Thiết lập máy chủ in của bạn. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Thiết lập máy chủ in của bạn. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5.3 Thiết lập máy chủ in của bạn

5.3.1 Chia sẻ máy in ASUS EZ

Tiện ích Chia sẻ in ASUS EZ cho phép bạn kết nối máy in USB với cổng USB trên router không dây và thiết lập máy chủ in. Điều này cho phép các thiết bị khách nối mạng của bạn in và dò tìm các file qua mạng không dây.

82

LƯU Ý: Chức năng máy chủ in được hỗ trợ trên Windows® XP, Windows®

Vista và Windows® 7.

Để thiết lập chế độ chia sẽ Máy in EZ:

1. Từ bảng điều hướng, vào General (Chung) > USB Application

(Ứng dụng USB) > Network Printer Server (Máy in chủ qua mạng) .

2. Nhấp Download Now (Tải về ngay)!

để tải về tiện ích máy in mạng.

LƯU Ý: Tịn ích máy in mạng được chỉ được hỗ trợ trên Windows® XP,

Windows® Vista và Windows® 7. Để cài đặt tiện ích trên HĐH Mac, chọn

Use LPR protocol for sharing printer (Dùng giao thức LPR để chia sẻ máy in) .

3. Giải nén file tải về và nhấp biểu tượng Máy in để chạy chương trình thiết lập máy in mạng.

83

84

4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để thiết lập phần cứng rồi nhấp Next (Kế tiếp) .

5. Đợi vài phút để tiến trình thiết lập ban đầu hoàn tất. Nhấp

Next (Kế tiếp) .

6. Nhấp Finish (Hoàn tất) để hoàn tất cài đặt.

7. Thực hiện theo các hướng dẫn HĐH Windows ® để cài đặt driver máy in.

8. Sau khi cài đặt xong driver máy in, các thiết bị khách nối mạng có thể sử dụng máy in ngay.

85

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents