Systemoperasjoner. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

Systemoperasjoner. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M | Manualzz

Systemoperasjoner

Dette kapitlet gir deg viktig informasjon om systemoperasjoner�

Viktig

All informasjon kan endres uten forvarsel�

3

Strømstyring

Strømbehandling av personlige datamaskiner (PC-er) og skjermer kan spare betydelig mengder elektrisitet samt ha positive innvirkninger på miljøet�

For å være energieffektiv, slå av skjermen eller sett PC-en i dvalemodus etter en periode uten bruk� h

Strømbehandling i Windows 7

■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet� Gå til

[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel) > [System and Security] (System og sikkerhet)�

3-2 Klikk deretter på [Power Options] (Strømalternativer)-koplingen�

Velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger)�

■ Shut Down Computer (Slå av datamaskin)-menyen har alternativene Dvale

(S3/S4) og Slå av (S5) for rask og enkel behandling av strøm til systemet� h

Power Management i Windows 8.x

■ [Power Options] (Strømalternativer) i Windows lar deg kontrollere strømbehandlingsfunksjonene til skjermen, harddisken og batteriet� Gå til

[Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel) > [System and Security] (System og sikkerhet)�

Klikk deretter på [Power Options] (Strømalternativer)-koplingen�

Velg en strømplan som møter dine personlige behov. Du kan også fininnstille innstillingene ved å klikke på [Change plan settings] (Endre planinnstillinger)�

Systemoperasjoner

■ Shut Down Computer (Slå av datamaskin)-menyen har alternativene Dvale

(S3/S4) og Slå av (S5) for rask og enkel behandling av strøm til systemet� h

Strømbehandling gjennom ENERGY STARTkvalifiserte skjermer (ekstrautstyr)

Strømbehandlingsfunksjonen lar datamaskinen starte en lavstrøms eller "dvale"-modus etter en periode uten aktivitet fra brukeren� Når den brukes med en ekstern ENERGY STAR-kvalifisert skjerm, støtter denne funksjonen også lignende strømbehandlingsfunksjoner på skjermen� For å ta fordel av disse strømsparingsfunksjonene, har strømbehandlingsfunksjonen blitt forhåndsinnstilt til å oppføre seg på følgende måter når systemet brukes med AC-strøm:

■ Slå av skjermen etter 15 minutter

■ Starte dvalemodus etter 30 minutter h

Vekke opp systemet

Datamaskinen skal kunne vekkes opp fra strømsparingsmodus hvis det kommer en kommando fra en av følgende:

■ strømknappen,

■ nettverket (Wake On LAN),

■ musen,

■ tastaturet�

Energisparetips:

■ Slå av skjermen ved å trykke på LCD-strømknappen etter en periode uten aktivitet�

■ Still inn innstillingenen i Power Options (Strømalternativer) under Windows for

å optimere PC-ens strømbehandling�

■ Installer strømsparingsprogramvare for å styre PC-ens energiforbruk�

■ Alltid kople fra vekselstrømledningen eller slå av ved stikkontakten hvis PC-en skal stå ubrukt for en viss periode for å unngå forbruk av strøm�

3-3

Nettverkstilkobling (Windows 7)

h

Kablet LAN

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel)�

2� Velg [Connect to the Internet] (kople til Internett) under [Network and Internet]

(Nettverk og Internett)�

3-4

3� Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord�

4� Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette

LAN-tilkoplingen�

Systemoperasjoner h

Trådløs LAN

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel)�

2� Velg [Connect to the Internet] (kople til Internett) under [Network and Internet]

(Nettverk og Internett)�

3� Velg [Wireless] for å kople til med en trådløs ruter eller et trådløst nettverk�

3-5

4� En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes� Velg en tilkopling fra listen eller klikk på [Open Network and Sharing Center] (Åpne nettverks- og delingssenter) for

å opprette en ny tilkopling�

5� For å opprette en ny WLAN-tilkopling, velg [Set up a new connection or network]

(Sett opp en ny tilkopling eller nettverk) i [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter)�

3-6

6� Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

7� Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette�

8� En ny WLAN-tilkopling er opprettet� Klikk på [Close] (Lukk) for å avslutte eller velge

[Change connection settings] (Endre tilkoplingsinnstillinger) for å tilpasse WLANinnstillingene�

Systemoperasjoner

Nettverkstilkobling (Windows 8.x)

h

Kablet LAN

1� Gå til [Start] > [Control Panel] (Kontrollpanel)�

2� Velg [View network status and tasks] (Vis nettverksstats og oppgaver) under

[Network and Internet] (Nettverk og Internett)�

3� For å opprette en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter)�

4� Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk)�

3-7

5� Velg [Connect to the Internet] (Koble til Internett)�

6� Velg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for å kople til med DSL eller kabel som krever brukernavn og passord�

3-8

7� Skriv inn informasjonen fra ISP-en din og klikk på [Connect] (kople til) for å opprette

LAN-tilkoplingen�

Systemoperasjoner h

Trådløs LAN

1� Velg [Settings] (Innstillinger) tilgjengelig nettverk�

på skrivebordet, finn et trådløst ikon med

2� En liste over tilgjengelige WLAN-tilkoplinger åpnes� Velg en tilkobling fra listen�

3� For å etablere en ny tilkobling, velg [Network and Sharing Center] (Nettverks- og delingssenter) under [Network and Internet] (Nettverk og Internett) i [Control Panel]

(Kontrollpanel)�

4� Velg [Set up a new connection or network] (Sett opp en ny tilkobling eller et nettverk)�

5� Etterpå velger du [Manually connect to a wireless network] (Manuelt kople til et trådløst nettverk) og klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

6� Skriv inn informasjonen for det trådløse nettverket du vil legge til, og klikk på [Next]

(Neste) for å fortsette�

3-9

7� En ny WLAN-tilkopling er opprettet� Klikk på [Close] (Lukk) for å avslutte eller velge

[Change connection settings] (Endre tilkoplingsinnstillinger) for å tilpasse WLANinnstillingene�

Systemgjenoppretting (Windows 7)

Viktig

Recovery Tool (Gjenopprettingsverktøyet) er kun tilgjengelig på systemer som leveres standard med operativsystemet Windows og verktøyet MSI�

Formålene for bruk av Recovery Tool (Gjenopprettingsverktøyet) kan inkludere:

■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten�

■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk�

■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt�

■ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk�

Før du bruker gjenopprettingsverktøyet, sikkerhetskopier viktig data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter�

Hvis følgende løsninger ikke Recovery Tool (gjenoppretter systemet), ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp�

3-10 h

Gjenopprette systemet med F3-hurtigtasten

Hvis systemet møter på uopprettelige problemer, anbefales det alltid at du først prøver F3-hurtigtasten for å gjenopprette systemet med gjenopprettingspartisjonen til harddisken�

Følg instruksene under for å fortsette:

1� Start systemet på nytt�

2� Trykk på F3-hurtigtasten på tastaturet når følgende bilde vises�

Systemoperasjoner

3� Gå inn i Recovery Tool (gjenopprettingsverktøyet)� Dette verktøyet har tre funksjoner: [Backup System] (Sikkerhetskopier system), Restore System

(Gjenopprett system) og [Recover to factory default] (Gjenopprett til fabrikkstandard)� h

Systemsikkerhetskopiering

Det anbefales sterkt at brukere sikkerhetskopierer systemet som en løsning i tilfelle harddiskkrasj eller andre uhell�

Følg instruksene under for å fortsette:

1� Velg [Backup System] (Sikkerhetskopier system)� Du kan også velge [X] eller trykke på [Esc] på tastaturet for å avslutte�

3-11

2� Velg [BACKUP] (SIKKERHETSKOPIER) for å starte systemsikkerhetskopieringen umiddelbart�

‹ Første sikkerhetskopiering

Den første sikkerhetskopieringen kan ta en stund� La den gjøre seg ferdig uten avbrudd�

3-12

‹ Senere sikkerhetskopieringer

Senere sikkerhetskopieringer vil erstatte de forrige sikkerhetskopifilene.

Systemoperasjoner

3� Systemsikkerhetskopieringen pågår� Legg merke til at det kan ta litt tid� Ikke slå av strømmen, ellers kan det forårsake ukjent skade på systemet�

4� Du kan også velge [CANCEL] (Avbryt) for å stoppe systemsikkerhetskopieringen umiddelbart� Ikke slå av strømmen mens avbrytelsen av systemsikkerhetskopieringen pågår�

3-13

5� Følgende melding indikerer en vellykket systemsikkerhetskopiering� Trykk på [OK] for å fullføre�

3-14 h

Systemgjenoppretting

Dette verktøyet hjelper deg med å returnere systemet til en tidligere tilstand med sikkerhetskopifilene som brukere opprettet og lagret i harddisken på forhånd.

Dersom ingen sikkerhetskopifiler er tilgjengelig, vil systemet bli gjenopprettet til standardoppsettet�

Følg instruksene under for å fortsette:

1� Velg [Restore System] (Gjenopprett system)� Du kan også velge [X] eller trykke på

[Esc] på tastaturet for å avslutte�

Systemoperasjoner

2� Velg [OK] eller [NEXT] (Neste) slik at systemet kan gjenopprette til den forrige sikkerhetskopieringen eller standard oppsett� Du kan også velge [CANCEL]

(Avbryt) for å stoppe systemgjenopprettingen umiddelbart�

‹ Med sikkerhetskopifiler: gjenopprette systemet til den forrige sikkerhetskopieringen

‹ Uten sikkerhetskopifiler: gjenopprette systemet til det standard oppsettet

3-15

3� Systemgjenopprettingen pågår� Legg merke til at det kan ta litt tid� Ikke slå av strømmen, ellers kan det forårsake ukjent skade på systemet�

3-16

4� Følgende melding indikerer en vellykket systemgjenoppretting� Trykk på [OK] for å fullføre� Start systemet på nytt og gå inn i Windows-operativsystemet som vanlig� Dersom gjenopprettingsprosessen mislykkes eller er avbrutt, starter du hele prosedyren på nytt igjen�

Systemoperasjoner h

Systemgjenoppretting

Dette verktøyet hjelper til med å gjenopprette systemet til fabrikkstandardinnstillinger� Alle data på harddisken slettes, og alle innstillinger gjenopprettes til fabrikkstandardene�

Følg instruksene under for å fortsette:

1� Velg [Recover to factory default] (Gjenopprett til fabrikkstandard)� Du kan også velge [X] eller trykke på [Esc] på tastaturet for å avslutte�

2� Systemet vil gjenopprettes til fabrikkinnstillinger� All data vil bli borte� Sørg for at det har blitt tatt en sikkerhetskopi av all viktig data� Velg [NEXT] (Neste) for å fortsette�

Du kan også velge [CANCEL] (Avbryt) for å stoppe�

3-17

3� Velg [OK] slik at systemet kan gjenopprette dets standard oppsett�

3-18

4� Systemgjenopprettingen pågår� Legg merke til at det kan ta litt tid� Ikke slå av strømmen, ellers kan det forårsake ukjent skade på systemet�

Systemoperasjoner

5� Følgende melding indikerer at systemgjenopprettingen var vellykket� Trykk på [OK] for å fullføre� Start systemet på nytt og gå inn i Windows-operativsystemet som vanlig� Dersom gjenopprettingsprosessen mislykkes eller er avbrutt, starter du hele prosedyren på nytt igjen�

3-19

3-20

Systemgjenoppretting (Windows 8.x)

Viktig

System Recovery Function (Systemgjenoppretting-funksjonen) er kun tilgjengelig på systemer som leveres standard med operativsystemet Windows og verktøyet MSI�

Formålene for bruk av System Recovery Function (Systemgjenoppretting-funksjonen) kan inkludere:

■ Gjenopprette systemet tilbake til de opprinnelige innstillingene til fabrikanten�

■ Når noen feil har oppstått mens operativsystemet har vært i bruk�

■ Når operativsystemet påvirkes av virus og ikke kan fungere som normalt�

■ Når du ønsker å installere operativsystemet med andre innebygde språk�

Før du bruker System Recovery Function (Systemgjenoppretting-funksjonen), sikkerhetskopier viktig data som er lagret på systemstasjonen til andre lagringsenheter�

Hvis følgende løsninger ikke gjenoppretter systemet, ta kontakt med den autoriserte lokale forhandleren eller servicesenter for mer hjelp�

Systemoperasjoner h

Gjenopprette fra operativsystemet

‹

Refresh PC

Refresh PC-verktøyet sjekker om systemfilene, Windows-registeret og andre viktige systemkomponenter fungerer eller ikke. Når problemer blir funnet med Windows-filer, vil det forsøke å reparere PC-en din� Hvis PC-en din ikke kjører som normalt, kan du oppdatere den uten å miste de personlige filene dine.

1� Klikk [Settings] (Innstillinger) på skrivebordet, og velg deretter [Change

PC settings] (Endre PC-innstillinger) > [Update and recovery] (Oppdatering og gjenoppretting)�

2. Klikk [Recovery] (Gjenoppretting) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Oppdater PC-en uten å berøre filene), og velg [Get started] (Kom i gang).

3-21

3� Den viser endringene som vil bli gjort under prosessen, klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

4� En melding indikerer at PC-en er klar for oppdatering� Klikk [Refresh] (Oppdater) for

å starte� Dette kan ta en stund�

3-22

5� Når oppdateringsprosessen er fullført, kommer du tilbake til Windows-startskjermen hvor du kan finne alle standard Windows-verktøy og miniprogrammer.

Systemoperasjoner

‹

Reset PC (Nullstill PC)

Reset-verktøyet vil føre systemet tilbake til originale fabrikkinnstillinger�

1� Klikk [Settings] (Innstillinger) på skrivebordet, og velg deretter [Change

PC settings] (Endre PC-innstillinger) > [Update and recovery] (Oppdatering og gjenoppretting)�

2� Klikk [Recovery] (Gjenoppretting) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Fjern alt og installer Windows på nytt), og velg [Get started] (Kom i gang)�

3� Den viser endringene som vil bli gjort under prosessen, klikk på [Next] (Neste) for å fortsette�

3-23

4. Du blir bedt om å velge hvilken stasjon du vil rydde for en harddisk med flere partisjoner�

5. Velg nå enten å fjerne filer eller fullstendig rydde stasjoner.

3-24

6� Den er nå klar for å nullstille PC-en din, klikk på [Reset] (Nullstill) og følg anvisningene på skjermen for å starte PC-en på nytt�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals