Quản ly. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Quản ly. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.6 Quản lý

4.6.1 Chế độ hoạt động

Trang Operation Mode (Chế độ hoạt động) cho phép bạn chọn chế độ thích hợp cho mạng của bạn.

76

Để thiết lập chế độ hoạt động:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > Administration (Quản lý) > Operation Mode

(Chế độ hoạt động) .

2. Chọn một trong các chế độ hoạt động sau:

• Wireless router mode (default) (Chế độ router không dây

(mặc định)) : Ở chế độ router không dây, router không dây kết nối với internet và cho phép truy cập internet vào các thiết bị có sẵn trên mạng cục bộ riêng.

• Access Point mode (Chế độ bộ thu phát không dây) : Ở chế độ này, router tạo một mạng không dây mới trên mạng hiện có.

3. Nhấp Apply (Áp dụng) .

LƯU Ý : Router sẽ khởi động lại khi bạn đổi các chế độ.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents