Nhật ký hệ thống. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Nhật ký hệ thống. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.7 Nhật ký hệ thống

Nhật ký hệ thống chứa các hoạt động mạng đã ghi lại của bạn.

LƯU Ý: Nhấp ký hệ thống sẽ cài lại khi router được khởi động lại hoặc tắt nguồn.

Để xem nhật ký hệ thống:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > System Log (Nhật ký hệ thống) .

2. Bạn có thể xem các hoạt động mạng bằng một trong các thẻ sau:

• General Log (Nhật ký chung)

• DHCP Leases (Cho thuê DHCP)

• Wireless Log (Nhật ký không dây)

• Port Forwarding (Chuyển tiếp cổng)

• Routing Table (Bảng định tuyến)

79

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents