4.4 IPv. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.4 IPv. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.4 IPv6

Router không dây này hỗ trợ định địa chỉ IPv6, một hệ thống hỗ trợ nhiều địa chỉ IP hơn. Tuy nhiên, chuẩn này chưa được sử dụng rộng rãi. Liên hệ ISP nếu dịch vụ internet của bạn hỗ trợ IPv6.

Để thiết lập IPv6:

1. Từ bảng điều hướng, vào Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > IPv6 .

2. Chọn Connection Type (Loại kết nối) của bạn. Các tùy chọn cấu hình khác nhau tùy theo loại kết nối đã chọn của bạn.

3. Nhập các cài đặt IPv6 LAN và DNS.

4. Nhấp Apply (Áp dụng) .

LƯU Ý : Hãy tham khảo ISP liên quan đến thông tin IPv6 cụ thể về dịch vụ internet của bạn.

71

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents