4.2.3 Route (Định tuyến). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.2.3  Route (Định tuyến). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.2.3 Route (Định tuyến)

Nếu mạng của bạn sử dụng nhiều hơn một router không dây, bạn có thể định cấu hình bảng định tuyến để chia sẻ cùng dịch vụ internet.

LƯU Ý : Chúng tôi đề nghị bạn không thay đổi cài đặt định tuyến mặc định trừ khi bạn có kiến thức nâng cao về các bảng định tuyến.

58

Để định cấu hình Bảng định tuyến LAN:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > LAN > Route (Định tuyến) .

2. Trên mục Enable static routes (Bật định tuyến tĩnh) , chọn Yes

(Có) .

3. Trên Static Route List (D.sách định tuyến tĩnh) , nhập thông tin mạng của các bộ thu phát không dây hoặc nút mạng khác.

Nhấp nút Add (Thêm) hoặc Delete (Xóa) để thêm hoặc xóa thiết bị trên danh sách.

4. Nhấp Apply (Áp dụng) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents