19.4 VÝMENA DIELOV. Baxi DUO-TEC COMPACT E

Add to My manuals
128 Pages

advertisement

19.4  VÝMENA DIELOV. Baxi DUO-TEC COMPACT E | Manualzz

19.4 VÝMENA DIELOV

V prípade výmeny niektorého z týchto komponentov:

• Primárny výmenník

• Ventilátor

• Plynová armatúra

• Plynová tryska

• Horák

• Kontrolná elektróda

Je nutné aktivovať Automatické nastavenie, viď nasledujúci popis, následne potom skontrolujte a prípadne nastavte hodnotu

CO

2

%, viď popis v kapitole “ FUNKCIA ÚPRAVA SPAĽOVANIA (CO

2

% ) ” .

Pokiaľ dôjde k zásahu na zariadení, odporúčame skontrolovať stav a umiestnenie kontrolnej elektródy a pokiaľ je poškodená vymeniť ju.

FUNKCIA AUTOMATICKÉ NASTAVENIE

Aspoň na 6 sekúnd stlačte súčasne tlačidlá stlačení dvoch tlačidiel).

, keď sa na displeji zobrazí nápis " On " stlačte tlačidlo (do 3 sekúnd po

Pokiaľ sa na displeji zobrazí hlásenie " 303 ", funkcia automatické nastavenie nebola aktivovaná. Na pár sekúnd odpojte kotol z elektrickej siete a zopakujte vyššie uvedený postup.

Keď je funkcia aktívna, na displeji sa zobrazia blikajúce symboly .

Po sérii zapálenia, ku ktorému môže dôjsť i po niekoľkých pokusoch, kotol vykoná 3 operácie (každá trvá asi minútu), najskôr dosiahne maximálny výkon, potom výkon pri zapálení a nakoniec minimálny výkon. Než kotol prejde do ďalšej fázy (od maximálneho výkonu po výkon pri zapálení a potom k minimálnemu výkonu), na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazia symboly . Počas tejto fázy displej zobrazuje striedavo úroveň dosiahnutého výkonu kotla a teplotu na výstupe.

Pokiaľ na displeji blikajú súčasne symboly znamená to, že funkcia nastavenia je ukončená.

Pre výstup z funkcie stlačte tlačidlo , na displeji je zobrazený nápis ESC .

20. ODINŠTALOVANIE, LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Len kvalifikovaní technici majú povolené zasahovať do zariadenia a systému.

Skôr ako zariadenie odinštalujete, uistite sa o odpojení elektrického napájania, uzatvorení vstupného ventilu plynu a uvedené všetkých pripojení kotla a systému do bezpečného stavu.

Zariadenie je treba likvidovať správne v súlade s platnými nariadeniami, zákonmi a predpismi. Je zakázané likvidovať zariadenie a príslušenstvo spoločne s domovým odpadom.

Viac ako 90% materiálov zariadenia sa dá recyklovať.

7722016 (03-01/19) 108

21. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: DUO-TEC COMPACT E

Kategória

Typ plynu

Menovité prietočné množstvo TV

Menovité tepelné prietočné množstvo vykurovania

Znížené tepelné prietočné množstvo

Menovitý vykurovací výkon TV

Menovitý vykurovací výkon 80/60 °C

Menovitý vykurovací výkon 50/30 °C

Znížený vykurovací výkon 80/60 °C

Znížený vykurovací výkon 50/30 °C

Menovitá účinnosť 50/30 °C

Max tlak vody vo vykurovacom okruhu

Min tlak vody vo vykurovacom okruhu

Objem vody expanznej nádoby

Minimálny tlak expanznej nádoby

Maximálny tlak vody v okruhu TV

Minimálny dynamický tlak v okruhu TV

Minimálne prietočné množstvo vody v okruhu TV

Výroba vody v TV pri ∆T=25 °C

Výroba vody v TV pri ∆T = 35 °C

Špecifický prietok „D“ (EN 13203-1)

Rozsah teplôt v okruhu vykurovania

Rozsah teplôt v okruhu TV

Typológia oddymení

Priemer koaxiálneho oddymenia

Priemer oddelených oddymení

Max. hmotnostný prietok spalín

Min. hmotnostný prietok spalín

Max teplota spalín

Trieda NOx

Tlak napájania - zemný plyn 2H

Tlak napájania – propán 3P

Napájacie napätie

Frekvencia napájania

Menovitý elektrický príkon

Čistá váha

Rozmery (výška/šírka/hĺbka)

Stupeň ochrany proti vlhkosti (EN 60529)

Certifikát CE č. 0085CL0214

SPOTREBY TEPELNÉHO PRIETOČNÉHO MNOŽSTVA Qmax a Qmin

Qmax (G20) - 2H m 3 /h

Qmin (G20) - 2H m 3 /h

Qmax (G31) - 3P

Qmin (G31) - 3P kg/h kg/h

2,61

0,37

1,92

0,27 bar l bar bar bar l/min l/min kW kW

% bar kW kW kW kW kW kW

l/min l/min

°C

°C

mm mm kg/s kg/s

°C

mbar mbar

V

Hz

W kg mm

-

-

-

-

-

-

-

1.24

-

24,7

3,5

-

24,0

26,1

3,4

3,7

105,7

7

0,012

0,002

80

85

30

20 24

II

2H3P

G20 - G31

19,9

19,9

3,5

19,4

19,4

21,1

3,4

3,7

105,8

24,7

20,6

3,5

24,0

20,0

21,8

3,4

3,7

105,8

3

0,5

7 7

0,8

8,0

0,15

2,0

11,4

8,1

9,5

8,0

0,15

2,0

13,8

9,8

11,5

25÷80

35÷60

C13 - C33 - C43 - C53 - C63 - C83 - B23

60/100

80/80

0,009

0,002

80

73

34

0,012

0,002

80

6

20

37

230

50

700/400/299

IPX5D

85

34

28

28,9

24,7

3,9

28,0

24,0

26,1

3,8

4,1

105,8

7

0,014

0,002

80

99

34

8,0

0,15

2,0

16,1

11,5

13,4

2,10

0,37

1,55

0,27

2,61

0,37

1,92

0,27

3,06

0,41

2,25

0,30

109 7722016 (03-01/19)

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents