Darba sākšana. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM


Add to my manuals
102 Pages

advertisement

Darba sākšana. Asus H100TAM, TransBook T100TAM corp, Transformer Book T100TAM | Manualzz

Darba sākšana

Planšetdatora ievietošana mobilajā dokstacijā

SVARĪGI!

• Pārliecinieties, vai pilnībā ievietojat planšetdatoru mobilajā dokstacijā.

• Vienmēr, kad planšetdators ir ievietots mobilajā dokstacijā, izņemiet jebkuru ierīces montāžas daļu no apakšas.

22 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

Uzlādējiet piezīmjdatoru

Lai uzlādētu piezīmjdatoru, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

A. Pievienojiet mikro USB kabeli strāvas adapterim.

B. Pievienojiet mikro USB savienotāju planšetdatora mikro USB 2.0 pieslēgvietai.

C. Strāvas adapteri pievienojiet kontaktligzdai.

Pirms piezīmjdatora izmantošanas pirmo reizi akumulatora režīmā lādējiet piezīmjdatoru 8 stundas .

SVARĪGI!

Strāvas adapteris atšķiras atbilstoši modeļa tipam. Izmantojiet tikai piezīmjdatora komplektācijā ietverto strāvas adapteri.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 23

24

SVARĪGI!

• Atrodiet ievades/izvades tehnisko datu uzlīmi uz piezīmjdatora un pārliecinieties, ka dati atbilst strāvas adaptera ievades/izvades jaudas vērtībai. Dažiem piezīmjdatoriem atkarībā no pieejamā SKU var būt būt vairākas nominālās izvades vērtības.

• Nodrošiniet, ka piezīmjdators pirms pirmās ieslēgšanas ir pievienots strāvas adapterim. Mēs stingri iesakām lietot iezemētu kontaktligzdu, kamēr izmantojat piezīmjdatoru strāvas adaptera režīmā.

• Kontaktligzdai ir jābūt viegli pieejamai un piezīmjdatora tuvumā.

• Lai piezīmjdatoru atvienotu no strāvas padeves avota, atvienojiet piezīmjdatoru no kontaktligzdas.

PIEZĪME.

Informācija par strāvas vadu.

• Ieejas spriegums: 100-240 Vac

• Ieeja frekvence: 50-60 Hz

• Nominālā izejas strāva: 2 A (10 W) vai 3 A (15W)

• Nominālais izejas spriegums: 5 Vdc

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet šos piezīmjdatora akumulatora piesardzības norādījumus.

• Tikai ASUS autorizēts tehniskais personāls drīkst izņemt akumulatoru no ierīces.

• Akumulators, ko izmanto šajā ierīcē, izņemšanas vai izjaukšanas gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai radīt ķīmiskus apdegumus.

• Savai drošībai ievērojiet brīdinājuma uzlīmes.

• Ja ievietots neatbilstošs akumulators, pastāv eksplozijas risks.

• Nemetiet ugunī.

• Nekad nemēģiniet izveidot piezīmjdatora akumulatora īssavienojumu.

• Nekad nemēģiniet izjaukt un salikt akumulatoru.

• Ja parādās noplūde, pārtrauciet lietošanu.

• Akumulatoru un tā sastāvdaļas ir jānodod pārstrādei vai pareizi jāiznīcina.

• Akumulatoru un citas sīkas detaļas glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata 25

Ieslēdziet piezīmjdatoru.

Nospiediet barošanas pogu.

26 Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents