Systémové operácie. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

Systémové operácie. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M | Manualzz

Systémové operácie

Táto kapitola uvádza základné informácie o používaní systému.

Dôležité

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

Riadenie napájania

Riadenie napájania osobných počítačov (PC) a monitorov má potenciál ušetriť značné množstvo elektrickej energie a je aj prínosom pre životné prostredie.

Kvôli energetickej efektívnosti po určitej dobe nečinnosti zo strany používateľa vypne displej alebo prepne PC do režimu spánku.

h

Riadenie napájania v Windows 7

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie.

Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel) > [System and Security]

(Systém a zabezpečenie).

3-2 Následne kliknite na odkaz [Power Options] (Možnosti napájania).

Vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám. Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia.

■ V ponuke Shut Down Computer (Vypnúť počítač) sa uvádzajú možnosti ako

Sleep (Spiaci režim) (S3/S4) a Shut Down (Vypnúť) (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému� h

Správa napájania vo Windows 8.x

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) >

[Control Panel] (Ovládací panel) > [System and Security] (Systém a zabezpečenie).

Následne kliknite na odkaz [Power Options] (Možnosti napájania).

Vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám. Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia.

3-3

3-2

Systémové operácie

■ V ponuke Shut Down Computer (Vypnúť počítač) sa uvádzajú možnosti ako

Sleep (Spiaci režim) (S3/S4) a Shut Down (Vypnúť) (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému� h

Riadenie výkonu prostredníctvom monitorov s označením ENERGY STAR (voliteľné)

Funkcia riadenia výkonu umožňuje počítaču prepínať medzi režimami s malým výkonom alebo „Sleep“ (Spiaci režim), keď používateľ dlhšiu dobu nestlačí žiadny kláves. Keď sa používa s externým monitorom s označením ENERGY STAR, táto funkcia tiež podporuje podobné funkcie monitora na riadenia výkonu� Ak chcete využiť tieto potenciálne úspory energie, funkcia riadenia výkonu je prednastavená tak, aby sa v systéme napájanom zo siete správala nasledovnými spôsobmi:

■ Vypnutie displeja po 15 minútach

■ Spustenie režimu Sleep (Spiaci režim) po 30 minútach h

Zobudenie systému

Počítač sa z režimu úspory energie zobudí v rámci reakcie na príkaz z jedného z nasledujúcich zariadení:

■ sieťový vypínač,

■ sieť (zobudiť v LAN),

■ myš,

■ klávesnica�

3-3

Rady pre úsporu energie:

■ Po dobe nečinnosti zo strany používateľa vypnite monitor stlačením sieťového tlačidla na LCD.

■ Kvôli optimalizovaniu riadenia napájania PC dolaďte nastavenia v rámci Power

Options (Možnosti napájania) v operačnom systéme Windows.

■ Nainštalovaním softvéru na riadenie napájania regulujte spotrebu energie vášho PC�

■ Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nečinnosti počítača, vždy odpojte sieťový kábel alebo vypnite stenovú zásuvku.

Sieťové pripojenie (Windows 7)

h

Zapojená LAN

1. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel).

2. Vyberte [Connect to the Internet] (Pripojiť na Internet) v položke [Network and

Internet] (Sieť a Internetové pripojenie).

3-4

3. Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo).

4. Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN.

3-5

3-4

Systémové operácie h

Bezdrôtová LAN

1. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel).

2. Vyberte [Connect to the Internet] (Pripojiť na Internet) v položke [Network and

Internet] (Sieť a Internetové pripojenie).

3. Vyberte možnosť [Wireless] (Bezdrôtové) a zapojte pomocou bezdrôtového smerovača alebo bezdrôtovej siete.

3-5

4. Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN. Nové pripojenie vytvorte jeho vybratím z tohto zoznamu, alebo kliknite na položku [Open Network and Sharing

Center] (Otvoriť sieť a zdieľanie strediska).

5. Nové pripojenie WLAN vytvorte tak, že v položke [Network and Sharing Center]

(Sieť a zdieľanie strediska) vyberiete možnosť [Set up a new connection or network]

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

3-6

6. Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

7. Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo

[Next] (Ďalej).

8. Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN. Ukončite kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť) alebo nastavenia WLAN zmeňte vybratím možnosti [Change connection settings]

(Zmeniť zastavenia spojenia).

3-7

3-6

Systémové operácie

Sieťové pripojenie (Windows 8.x)

h

Zapojená LAN

1. Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel).

2. V položke [Network and Internet] (Sieť a internet) zvoľte [View network status and tasks] (Zobraziť stav siete a úlohy).

3. Na vytvorenie nového pripojenia zvoľte [Network and Sharing Center] (Centrum sietí a zdieľania).

4. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

3-7

5. Zvoľte [Connect to the Internet] (Pripojiť k internetu).

6. Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo).

3-8

7. Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN.

3-9

3-8

Systémové operácie h

Bezdrôtová LAN

1. Na pracovnej ploche zvoľte [Settings] (Nastavenia) komunikácie s dostupnou sieťou.

a nájdite ikonu bezdrôtovej

2. Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN. V zozname zvoľte pripojenie.

3. Na vytvorenie sieťového pripojenia zvoľte v ponuke [Control Panel] (Ovládací panel) položku [Network and Internet] (Sieť a internet) a potom [Network and Sharing

Center] (Centrum sietí a zdieľania).

4. Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť).

5. Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej).

6. Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo

[Next] (Ďalej).

3-9

7. Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN. Ukončite kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť) alebo nastavenia WLAN zmeňte vybratím možnosti [Change connection settings]

(Zmeniť zastavenia spojenia).

Obnova systému (Windows 7)

Dôležité

Funkcia Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému je dostupný len v systémoch, ktoré sú štandardne zahrnuté do operačného systému Windows a obslužných programov MSI�

Medzi dôvody na použitie Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému môže patriť:

■ Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby.

■ Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby.

■ Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať.

■ Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi.

Pred použitím Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému si zálohujte dôležité údaje uložené na jednotke vášho systému na iné pamäťové zariadenia.

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

3-10 h

Obnova systému pomocou klávesovej skratky F3

Ak sa v systéme vyskytnú neodstrániteľné problémy, vždy sa odporúča, aby ste systém najskôr skúsili obnoviť klávesovou skratkou F3 pomocou oblasti pre obnovu pevného disku�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Reštartujte systém�

2. Keď sa zobrazí nasledovný obraz, na klávesnici stlačte klávesovú skratku F3.

3-11

3-10

Systémové operácie

3. Spusťte Recovery Tool (Nástroj na obnovu). Tento nástroj obsahuje tri funkcie:

Backup System (Záloha systému), Restore System (Obnovenie systému) a Recover to factory default (Obnovenie výrobných predvolieb).

h

Záloha systému

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si zálohovali systém, ako riešenie pre prípad závažného zlyhania disku alebo ďalších nehôd.

3-11

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1. Do nástroja vstúpite voľbou [Backup System] (Záloha systému). Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici.

2. Na okamžité spustenie zálohovania systému zvoľte [BACKUP] (Záloha).

‹ Počiatočná záloha

Počiatočná záloha môže nejakú dobu trvať. Nechajte ju dokončiť bez prerušenia.

3-12

‹ Následné zálohy

Následnými zálohami sa nahradia predchádzajúce záložné súbory.

3-13

3-12

Systémové operácie

3. Záloha systému prebieha. Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať. Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému.

4. Na okamžité zastavenie zálohy systému môžete alternatívne zvoliť [CANCEL]

(Zrušiť). Kým prebieha rušenie zálohovania, nevypínajte napájanie, prosím.

3-13

5. Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne zálohovaný. Dokončite stlačením tlačidla [OK].

3-14 h

Obnova systému

Tento nástroj pomáha vrátiť systém do predchádzajúceho stavu pomocou záložných súborov, ktoré používateľ predtým vytvoril a uložil na pevnom disku. Ak nie sú k dispozícii záložné súbory, systém bude obnovený na výrobné hodnoty nastavení.

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1. Do nástroja vstúpite voľbou [Restore System] (Obnova systému). Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici.

3-15

3-14

Systémové operácie

2. Zvoľte [OK] alebo [NEXT] (Ďalej) na obnovu systému do stavu predchádzajúcej zálohy alebo na predvolené nastavenie. Na okamžité zastavenie obnovy systému môžete alternatívne zvoliť [CANCEL] (Zrušiť).

‹ Pomocou záložných súborov: obnova systému do stavu predchádzajúcej zálohy

‹ Bez záložných súborov: obnova systému na hodnoty predvolených nastavení

3-15

3. Obnova systému prebieha. Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať. Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému.

3-16

4. Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený. Dokončite stlačením tlačidla [OK]. Reštartujte systém a do operačného systému Windows vstúpte obvyklým spôsobom� Ak proces obnovy zlyhá alebo je prerušený, prosím, spusťte celý postup znova�

3-17

3-16

Systémové operácie h

Obnova systému

Tento nástroj pomáha obnoviť systém na hodnoty výrobných predvolených nastavení.

Na pevnom disku sa vymažú všetky údaje a všetky nastavenia sa obnovia na hodnoty výrobných predvolieb�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1. Do nástroja vstúpite voľbou [Recover to factory default] (Obnoviť na výrobné predvoľby). Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici�

2. Systém bude obnovený na hodnoty výrobných nastavení. Všetky údaje budú odstránené. Vykonajte zálohu všetkých dôležitých údajov. Pokračujte zvolením

[NEXT] (Ďalej). Alebo proces zastavte stlačením tlačidla [CANCEl] (Zrušiť).

3-17

3. Zvoľte [OK], aby došlo k obnoveniu systému na hodnoty predvolených nastavení.

3-18

4. Obnovenie systému prebieha. Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať. Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému.

3-19

3-18

Systémové operácie

5. Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený. Dokončite stlačením tlačidla [OK]. Reštartujte systém a do operačného systému Windows vstúpte obvyklým spôsobom� Ak proces obnovy zlyhá alebo je prerušený, prosím, spusťte celý postup znova�

3-19

3-20

Obnova systému (Windows 8.x)

Dôležité

System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) je dostupná len v systémoch, ktoré sú štandardne zahrnuté do operačného systému Windows a obslužných programov MSI�

Medzi dôvody na použitie System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) môže patriť:

■ Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby.

■ Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby.

■ Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať.

■ Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi.

Pred aktivovaním System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) si vyzálohujte dôležité údaje uložené na pevnom disku vášho systému na iné pamäťové zariadenia.

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

3-21

3-20

Systémové operácie h

Obnova z operačného systému

‹

Refresh PC (Obnoviť PC)

Refresh PC (Obnoviť PC) kontroluje, či systémové súbory, register systému Windows a ďalšie dôležité systémové prvky fungujú správne alebo nie; pri nájdení problémov so súbormi systému Windows sa nástroj pokúsi o opravu vášho PC. Ak váš PC funguje dobre, môžete ho obnoviť bez straty osobných súborov.

1. Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova).

2. Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Obnovenie PC bez vplyvu na súbory) a zvoľte [Get started] (Začiatok).

3-21

3. Zobrazia sa zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú; pokračujte kliknutím na

[Next] (Ďalej).

4. Správa uvádza, že váš PC je pripravený na obnovenie; kliknutím na [Refresh]

(Obnoviť) proces spustíte. Môže to nejakú dobu trvať.

3-22

5. Po dokončení procesu obnovy sa vrátite naspäť na úvodnú obrazovku Start systému Windows, kde nájdete všetky predvolené nástroje systému Windows a miniaplikácie�

3-23

3-22

Systémové operácie

‹

Nástroj na resetovanie Reset PC

Pomocou nástroja na resetovanie Reset obnovíte pôvodné výrobné nastavenia.

1. Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova).

2. Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Odstrániť všetko a preinštalovať systém Windows) a zvoľte [Get started]

(Začiatok).

3. Zobrazia sa zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú; pokračujte kliknutím na [Next]

(Ďalej).

3-23

4. Budete vyzvaní na voľbu jednotky, ktorú chcete vyčistiť na pevnom disku s viacerými oblasťami.

3-24

5. Teraz zvoľte, či chcete odstrániť súbory alebo úplne vyčistiť jednotky podľa vašich potrieb�

6. Teraz ste pripravení na restovanie svojho PC; kliknite na [Reset] (Resetovať) a podľa pokynov na obrazovke svoj PC reštartujte�

PB

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals