inga garantier kan lämnas om korrektheten av dess innehåll� Våra produkter genomgår kontinuerliga förbättringar och vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan vidare meddelanden�

Varumärken

Alla varumärken tillhör deras respektive ägare�

Granskning

Granskning

V1�0

Datum

2014/ 03 iii

iv

Förord

Uppgradering och garanti

Observera att vissa komponenter som är förinstallerade kan uppgraderas eller bytas ut på användarens begäran� För ytterligare information om den köpta produkten kontakta din lokala återförsäljare� Försök inte att uppgradera eller byta ut någon komponent i produkten såvida inte du är en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter eftersom det kan göra att garantin blir ogiltig� Det rekommenderas starkt att du kontaktar den auktoriserade återförsäljaren eller servicecenter för alla uppgraderingar eller bytesservice�

Förvärv av utbytbara delar

Notera att begäran om reservdelar (eller kompatibla delar) till produkten som köpts av användare i vissa länder eller territorier kan uppfyllas av tillverkaren upp till 5 år som mest efter att produkten slutat tillverkas, beroende på allmänna bestämmelser som uttalats vid den tidpunkten�

Kontakta tillverkaren via http://support�msi�com/ för detaljerad information om begäran av reservdelar�

Teknisk support

Om det uppstår problem med ditt system och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören� Alternativt, försök med följande hjälpresurser för ytterligare vägledning�

Besök MSI webbsida för teknisk guide, BIOS-uppdateringar, drivrutiner och annan information via http://www�msi�com/service/download/

Kontakta vår tekniska personal via http://support�msi�com/

Grön produktegensksaper

Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

Lätt att ta isär och återvinna

Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Allt-i-ett-dator

Miljöpolicy

Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden�

Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för

återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden�

Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning�

Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi�com för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter�

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t�ex� EU REACH Regulation

(Regulation EC nr� 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller

MSI information om kemiska substanser på: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Batteriinformation

EU:

Batterier, batteripaket och ackumulatorer får inte kastas i hushållssoporna� Lämna in dem på närmaste återvinningscentral enligt gällande miljölagstiftning�

Taiwan:

För bättre miljöskydd bör förbrukade batterier samlas in separat för återvinning eller speciell kassering� v

Kalifornien, USA:

Knappcellsbatteriet kan innehålla perkloratmaterial och måste hanteras på ett speciellt sätt vid kassering i Kalifornien�

För mer information, besök: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt� Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren�

vi

Förord

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt�

Alla Uppmaningar och varningar på utrustningen eller i användarhandboken bör noteras�

Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens�

Håll utrustningen avskild från fuktighet och höga temperaturer�

Placera utrustningen på en stadig yta före installation�

Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan utrustningen ansluts till eluttaget� Ta inte bort skyddsjorden på kontakten� Utrustningen måste anslutas till ett skyddsjordat uttag�

Dra alltid ut nätsladden innan några expansionskort eller moduler installeras i utrustningen�

Koppla alltid ifrån strömsladden eller stäng av vägguttaget om utrustningen inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att utrustningen

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Lämna inte utrustningen i en oventilerad miljö med en lagringstemperatur över

60 O C (140 O F) eller under 0 O C (32 O F), eftersom utrustningen kan skadas�

OBS: Högsta drifttemperatur är c:a 40 O C�

Allt-i-ett-dator

Häll aldrig vätska i öppningarna� Det kan skada utrustningen eller ge elektriska stötar�

Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den� Placera ingenting ovanpå nätsladden�

När koaxialkabeln ansluts till TV:n måste metallskärmen vara ordentligt ansluten till byggnadens jordningssystem�

Kabeldistributionssystemet måste jordas i enlighet med ANSI/NFPA 70,

National Electrical Code (NEC), i synnerhet avsnitt 820�93, Grounding of

Outer Conductive Shield of a Coaxial Cable (jordning av yttre avskärmning för koaxialkabel)

Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från utrustningen�

Om någon av följande situationer uppstår, låt servicepersonal kontrollera utrustningen:

Strömsladden eller kontakten är skadad�

Vätska har kommit in i utrustningen�

Utrustningen har utsatts för fukt�

Utrustningen fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt bruksanvisningen�

Utrustningen har tappats eller skadats�

Utrustningen har tydliga tecken på sprickor�

1�

2�

Den optiska lagringsenheten är klassificerad som en Klass 1 laserprodukt� Använd inga andra kontroller eller justeringar eller genomför procedurer annat än de som specificeras�

Vidrör inte linsen på enhetens insida� vii

viii

Förord

CE-överensstämmelse

Micro-Star International CO�, LTD tillkännager härmed att denna apparat uppfyller de väsentliga säkerhetskraven och andra relevanta bestämmelser i EU-direktivet�

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna�

Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer� Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer� Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation� Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

Rikta om eller omplacera mottagarantennen�

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren�

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till�

Notering 1

Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker�

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning�

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena�

VOIR LA NOTICE D’fINSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler� Hantering gäller under följande två villkor:

1�

2�

Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion�

WEEE-deklaration

Under Europeiska unionens (“EU”) Weee-direktiv (Waste Electrical and

Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti,

2005, kan inte produkter från “elektriska och elektroniska utrustningar” kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals