4.3.5 DDNS. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.5 DDNS. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3.5 DDNS

Thiết lập DDNS (DNS động) cho phép bạn truy cập router từ bên ngoài mạng qua Dịch vụ ASUS DDNS đã cung cấp hoặc một dịch vụ DDNS khác.

Để thiết lập DDNS:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > WAN > DDNS .

2. Định cấu hình các cài đặt sau. Khi hoàn tất, nhấp Apply (Áp dụng) .

• Enable the DDNS Client (Bật thiết bị khách DDNS) : Bật

DDNS để truy cập router ASUS qua tên DNS thay vì địa chỉ IP

WAN.

• Server and Host Name (Máy chủ và Tên máy chủ) : Chọn

ASUS DDNS hoặc DDNS khác. Nếu bạn muốn sử dụng ASUS

DDNS, hãy điền Tên máy chủ theo định dạng xxx.asuscomm.

com (xxx là tên máy chủ của bạn).

• Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ DDNS khác, nhấp FREE TRIAL

(DÙNG THỬ MIỄN PHÍ) và đăng ký trực tuyến trước. Điền các mục User Name (Tên đăng nhập) hoặc E-mail Address (Địa chỉ email) và Password (Mật khẩu) hoặc DDNS Key (Khóa DDNS).

69

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents