Συχνές ερωτήσεις (FAQ). Asus RT-AC1200

Add to My manuals
101 Pages

advertisement

Συχνές ερωτήσεις (FAQ). Asus RT-AC1200 | Manualzz

6.2 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Δεν έχω πρόσβαση στο GUI του δρομολογητή από την

εφαρμογή περιήγησης στο web

• Αν ο υπολογιστής είναι ενσύρματος, ελέγξτε τη σύνδεση του

καλωδίου Ethernet και την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας LED όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές πληροφορίες σύνδεσης.

Οι προεπιλεγμένες τιμές για το όνομα χρήστη και τον κωδικό

πρόσβασης είναι “admin/admin”. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο

Caps Lock είναι απενεργοποιημένο όταν πληκτρολογείτε τις

πληροφορίες σύνδεσης.

• Διαγράψτε τα cookies και τα αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησης

στο διαδίκτυο. Για τον Internet

Explorer 8, ακολουθήστε τα

παρακάτω βήματα:

1. Εκκινήστε τον Internet

Explorer 8 και κάντε κλικ στο

Tools (Εργαλεία) > Internet

Options (Επιλογές Internet) .

2. Στην καρτέλα General

(Γενικά) , στο Browsing history (Ιστορικό

αναζήτηση) κάντε κλικ στο

Delete…(Διαγραφή) επιλέξτε

Temporary Internet Files

(Προσωρινά αρχεία Internet)

και Cookies και κάντε κλικ στο

Delete (Διαγραφή) .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Οι εντολές για διαγραφή cookies και αρχείων διαφέρουν ανάλογα με

το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

• Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης,

ακυρώστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και ορίστε τις ρυθμίσεις

TCP/IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης ΙΡ. Για περισσότερες

λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1 αυτού του εγχειριδίου

χρήστη.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδια ethernet CAT5e ή CAT6.

75

76

Η συσκευή-πελάτης του δικτύου δεν μπορεί να δημιουργήσει

ασύρματη σύνδεση με το δρομολογητή

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε προβλήματα στη σύνδεση με το δίκτυο 5Ghz βεβαιωθείτε ότι η

ασύρματη συσκευή σας υποστηρίζει 5 Ghz ή διαθέτει δυνατότητες διπλής ζώνης.

• Εκτός εύρους:

• Τοποθετήστε το δρομολογητή πιο κοντά στον ασύρματο πελάτη.

• Προσπαθήστε να προσανατολίσετε τις κεραίες του δρομολογητή

προς την καλύτερη κατεύθυνση όπως περιγράφεται στην ενότητα

1.4 Τοποθέτηση του δρομολογητή .

• Ο διακομιστής DHCP απενεργοποιήθηκε:

1. Εκκινήστε το Web GUI. Πηγαίνετε στο General (Γενικά) > Network

Map (Χάρτης δικτύου) > Clients (Πελάτες) και αναζητήστε τη

συσκευή την οποία θέλετε να συνδέσετε στο δρομολογητή.

2. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή στο Network Map (Χάρτης

δικτύου) , πηγαίνετε στο Advanced Settings (Ρυθμίσεις για

προχωρημένους) > LAN > DHCP Server (Διακομιστής Server) ,

λίστα Basic Config (Βασική διαμόρφωση ρυθμίσεων) και

επιλέξτε Yes (Ναι) στο Enable the DHCP Server (Ενεργοποίηση

διακομιστή DHCP) .

• Το SSID έχει κρυφτεί. Αν η συσκευή σας μπορεί να βρει SSID από άλλους δρομολογητές αλλά δεν μπορεί να βρει το SSID του δικού σας

δρομολογητή, πηγαίνετε στο Advanced Settings (Ρυθμίσεις για

προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο δίκτυο) > General (Γενικά) ,

επιλέξτε No (Όχι) στο Hide SSID (Απόκρυψη SSID) και επιλέξτε Auto

(Αυτόματο) στο Control Channel (Έλεγχος καναλιού) .

• Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN, ελέγξτε αν το

ασύρματο κανάλι που χρησιμοποιείται είναι συμβατό με τα κανάλια που

είναι διαθέσιμα στην χώρα/περιοχή σας. Αν δεν είναι, ρυθμίστε το κανάλι, το

εύρος ζώνης καναλιού και τον τύπο της ασύρματης λειτουργίας.

• Αν ακόμη δεν μπορείτε να συνδεθείτε αυτόματα στο δρομολογητή,

μπορείτε να επαναφέρετε το δρομολογητή στις εργοστασιακά

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Στο GUI του δρομολογητή, κάντε κλικ

στο Administration (Διαχείριση) > Restore/Save/Upload Setting

(Επαναφορά/Αποθήκευση/Αποστολή ρύθμισης) και κάντε κλικ στο

Restore (Επαναφορά) .

77

78

To Internet δεν είναι προσβάσιμο.

• Ελέγξτε αν ο δρομολογητής μπορεί να συνδεθεί στη διεύθυνση

ΙΡ WAN του ISP. Για να το κάνετε, εκκινήστε το web GUI και

πηγαίνετε στο General (Γενικά) > Network Map (Χάρτης

δικτύου) και ελέγξτε το Internet Status (Κατάσταση

Internet) .

• Αν ο δρομολογητής δεν μπορεί να συνδεθεί στη διεύθυνση ΙΡ

WAN του ISP, επανεκκινήστε το δίκτυο όπως περιγράφεται στην

ενότητα Επανεκκίνηση του δικτύου στην ακόλουθη σειρά

στο Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων .

• Η συσκευή έχει μπλοκαριστεί μέσω της λειτουργίας Γονικού

ελέγχου. Πηγαίνετε στο General (Γενικά) > Parental Control

(Γονικός έλεγχος) και δείτε αν η συσκευή είναι στη λίστα. Αν η

συσκευή είναι στη λίστα στο Client Name (Όνομα συσκευής

πελάτη) , αφαιρέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί

Delete (Διαγραφή) ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Διαχείρισης

χρόνου.

• Αν συνεχίζει να μην έχει πρόσβαση στο Internet, επανεκκινήστε

τον υπολογιστή και επαληθεύστε τη διεύθυνση IP δικτύου και τη

διεύθυνση πύλης.

• Ελέγξτε τις ενδείξεις κατάστασης στο μόντεμ ADSL και στον

ασύρματο δρομολογητή. Αν η λυχνία LED ένδειξης WAN στον

ασύρματο δρομολογητή δεν ανάβει, ελέγξτε αν όλα τα καλώδια

είναι σωστά συνδεδεμένα.

Πώς να επαναφέρετε το σύστημα στις προεπιλεγμένες

ρυυθμίσεις;

• Πηγαίνετε στο Administration (Διαχείριση) > Restore/Save/

Upload Setting (Επαναφορά/Αποθήκευση/Αποστολή

ρύθμισης) και κάντε κλικ στο Restore (Επαναφορά) .

Οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι:

• User Name (Όνομα χρήστη) : admin

• Password (Κωδικός πρόσβασης) : admin

• Enable DHCP (Ενεργοποίηση DHCP) : Yes (Ναι) (αν το καλώδιο

WAN είναι συνδεδεμένο)

• IP address (Διεύθυνση IP) : 192.168.50.1

• Domain Name (Όνομα Τομέα) : (Άδειο)

• Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου) : 255. 255. 255.0

• DNS Server 1 (Διακομιστής DNS 1) : 192.168.50.1

• DNS Server 2 (Διακομιστής DNS 2) : (Άδειο)

Ρυθμίσεις για SSID (2,4GHz) και SSID (5GHz):

Για τις ΗΠΑ και τον Καναδά:

SSID (2.4GHz): Ανατρέξτε στην ετικέτα στην

κάτω πλευρά του δρομολογητή

SSID (5GHz): Ανατρέξτε στην ετικέτα στην

κάτω πλευρά του δρομολογητή

Για άλλες περιοχές:

SSID (2.4GHz): ASUS

SSID (5GHz): ASUS_5G

79

80

Έχετε ξεχάσει το SSID (όνομα δικτύου) ή τον κωδικό

πρόσβασης δικτύου

• Ορίστε ένα νέο SSID και κλειδί κρυπτογράφησης μέσω μιας

ενσύρματης σύνδεσης (καλώδιο Ethernet). Εκκινήστε το web

GUI, πηγαίνετε στο Network Map (Χάρτης δικτύου) , κάντε κλικ

στο εικονίδιο του δρομολογητή, πληκτρολογήστε νέο SSID και

κλειδί κρυπτογράφησης και κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

• Κάντε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του δρομολογητή στις

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εκκινήστε το web GUI, κάντε κλικ στο

Administration (Διαχείριση) > Restore/Save/Upload Setting

(Επαναφορά/Αποθήκευση/Αποστολή ρύθμισης) και κάντε

κλικ στο Restore (Επαναφορά) . Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός

και κωδικός πρόσβασης σύνδεσης είναι και τα δύο “admin”.

Σφάλμα αναβάθμισης υλικολογισμικού.

Εκκινήστε τη λειτουργία διάσωσης και εκτελέστε το βοηθητικό

πρόγραμμα Firmware Restoration. Ανατρέξτε στην ενότητα 5.2

Επαναφορά υλικολογισμικού για το πως να χρησιμοποιήσετε το

βοηθητικό πρόγραμμα επαναφοράς υλικολογισμικού.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Web GUI

Πριν διαμορφώσετε τον ασύρματο δρομολογητή, εκτελέστε τα

βήματα που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα για τον κεντρικό

υπολογιστή σας και τους πελάτες του δικτύου.

Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν

είναι ενεργοποιημένος

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα στιγμιότυπα οθόνης

που παρέχονται είναι μόνο για τα

Windows® 7. Τα βήματα και οι επιλογές

ενδέχεται να διαφέρουν για τα

Windows® 8 και τα Windows® 8.1.

Windows ® 7/8

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start

(Έναρξη) > Internet Explorer

για να εκκινήσετε την εφαρμογή

περιήγησης στο διαδίκτυο.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί

Tools (Εργαλεία) >

Internet options

(Επιλογές Internet) >

καρτέλα Connections

(Συνδέσεις) > LAN settings (Ρυθμίσεις LAN) .

3. Από την οθόνη Ρυθμίσεις

τοπικού δικτύου (LAN),

καταργήστε την επιλογή

Use a proxy server for your LAN (Χρήση

διακομιστή μεσολάβησης για το LAN) .

4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.

MAC OS

1. Από το πρόγραμμα

περιήγησης στο

διαδίκτυο Safari,

κάντε κλικ στο Safari

> Preferences

(Προτιμήσεις) >

Advanced (Για

προχωρημένους) >

Change Settings...

(Αλλαγή ρυθμίσεων…)

2. Από την οθόνη Δικτύου,

καταργήστε την επιλογή

FTP Proxy (Διακομιστής μεσολάβησης FTP) και Web Proxy

(HTTP) [Διακομιστής μεσολάβησης Web (HTTP)] .

3. Κάντε κλικ στο Apply Now (Εφαρμογή τώρα) όταν τελειώσετε.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης

στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε για λεπτομέρειες σχετικά με την

απενεργοποίηση του διακομιστή μεσολάβησης.

81

82

Ορίστε τις ρυθμίσεις TCP/IP για αυτόματη απόδοση

διεύθυνσης IP

.

Windows ® 7/8

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start

(Πίνακας Ελέγχου) > Network

Internet) > Network and

δικτύου και κοινής χρήσης) >

(Διαχείριση συνδέσεων

δικτύου) .

2. Επιλέξτε Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4)

[Πρωτόκολλο Internet Έκδοση

4 (TCP/IPv4)] ή Internet

Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

[Πρωτόκολλο Internet Έκδοση

6 (TCP/IPv6)] , και κάντε κλικ στο Properties (Ιδιότητες) .

3. Για αυτόματη λήψη των

ρυθμίσεων iPv4 IP, επιλέξτε

Obtain an IP address automatically (Λήψη

διεύθυνσης ΙΡ αυτόματα) .

Για αυτόματη λήψη

των ρυθμίσεων iPv6 IP,

επιλέξτε Obtain an IPv6 address automatically

(Λήψη διεύθυνσης ΙΡv6

αυτόματα) .

4. Κάντε κλικ στο OK όταν

τελειώσετε.

MAC OS

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο

της Apple που

βρίσκεται στην πάνω

αριστερή γωνία της

οθόνης σας.

2. Κάντε κλικ στο

System Preferences

(Προτιμήσεις

συστήματος) > Network

(Δίκτυο) > Configure...

(Διαμόρφωση…)

3. Από την καρτέλα TCP/

IP , επιλέξτε Using DHCP

(Χρήση DHCP) στην αναπτυσσόμενη λίστα Configure IPv4

(Διαμόρφωση IPv4 ).

4. Κάντε κλικ στο Apply Now (Εφαρμογή τώρα) όταν τελειώσετε.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ανατρέξτε στη βοήθεια και υποστήριξη του λειτουργικού

σας συστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των

ρυθμίσεων TCP/IP του υπολογιστή σας.

Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν

είναι ενεργοποιημένη

.

Windows ® 7/8

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start

(Έναρξη) > Internet Explorer

για να εκκινήσετε την εφαρμογή

περιήγησης στο διαδίκτυο.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools

(Εργαλεία) > Internet options

(Επιλογές Internet) > καρτέλα

Connections (Συνδέσεις) .

3. Επιλέξτε Never dial a connection (Να μην γίνεται

ποτέ κλήση μιας σύνδεσης) .

4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης

στο διαδίκτυο για λεπτομέρειες σχετικά με την απενεργοποίηση της

σύνδεσης μέσω τηλεφώνου.

83

advertisement

Key Features

  • Super-fast concurrent dual-band 802.11ac Wi-Fi at up to 1167 Mbps
  • Improved coverage and multi-device performance with four external 5dBi antennas — two each for the 2.4 GHz and 5 GHz bands
  • USB 2.0 port supports AiPlayer for music streaming
  • Help your children stay safe online with Parental Control

Related manuals

advertisement

Table of contents