ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE. Baxi DUO-TEC COMPACT E

Add to My manuals
128 Pages

advertisement

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE. Baxi DUO-TEC COMPACT E | Manualzz

11. ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

VIĎ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA NA KONCI NÁVODU V PRÍLOHE „SECTION“ B .

Elektrická bezpečnosť zariadenia je dosiahnutá len vtedy, keď je zariadenie správne pripojené na účinné uzemnenie, vykonané v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi týkajúcimi sa zariadení. Kotol sa pripojuje do jednofázovej elektrickej napájacej siete s 230 V s uzemnením pomocou trojžilového kábla, ktorý je súčasťou vybavenia kotla, pričom je nevyhnutné dodržať polaritu

Fáza– Nula.

Pripojenie uskutočnite pomocou dvojpólového vypínača s otvorením kontaktov aspoň na 3 mm.

V prípade výmeny napájacieho kábla použite harmonizovaný kábel “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm 2 s maximálnym priemerom 8 mm.

Aby ste sa dostali ku svorkovniciam, dajte dolu predný panel kotla (upevnený 2 skrutkami v spodnej časti), skrinku s ovládačmi otočte smerom dole a dostanete sa ku svorkovniciam, pre elektrické zapojenie tak, že vyberiete ochranný kryt. Poistky rýchleho typu 2 A sú zabudované v napájacej svorkovnici (pri kontrole a/alebo výmene vytiahnite držiak poistky čiernej farby).

VIĎ SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENIA NA KONCI NÁVODU V PRÍLOHE „SECTION“ B

Overte, či celková menovitá spotreba príslušenstva napojeného k zariadeniu nie je vyššia ako 2A. Ak presahuje túto hodnotu, je nevyhnutné vložiť medzi príslušenstvo a elektronickú dosku relé.

SVORKOVNICA M1

(L) = Fáza (hnedá)

(N) = Nula (modrá).

1

M2 2

= Uzemnenie (žlto-zelená).

(1) (2) = Kontakt pre Priestorový Termostat (on/off).

Pokiaľ je pripojené diaľkové ovládanie, alebo priestorový termostat, je potrebné na svorkách 1-2 svorkovnice M1 odstrániť prepojovací mostík (klemu).

3

4

5

6

7

8

9

10

M1

L

N

SVORKOVNICA M2

1

2

Svorky 1 - 2: zapojenie Diaľkového Ovládania (nízke napätie), príslušenstvo na objednávku.

Svorky 4 - 5 (všeobecné): zapojenie Vonkajšej sondy (príslušenstvo na objednávku)

Svorky 3-6-7-8: nepoužívajú sa.

Svorky 9-10: pripojenie sondy zásobníka TV.

CG_2394

Ak je k zariadeniu pripojené podlahové vykurovanie, inštalatér musí zaistiť bezpečnostný termostat pre ochranu proti prehrievaniu systému.

Pre umiestnenie pripojovacích káblov svorkovníc používajte príslušné otvory, ktoré sú v spodnej časti kotla.

11.1 PRIPOJENIE PRIESTOROVÉHO TERMOSTATU

Pripojenie na svorkovnicách M1 sú pod vysokým napätím(230 V). Pred samotným zapojením skontrolujte, že zariadenie nie je napájané elektrickým prúdom. Dodržujte polaritu v napájaní L (FÁZA) - N (NULA).

Pre zapojenie priestorového termostatu ku kotlu postupujte nasledovne:

• odpojte kotol z elektrickej siete;

• pristúpte ku svorkovnici M1 ;

• zložte mostík na konci kontaktov 1-2 a zapojte káble priestorového termostatu;

• zapojte kotol do elektrickej siete a uistite sa, že priestorový termostat funguje správne.

7722016 (03-01/19) 98

11.2 PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY KOTLA

11.2.1 VONKAJŠIA SONDA

Pre zapojenie tohto príslušenstva viď obr. vedľa (svorky inštrukcie dodávané s vonkajšou sondou.

4 5 ) a

NASTAVENIE KLIMATICKEJ KRIVKY "Kt"

SIEMENS

QAC34

M2

Keď je vonkajšia sonda napojená na kotol, reguluje prívodnú teplotu podľa nastaveného koeficientu Kt . Zvoľte si požadovanú krivku stlačením tlačidiel v súlade s uvedením v grafe v prílohe SECTION E a vyberte si tú najvhodnejšiu (od 00 do 90).

LEGENDA GRAFOV - „SECTION“ E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CG_2394

Prívodná teplota Vonkajšia teplota

11.2.2 EXTERNÝ ZÁSOBNÍK

Kotol je elektricky pripravený na pripojenie externého bojlera. Hydraulické pripojenie externého bojlera je znázornené na obrázku v prílohe „SECTION“ F . Zapojte prednostnú sondu TV NTC ku svorkám 9-10 svorkovnice M2 . Snímací prvok sondy NTC musí byť vložený do príslušného meracieho otvoru (jímky) na samotnom bojleri. Overte, či výmenný výkon hadu bojlera je správny vzhľadom na výkon kotla. Teplotu úžitkovej vody (+35°C...+60°C) nastavíte pôsobením na tlačidlá .

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: nastavte parameter P03 = 05, ako je uvedené v kapitole 14.

11.2.3 PRIPOJENIE NA ZÓNOVÝ SYSTÉM

Na použitie tejto funkcie je treba nainštalovať programovateľnú elektronickú dosku relé dodanú ako príslušenstvo.

LEGENDA ELEKTRICKÉ PRIPOJENIA (viď schému v prílohe „SECTION“ G na konci návodu).

Z Zóna (1..n)

R Relé

EV Elektroventil zóny

RT Priestorový termostat

Kotol môže riadiť viaczónový vykurovací systém. Priestorový prístroj (nainštalovaný na stene) môžete používať na kontrolu jednej zóny, zatiaľ čo bežné priestorové termostaty môžete používať na kontrolu ostatných zón.

PRIPOJENIA SYSTÉMU

• Ventil/čerpadlo zóny 1 pripojte ku svorkám 1 - 3 svorkovnice dosky relé nachádzajúcej sa v ovládacej skrinke kotla.

• Pripojte kontakt priestorového termostatu ostatných zón ku svorkám 1-2 svorkovnice M1 (kapitola PRIPOJENIE

PRIESTOROVÉHO TERMOSTATU).

Overte, či parameter P04=02 . Nastavte parameter P10 (kapitola NASTAVENIE PARAMETROV).

99 7722016 (03-01/19)

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents