4.1 Ασύρματο. Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

4.1 Ασύρματο. Asus RT-AC1200 | Manualzz

36

3. Από τη λίστα των αρχείων/φακέλων, επιλέξτε τον τύπο των

δικαιωμάτων πρόσβασης που θέλετε να εκχωρήσετε σε

συγκεκριμένους φακέλων:

R/W : Κάντε αυτή την επιλογή για να εκχωρήσετε πρόσβαση

για ανάγνωση και εγγραφή.

R: Κάντε αυτή την επιλογή για να εκχωρήσετε πρόσβαση

μόνο-για-ανάγνωση.

No (Όχι) : Επιλέξτε το αν δεν θέλετε την κοινή χρήση του

συγκεκριμένου φακέλου αρχείων.

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) για εφαρμογή των

ρυθμίσεων.

4 Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων

για προχωρημένους

4.1 Ασύρματο

4.1.1 Γενικά

Η καρτέλα General (Γενικά) σας δίνει τη δυνατότητα να

διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου.

Για να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις του ασύρματου

δικτύου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο

δίκτυο) > καρτέλα General (Γενικά) .

2. Επιλέξτε 2.4 GHz ή 5 GHz ως τη ζώνη συχνοτήτων για το

ασύρματο δίκτυο.

3. Εκχωρήστε ένα μοναδικό όνομα με έως 32 χαρακτήρες για

το SSID (Service Set Identifier - Αναγνωριστικό συνόλου

υπηρεσιών) ή το όνομα δικτύου για τον προσδιορισμό

του ασύρματου δικτύου. Οι συσκευές Wi-Fi μπορούν να

εντοπίσουν και να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο μέσω

του εκχωρηθέντος SSID. Τα SSID στη λωρίδα πληροφοριών

ενημερώνονται όταν νέα SSID αποθηκεύονται στις ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να εκχωρήσετε μοναδικά SSID για τις ζώνες

συχνοτήτων 2.4 GHz και 5 GHz.

4. Στο πεδίο Hide SSID (Απόκρυψη SSID) , επιλέξτε Yes (Ναι) για

να μην επιτρέπετε σε ασύρματες συσκευές να εντοπίσουν το δικό

σας SSID. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, θα πρέπει

να καταχωρήσετε το SSID με μη αυτόματο τρόπο στην ασύρματη

συσκευή για πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο.

5. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές ασύρματης λειτουργίας

για να προσδιορίσετε τους τύπους των ασύρματων συσκευών που

μπορούν να συνδεθούν στον ασύρματο δρομολογητή:

• Αυτόματο : Επιλέξτε Auto (Αυτόματο) για να επιτρέπετε σε

συσκευές 802.11AC, 802.11n, 802.11g και 802.11b να συνδέονται

στον ασύρματο δρομολογητή.

• Παλαιού τύπου : Επιλέξτε Legacy (Παλαιού τύπου) για να

επιτρέπετε σε συσκευές 802.11b/g/n να συνδέονται στον ασύρματο

δρομολογητή. Ωστόσο, υλικό που υποστηρίζει ενδογενώς 802.11n θα

λειτουργεί μόνο σε μέγιστη ταχύτητα 54 Mbps.

• Μόνο Ν : Επιλέξτε N only (Μόνο Ν) για να μεγιστοποιήσετε την ασύρματη

απόδοση τύπου N. Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει τη σύνδεση συσκευών

802.11g και 802.11b στον ασύρματο δρομολογητή.

6. Επιλέξτε το κανάλι λειτουργίας για τον ασύρματο δρομολογητή.

Επιλέξτε Auto (Αυτόματο) για να επιτρέψετε στον ασύρματο

δρομολογητή να επιλέξει αυτόματα το κανάλι με το μικρότερο

ποσοστό παρεμβολών.

37

38

7. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα κανάλια με το ακόλουθο εύρος ζώνης

για να επιτύχετε τις μεγαλύτερες δυνατές ταχύτητες μεταφοράς:

40MHz: Επιλέξτε αυτό το εύρος ζώνης για μεγιστοποίηση της

ασύρματης ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων.

20MHz (default) [20 MHz (προεπιλογή)]: Επιλέξτε αυτό το εύρος

ζώνης αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ασύρματη σύνδεση.

8. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου

ταυτότητας:

Ανοικτό σύστημα : Η επιλογή αυτή δεν παρέχει ασφάλεια.

Κοινόχρηστο κλειδί : Πρέπει να χρησιμοποιήσετε

κρυπτογράφηση WEP και να εισαγάγετε τουλάχιστον ένα

κοινόχρηστο κλειδί.

WPA/WPA2 Προσωπικό/WPA Αυτόματο-Προσωπικό :

Η επιλογή αυτή παρέχει υψηλή ασφάλεια. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε είτε WPA (με TKIP) είτε WPA2 (με AES).

Αν κάνετε αυτή την επιλογή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε

κρυπτογράφηση TKIP + AES και να εισαγάγετε τη φράση

εισόδου WPA (κλειδί δικτύου).

WPA/WPA2 Εταιρικό/WPA Αυτόματο-Εταιρικό : Η επιλογή

αυτή παρέχει πολύ υψηλή ασφάλεια. Είναι με ενσωματωμένο

διακομιστή EAP ή με εξωτερικό διακομιστή ελέγχου

ταυτότητας παρασκηνίου RADIUS.

Radius με 802.1x

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει μέγιστη

ταχύτητα μετάδοσης 54 Mbps όταν η επιλογή Wireless Mode

(Ασύρματη λειτουργία) έχει ρυθμιστεί σε Auto (Αυτόματο) και η

μέθοδος κρυπτογράφησης είναι WEP ή TKIP .

9. Κάντε μία από τις επιλογές κρυπτογράφησης WEP (Wired

Equivalent Privacy - Ισοδύναμο καλωδιακού ιδιωτικού

απόρρητου) για τα δεδομένα που μεταδίδονται στο ασύρματο

δίκτυο:

Off (Απενεργ.) : Απενεργοποιεί την κρυπτογράφηση WEP

64-bit : Ενεργοποιεί την αδύναμη κρυπτογράφηση WEP

128-bit : Ενεργοποιεί τη βελτιωμένη κρυπτογράφηση WEP.

10.Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents