Phát hiện thiết bị. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Phát hiện thiết bị. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5 Tiện ích

GHI CHÚ:

• Tải về và cài đặt các tiện ích của router không dây từ trang web

ASUS:

• Phát hiện thiết bị v2.0.0.0 tại http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/

LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip

• Phục hồi firmware v1.9.0.4 tại http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/

LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip

• Tiện ích máy in Windows v1.0.5.5 tại http://dlcdnet.asus.com/ pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip

• Các tiện ích này không được hỗ trợ trên HĐH MAC.

5.1 Phát hiện thiết bị

Phát hiện thiết bị là tiện ích WLAN ASUS giúp phát hiện thiết bị router không dây ASUS, và cho phép bạn định cấu hình các cài đặt nối mạng không dây.

Để bật tiện ích Device Discovery (Phát hiện thiết bị):

• Từ màn hình nền máy tính, nhấp Start (Bắt đầu) > All

Programs (Mọi chương trình) > ASUS Utility (Tiện ích ASUS)

> Wireless Router (Router không dây) > Device Discovery

(Phát hiện thiết bị) .

80

LƯU Ý: Khi cài router sang chế độ Access Point (Bộ thu phát không dây), bạn cần dùng tiện ích Phát hiện thiết bị để nhận địa chỉ IP của router.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents