Sử dụng Traffic Manager (Quản lý lưu lượng). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Sử dụng Traffic Manager (Quản lý lưu lượng). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.3 Sử dụng Traffic Manager (Quản lý lưu lượng)

3.3.1 Quản lý băng thông QoS (Chất lượng dịch vụ

Chất lượng dịch vụ (QoS) cho phép bạn cài ưu tiên băng thông và quản lý lưu lượng mạng.

Để thiết lập ưu tiên băng thông:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ General (Chung) > Traffic

Manager (Quản lý lưu lượng) > QoS .

2. Nhấp ON (BẬT) để bật QoS. Điền các mục băng thông tải lên và tải về.

LƯU Ý: Hãy nhận thông tin băng thông từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).

3. Nhấp Save (Lưu) .

LƯU Ý: User Specify Rule List (Danh sách quy tắc tự chọn) chỉ áp dụng cho cài đặt nâng cao. Nếu bạn muốn ưu tiên hóa các ứng dụng và dịch vụ mạng cụ thể, hãy chọn User-defined QoS rules (Quy tắc QoS tự chọn) hoặc User-defined Priority (Ưu tiên tự chọn) từ danh sách sổ xuống ở góc phải phía trên.

27

28

4. Trên trang user-defined QoS rules (quy tắc QoS tự chọn) , có bốn loại dịch vụ trực tuyến mặc định – lướt web, HTTP và truyền file. Chọn dịch vụ ưu tiên của bạn, điền các mục Source

IP or MAC (IP nguồn hoặc MAC) , Destination Port (Cổng đích) , Protocol (Giao thức) , Transferred (Đã truyền) và

Priority (Ưu tiên) , sau đó nhấp Apply (Áp dụng) . Thông tin sẽ được thiết lập trong màn hình quy tắc QoS.

GHI CHÚ:

• Để điền mục source IP or MAC (IP nguồn hoặc MAC), bạn có thể

a) Nhập địa chỉ IP cụ thể như "192.168.122.1".

b) Nhập các địa chỉ IP trong phạm vi một mạng phụ hoặc trong cùng một nhóm IP như “192.168.123.*” hoặc “192.168.*.*”

c) Nhập mọi địa chỉ IP như “*.*.*.*” hay để trống mục này.

d) Định dạng cho địa chỉ MAC là sáu nhóm gồm hai chữ số thập lục phân, được chia tách bằng các dấu hai cấm (:), theo trình tự truyền tải (vd: 12:34:56:aa:bc:ef)

• Về phạm vị cổng nguồn hoặc đích, bạn có thể:

a) Nhập một cổng cụ thể như “95”.

b) Nhập các cổng trong phạm vi như “103:315”, “>100” hoặc “<65535”.

• Cột Transferred (Đã truyền) chứa thông tin về lưu lượng ngược và xuôi dòng (lưu lượng mạng đi và đến) cho một phân đoạn. Trong cột này, bạn có thể cài giới hạn lưu lượng mạng (bằng KB) cho một dịch vụ cụ thể để tạo ra các thuộc tính riêng cho dịch vụ đã được gán cho một cổng cụ thể. Ví dụ: nếu hai máy khách mạng, PC 1 và PC 2, đều đang truy cập internet (được cài ở cổng 80), nhưng PC 1 vượt quá giới hạn lưu lượng mạng do một số tác vụ tải về, PC 1 sẽ có ưu tiên thấp hơn. Nếu bạn không muốn cài giới hạn lưu lượng, hãy để trống mục này.

5. Trên trang User-defined Priority (Ưu tiên tự chọn) , bạn có thể ưu tiên hóa các ứng dụng hay thiết bị mạng thành năm mức từ danh sách user-defined QoS rules (quy tắc QoS tự chọn) ’ sổ xuống. Dựa vào mức ưu tiên, bạn có thể dùng những cách sau để gửi các gói dữ liệu:

• Đổi trình tự các gói dự liệu mạng ngược dòng đã gửi lên internet.

• Trong bảng Upload Bandwidth (Băng thông tải lên) , cài

Minimum Reserved Bandwidth (Băng thông dự trữ tối thiểu) và Maximum Bandwidth Limit (Giới hạn băng thông tối đa) cho nhiều ứng dụng mạng có các mức ưu tiên khác nhau. Các tỷ lệ cho biết tốc độ băng thông tải lên có sẵn đối với những ứng dụng mạng đã chọn.

GHI CHÚ:

• Các gói dữ liệu ưu tiên thấp được bỏ qua để đảm bảo truyền tải các gói dữ liệu ưu tiên cao.

• Trong bảng Download Bandwidth (Băng thông tải về), cài Maximum

Bandwidth Limit (Giới hạn băng thông tối đa) cho nhiều ứng dụng mạng theo trình tự tương ứng. Gói dữ liệu ngược dòng ưu tiên càng cao thì sẽ tạo ra gói dữ liệu xuôi dòng ưu tiên càng cao.

• Nếu có hai gói dữ liệu đang được gửi từ các ứng dụng ưu tiên cao, tốc độ truyền tải đầy đủ của kết nối internet sẽ có sẵn đối với các gói dữ liệu ưu tiên thấp.

6. Cài gói dữ liệu ưu tiên cao nhất. Để đảm bảo trải nghiệm chơi game trực tuyến mượt mà, bạn có thể cài ACK, SYN và ICMP làm gói dữ liệu ưu tiên cao nhất.

LƯU Ý : Đảm bảo bật QoS trước và thiết lập các giới hạn tốc độ tải lên và tải về.

29

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents