Huomautus tekijänoikeudesta. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

Huomautus tekijänoikeudesta. MSI MS-AE6C, PRO 22XT 10M | Manualzz

Johdanto

Huomautus tekijänoikeudesta

Tämän asiakirjan tiedot ovat MICRO-STAR INTERNATIONALin omaisuutta� Olemme valmistaneet tämän asiakirjan huolella, mutta emme takaa sen sisällön oikeutta�

Tuotteitamme parannetaan jatkuvasti ja pidätämme oikeudet muutoksiin ilman erillistä huomautusta�

Tavaramerkit

Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta�

Revisio

Revisio

V1�0

Päivämäärä

2015/02 iii

iv

Päivitys ja takuu

Huomaa, että tietyt esiasetetut komponentit tuotteessa eivät ehkä ole päivitettävissä tai vaihdettavissa käyttäjän pyynnöstä� Lisätietoja tuotteesta voit kysyä paikalliselta jälleenmyyjältä� Älä yritä päivittää tai vaihtaa mitään tuotteen osaa, jos et ole valtuutettu jälleenmyyjä tai huoltotyöntekijä, koska se voi mitätöidä takuun� On erittäin suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen päivitys- tai vaihtopalvelua varten�

Vaihdettavien osien hankkiminen

Huomaa, että käyttäjien ostaessa tietyissä maissa tai tietyillä alueilla laitteen vaihdettavia osia (tai yhteensopivia osia), ne ovat saattaneet viimeistään 5 vuoden kuluessa valmistajalta loppua, koska tuote on lopetettu, tuolloin annetuista virallisista päätöksistä riippuen� Ota yhteyttä valmistajaan osoitteen http://www�msi�com/support/ kautta saadaksesi tarkempia tietoja varaosien hankinnasta�

Tekninen tuki

Jos järjestelmässä esiintyy virhe, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään� Voit myös kokeilla seuraavia ohjeita lisäopastusta varten� MSI-verkkosivustolla on tekninen opas, BIOS-päivityksiä, ohjainpäivityksiä ja muuta tietoa osoitteessa http://www�msi�com/support/

Vihreän tuotteen ominaisuudet

◙ Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa

◙ Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö

◙ Helposti purettavissa ja kierrätettävissä

◙ Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla

◙ Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla

◙ Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta

Johdanto

Ympäristöpolitiikka

◙ Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä�

◙ Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi�

◙ Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat lisätietoja kierrätyksestä�

◙ Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@msi�com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta�

Kemikaaliyhdisteiden tiedot

Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista kemikaaliyhdisteistä osoitteessa: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Paristotiedot

v

Euroopan unioni:

Paristoja, akkuja ja varaajia ei tule hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana� Käytä julkista keräysjärjestelmää niiden palauttamiseen, kierrättämiseen tai hävittämiseen paikallisten säännösten mukaisesti�

Taiwan:

Parempaa ympäristön suojelemista varten käytetyt paristot tulisi kerätä erikseen kierrätykseen tai erityiseen hävitykseen�

Kalifornia, USA:

Nappiparisto saattaa sisältää perkloraattia ja vaatii erityisen käsittelyn, kun se kierrätetään tai hävitetään Kaliforniassa�

Lisätietoja voit katsoa osoitteesta: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan virheellisesti� Korvaa vain valmistajan suosittelemalla vastaavalla tai samalla tyypillä�

vi

Turvallisuusohjeet

◙ Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi�

◙ Ota huomioon kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset�

Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje�

Älä altista laitetta kosteudelle tai korkeille lämpötiloille�

Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta�

◙ Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100~240 V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen virtapistokerasiaan� Älä ota pistokkeesta suojamaadoitusnastaa pois käytöstä� Laite tulee kytkeä maadoitettuun verkkopistokerasiaan�

◙ Irrota virtajohto aina pistorasiasta, ennen kuin asennat mitään lisäkortteja tai

-moduuleja laitteeseen�

◙ Irrota virtajohto aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana virrankulutuksen säästämiseksi�

Kotelon aukot ovat tuuletusilman kiertoa varten, ja ne estävät järjestelmää ylikuumenemasta� Älä peitä tuuletusaukkoja�

Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli

60 O C (140 O F) tai alle 0 O C (32 O F), koska se saattaa vaurioittaa laitteistoa�

HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40 ° C�

Johdanto

Älä milloinkaan kaada laitteelle nestettä� Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku�

Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa� Älä aseta mitään virtajohdon päälle�

◙ Kun TV-virittimeen asennetaan koaksaalijohto, on varmistettava, että metallisuoja on oikein liitetty rakennukseen suojamaadoitusjärjestelmään�

◙ Kaapelijakelujärjestelmän tulee olla maadoitettu ANSI/NFPA 70:n, National

Electrical Code (NEC):n, erityisesti osan 820�93:n, koaksiaalikaapelin ulkoisen johtavan suojan maadoituksen mukaisesti�

Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä�

Anna seuraavassa kuvatuissa tilanteissa laite huoltohenkilöstön tarkastettavaksi:

◙ Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut�

◙ Laitteen sisään on päässyt nestettä�

◙ Laite on altistunut kosteudelle�

◙ Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun mukaisesti�

◙ Laite on pudonnut ja vahingoittunut�

◙ Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä� vii

1� Optiset muistilaitteet on luokiteltu LUOKAN 1 LASERTUOTTEIKSI� Muiden kuin tässä ohjekirjassa määritettyjen säätimien tai säätöjen käyttö tai menetelmien suorittaminen on kielletty�

2� Älä kosketa levyaseman sisällä olevaa linssiä�

viii

CE-vaatimustenmukaisuus

Micro-Star International CO�, LTD ilmoittaa täten, että tämä laita on olennaisten turvallisuusvaatimusten ja muiden asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivin ehtojen mukainen�

FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti� Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä� Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle� Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen�

Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

■ Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon�

■ Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä�

■ Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty�

■ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta�

Huomautus 1

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta�

Huomautus 2

Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen puitteissa�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15� Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1� tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja

2� tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa�

WEEE-lausunto

Euroopan unionin (EU) 13�8�2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti

”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana� Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals