3.5.2 Sử dụng Trung tâm máy chủ. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.5.2  Sử dụng Trung tâm máy chủ. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

34

3.5.2 Sử dụng Trung tâm máy chủ

Trung tâm máy chủ cho phép bạn chia sẻ các file media từ ổ đĩa

USB qua thư mục Máy chủ media, dịch vụ chia sẻ Samba hoặc dịch vụ chia sẻ FTP. Bạn cũng có thể định cấu hình các cài đặt khác cho ổ đĩa USB trong Trung tâm dịch vụ.

Sử dụng Máy chủ media

Router không dây của bạn cho phép những thiết bị hỗ trợ DLNA truy cập các file đa phương tiện từ ổ đĩa USB đã kết nối với router không dây.

LƯU Ý : Trước khi sử dụng chức năng Máy chủ media DLNA, hãy kết nối thiết bị của bạn với mạng từ RT-AC1300UHP.

Để bật trang cài đặt Máy chủ media, vào thẻ General (Chung) >

USB application (Ứng dụng USB) > Media Services (Dịch vụ media) và Servers (Máy chủ) > Media Servers (Máy chủ media) .

Tham khảo các nội dung sau để xem mô tả các mục:

• Bật máy chủ media DLNA : Chọn ON/OFF (BẬT/TẮT) để bật/ tắt Máy chủ media DLNA.

• Bật máy chủ iTunes : Chọn ON/OFF (BẬT/TẮT) để bật/tắt Máy chủ iTunes.

• Thư mục máy chủ phương tiện: Chọn thư mục máy chủ phương tiện của bạn và nhấp Apply (Áp dụng) để chia sẻ tập tin từ đĩa USB với các thiết bị phương tiện trên mạng.

• Tình trạng máy chủ media : Hiển thị tình trạng máy chủ media.

Sử dụng dịch vụ Chia sẻ Network Place (Samba)

Chia sẻ Network Place (Samba) cho phép bạn thiết lập các tài khoản và giấy phép cho dịch vụ Samba.

Để sử dụng chia sẻ Samba:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ General (Chung) > USB application

(Ứng dụng USB) > Servers Center (Trung tâm máy chủ) .

LƯU Ý : Chia sẻ Network Place (Samba) được bật theo mặc định.

35

36

2. Thực hiện theo các bước bên dưới để thêm, xóa hoặc sửa đổi tài khoản.

Để tạo tài khoản mới: a) Nhấp để thêm tài khoản mới.

b) Trong các mục Account (Tài khoản) và Password (Mật khẩu) , nhập tên và mật khẩu cho thiết bị khách nối mạng của bạn. Nhập lại mật khẩu để xác nhận. Nhấp Add (Thêm) để thêm tài khoản vào danh sách.

Để xóa tài khoản hiện có: a) Chọn tài khoản bạn muốn xóa.

b) Nhấp .

c) Khi được báo nhắc, nhấp Delete (Xóa) để xác nhận xóa tài khoản.

Để thêm thư mục: a) Nhấp .

b) Nhập tên thư mục và nhấp Add (Thêm) . Thư mục vừa tạo sẽ được thêm vào danh sách thư mục.

3. Từ danh sách thư mục, chọn loại giấy phép truy cập mà bạn muốn gán cho các thư mục cụ thể:

• R/W: Chọn tùy chọn này để gán truy cập đọc/ghi dữ liệu.

• R: Chọn tùy chọn này để gán truy cập chỉ đọc dữ liệu.

• Không : Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn chia sẻ thư mục file cụ thể.

4. Chạm Apply (Áp dụng) để áp dụng các thay đổi.

Sử dụng dịch vụ Chia sẻ FTP

Chia sẻ FTP cho phép máy chủ FTP chia sẻ các file từ ổ đĩa USB với các thiết bị khác qua mạng cục bộ hoặc qua internet.

QUAN TRỌNG :

• Đảm bảo bạn đã tháo an toàn ổ đĩa USB. Tháo ổ đĩa USB không đúng cách có thể làm hỏng dữ liệu.

• Để tháo an toàn ổ đĩa USB, tham khảo phần Tháo an toàn ổ đĩa USB trong 3.1.3 Giám sát thiết bị USB .

37

38

Để sử dụng dịch vụ Chia sẻ FTP:

LƯU Ý: Đảm bảo bạn đã thiết lập máy chủ FTP qua AiDisk. thêm chi tiết, tham khảo phần 3.5.1 Sử dụng AiDisk .

Để biết

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ General (Chung) > USB application (Ứng dụng USB) > Servers Center (Trung tâm máy chủ) > FTP Share (Chia sẻ FTP) .

2. Từ danh sách thư mục, chọn loại quyền truy cập mà bạn muốn gán cho các thư mục cụ thể:

• R/W : Chọn để gán truy cập đọc/ghi dữ liệu cho thư mục cụ thể.

• W : Chọn để gán truy cập chỉ ghi dữ liệu cho thư mục cụ thể.

• R : Chọn để gán truy cập chỉ đọc dữ liệu cho thư mục cụ thể.

• Không : Chọn tùy chọn này nếu bạn không muốn chia sẻ thư mục cụ thể.

3. Nếu thích, bạn có thể cài mục Allow anonymous login (Cho phép đăng nhập giấu tên) sang ON (BẬT) .

4. Trong mục Maximum number of concurrent connections (Số lượng kết nối đồng thời tối đa) , nhập số lượng thiết bị có thể kết nối đồng thời với máy chủ FTP.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents