POPIS SYMBOLOV. Baxi DUO-TEC COMPACT E

Add to My manuals
128 Pages

advertisement

POPIS SYMBOLOV. Baxi DUO-TEC COMPACT E | Manualzz

17. ÚDAJE O PRIETOKU/VÝTLAČNEJ VÝŠKE KOTLA ....................................................................................................................................106

18. UMIESTNENIE ELEKTRÓD .........................................................................................................................................................................106

19. ROČNÁ ÚDRŽBA ..........................................................................................................................................................................................107

19.1 HYDRAULICKÁ JEDNOTKA .........................................................................................................................................................................107

19.2 ČISTENIE FILTROV ......................................................................................................................................................................................107

19.3 DEMONTÁŽ VÝMENNÍKA VODA-VODA ......................................................................................................................................................107

19.4 VÝMENA DIELOV .........................................................................................................................................................................................108

FUNKCIA AUTOMATICKÉ NASTAVENIE ...................................................................................................................................................108

20. ODINŠTALOVANIE, LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA .......................................................................................................................................108

21. TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................................................................................................................109

22. TECHNICKÉ PARAMETRE ..........................................................................................................................................................................110

23. INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU ...................................................................................................................................................................111

POPIS SYMBOLOV

UPOZORNENIE

Riziko poškodenia alebo zlej prevádzky zariadenia. Dbajte na upozornenia na nebezpečenstvá, ktoré sa týkajú ohrozenia osôb.

NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIN

Vysoká teplota v miestach, ktoré sú vystavené žiaru, vyčkajte, kým zariadenie nevychladne.

NEBEZPEČENSTVO VYSOKÉHO NAPÄTIA

Elektrické časti pod prúdom, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

NEBEZPEČENSTVO MRAZU

Možná tvorba ľadu, pretože teplota môže byť veľmi nízka.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Tieto informácie je treba dôkladne prečítať, sú nevyhnutné pre správnu prevádzku kotla.

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ

Je zakázané vykonávať/používať (viď popis vedľa symbolu).

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

JE CÍTIŤ PLYN

• Vypnite kotol.

• Nezapínajte žiadne elektrické zariadenia (napr. svetlá).

• Uhaste prípadné voľné plamienky a vyvetrajte.

• Kontaktujte autorizovaný servis.

SÚ CÍTIŤ SPALINY

• Vypnite kotol.

• Vyvetrajte.

• Kontaktujte autorizovaný servis.

HORĽAVÉ MATERIÁLY

Nepoužívajte alebo neskladujte v blízkosti kotla ľahko horľavé materiály (papier, riedidlá atď.)

ÚDRŽBA A ČISTENIE KOTLA

Pred akýmkoľvek zásahom odpojte kotol z elektrickej siete.

Obsluha zariadenia nie je určená osobám, ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti nie sú dostatočné, s výnimkou, keď majú dohľad zodpovedné osoby, ktoré zaistia ich kontrolu alebo inštruktáž o používaní zariadenia.

91 7722016 (03-01/19)

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents