Sử dụng Ứng dụng USB. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Sử dụng Ứng dụng USB. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

32

4. Nhấp hoặc để thêm hoặc xóa cấu hình của máy khách.

5. Thiết lập giới hạn thời gian cho phép trong bản đồ Time

Management (Quản lý thời gian) . Kéo và thả múi giờ mong muốn để cho phép sử dụng mạng của máy khách.

6. Nhấp OK .

7. Nhấp Apply (Áp dụng) để lưu lại các cài đặt.

3.5 Sử dụng Ứng dụng USB

Chức năng Ứng dụng USB cung cấp các menu phu AiDisk, Trung tâm máy chủ, Máy chủ máy in mạng và Máy chủ tải về.

QUAN TRỌNG!

Để sử dụng các chức năng máy chủ, bạn cần cắm thiết bị lưu trữ USB như ổ đĩa cứng USB hoặc ổ đĩa USB flash vào các cổng USB

2.0 ở phía sau router không dây. Đảm bảo thiết bị lưu trữ USB đã được định dạng và phân khu thích hợp. Tham khảo trang web ASUS tại http:// event.asus.com/2009/networks/disksupport/ để xem bảng hỗ trợ hệ thống file.

3.5.1 Sử dụng AiDisk

AiDisk cho phép bạn chia sẻ các file lưu trữ trên thiết bị USB vừa kết nối qua internet. AiDisk cũng hỗ trợ bạn với việc thiết lập ASUS

DDNS và máy chủ FTP.

Để sử dụng AiDisk:

1. Từ bảng điều hướng, vào General (Chung) > USB application

(Ứng dụng USB) rồi nhấp biểu tượng AiDisk .

2. Từ màn hình Welcome to AiDisk wizard (Chào mứng đến với thuật sĩ AiDisk), nhấp Go (Truy cập) .

3. Chọn các quyền truy cập mà bạn muốn gán với các thiết bị khách truy cập dữ liệu chia sẻ của bạn.

4. Tạo tên miền của bạn qua các dịch vụ ASUS DDNS, đọc Điều khoản dịch vụ và sau đó chọn Tôi sẽ sử dụng dịch vụ và chấp nhận Điều khoản dịch vụ và nhập tên miền của bạn. Khi hoàn tất, nhấp Next (Kế tiếp) .

Bạn cũng có thể chọn Skip ASUS DDNS settings (Bỏ qua cài đặt ASUS DDNS) rồi nhấp Next (Kế tiếp) để bỏ qua cài đặt

DDNS.

5. Nhấp Finish (Hoàn tất) để hoàn tất cài đặt.

6. Để truy cập trang FTP vừa tạo, bật trình duyệt web hoặc tiện ích thiết bị khách FTP bên thứ ba và nhập liên kết ftp ftp://<domain name>.asuscomm.com

) mà bạn đã tạo trước đó.

33

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents