UMIESTNENIE ELEKTRÓD. Baxi DUO-TEC COMPACT E

Add to My manuals
128 Pages

advertisement

UMIESTNENIE ELEKTRÓD. Baxi DUO-TEC COMPACT E | Manualzz

16. BEZPEČNOSTNÉ A REGULAČNÉ PRVKY

Kotol je konštruovaný tak, aby jeho prevádzka zodpovedala všetkým platným normám a predpisom. Obsahuje nasledujúce komponenty:

• Bezpečnostný termostat

Tento prvok, ktorého senzor je umiestnený na výstupe do vykurovania, preruší prívod plynu k horáku v prípade prehriatia vody v primárnom okruhu.

Je zakázané vyradiť z prevádzky tento bezpečnostný prvok

• Sonda NTC spalín

Tento prvok je umiestnený na primárnom výmenníku. V prípade prehriatia zablokuje elektronická doska prísun plynu k horáku.

Je zakázané vyradiť z prevádzky tento bezpečnostný prvok

• Ionizačná elektróda kontroly plameňa

Ionizačná elektróda zaručuje bezpečnosť v prípade nedostatku plynu alebo neúplného zapálenia hlavného horáku. Za týchto podmienok sa kotol zablokuje.

• Tlakový spínač

Tento prvok umožňuje zapálenie hlavného horáku len vtedy, ak je tlak v systéme vyšší než 0,5 bar.

• Dobeh čerpadla

Dobeh čerpadla je riadený elektronicky, trvá 3 minúty a je aktivovaný, vo funkcii vykurovania, až po vypnutí hlavného horáku kvôli zásahu priestorového termostatu.

• Protizámrazová ochrana

Elektronické ovládanie kotla je vybavené protizámrazovou funkciou v okruhu vykurovania a TV, ktorá pri teplote na výstupe nižšej než 5 °C spustí horák, až dosiahne hodnotu na výstupe 30 °C. Táto funkcia je aktívna, pokiaľ je kotol napájaný elektricky, má prívod plynu a je dodržaný predpísaný tlak v systéme.

• Funkcia proti zablokovaniu čerpadla

Pokiaľ nie je požiadavka na vykurovanie a/alebo TV po dobu 24 hodín, čerpadlo sa automaticky spustí na 10 sekúnd.

• Funkcia proti zablokovaniu trojcestného ventila

Pokiaľ nie je požiadavka na vykurovanie alebo TV po dobu 24 hodín, dôjde k zopnutiu trojcestného ventila.

• Hydraulický poistný ventil (okruh vykurovania)

Tento prvok, nastavený na 3 bar, slúži pre vykurovací okruh. Odporúčame pripojiť poistný ventil k odpadu so sifónom. Je zakázané ho používať ako prostriedok pre vypustenie vykurovacieho okruhu.

• Pretočenie čerpadla okruhu vykurovania

V prípade požiadavky na vykurovanie môže zariadenie vykonať pretočenie čerpadla ešte pred zapálením horáku. Doba trvania záleží na prevádzkovej teplote a na podmienkach inštalácie a trvá od niekoľko sekúnd až po niekoľko minút.

17. ÚDAJE O PRIETOKU/VÝTLAČNEJ VÝŠKE KOTLA

Použitý typ čerpadla sa vyznačuje vysokou výtlačnou výškou, a je preto vhodný na použitie na akomkoľvek type systému vykurovania, či už jedno alebo dvoj rúrkovom. Automatický odvzdušňovací ventil, zabudovaný v telese čerpadla, umožňuje rýchle odvzdušnenie vykurovacieho systému.

LEGENDA GRAFY ČERPADLA - „SECTION“ E

Q

H

PRIETOK

VÝTLAČNÁ VÝŠKA

18. UMIESTNENIE ELEKTRÓD

Viď obrázok na konci návodu v prílohe „SECTION“ F .

7722016 (03-01/19) 106

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents