4.2 LAN. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.2 LAN. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

• Chuyển tiếp phát đa phương không dây: Chọn Enable

(Bật) để cho phép router không dây chuyển tiếp lưu lượng phát đa phương sang các thiết bị không dây khác có hỗ trợ phát đa phương.

Chọn Disable (Tắt) để ngăn chặn router chuyển tiếp số lần truyền phát đa phương.

• Enable WMM APSD (Bật WMM APSD) : Bật WMM APSD

(Truyền tải tiết kiệm nguồn tự động đa phương tiện Wi-Fi) để cải thiện quản lý nguồn giữa các thiết bị không dây. Chọn

Disable (Tắt) để tắt WMM APSD.

• TX Power adjustment (Chỉnh nguồn TX) : Chỉnh nguồn TX đề cập đến milliWatts (mW) cần thiết để cung cấp đầu ra tín hiệu vô tuyến của router không dây. Nhập giá trị từ 0 - 100.

LƯU Ý : Tăng các giá trị điều chỉnh nguồn TX có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của mạng không dây.

4.2 LAN

4.2.1 LAN IP

Màn hình LAN IP cho phép bạn sửa đổi cài đặt LAN IP của router không dây.

LƯU Ý: Mọi thay đổi đối với địa chỉ LAN IP sẽ được áp dụng trên cài đặt

DHCP của bạn.

55

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents