Khắc phục sự cố cơ bản. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Khắc phục sự cố cơ bản. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

6 Khắc phục sự cố

Chương này cung cấp giải pháp cho các sự cố mà bạn có thể gặp phải với router. Nếu bạn gặp phải các sự cố chưa được đề cập trong chương này, hãy truy cập trang hỗ trợ ASUS tại: https://www.asus.com/support/ để biết thêm thông tin về sản phẩm và chi tiết liên lạc của Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật ASUS.

6.1 Khắc phục sự cố cơ bản

Nếu bạn đang gặp phải các sự cố với router, hãy thử các bước cơ bản sau trong phần này trước khi tìm kiếm thêm giải pháp.

Nâng cấp firmware lên phiên bản mới nhất.

1. Bật GUI web. Vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao)

> Administration (Quản lý) > Firmware Upgrade (Nâng cấp firmware) . Nhấp Check (Kiểm tra) để kiểm tra xem firmware mới nhất có sẵn hay không.

2. Nếu firmware mới nhất có sẵn, hãy truy cập trang web toàn cầu

ASUS tại http://www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/ để tải về firmware mới nhất.

3. Từ trang Firmware Upgrade (Nâng cấp firmware) , nhấp

Browse (Duyệt) để xác định file firmware.

4. Nhấp Upload (Tải lên) để nâng cấp firmware.

91

92

Khởi động lại mạng của bạn theo trình tự sau:

1. Tắt modem.

2. Ngắt kết nối modem.

3. Tắt router và các máy tính.

4. Kết nối lại modem.

5. Bật modem rồi đợi trong 2 phút.

6. Bật router rồi đợi trong 2 phút.

7. Bật các máy tính.

Kiểm tra xem các cáp ethernet của bạn đã được cắm thích hợp hay chưa.

• Khi đã cắm thích hợp cáp ethernet kết nối router với modem, đèn LED WAN sẽ bật lên.

• Khi đã cắm thích hợp cáp kết nối máy tính đã bật với router, đèn LED LAN tương ứng sẽ bật lên.

Kiểm tra xem cài đặt không dây trên máy tính có khớp với cài đặt trên máy tính hay không.

• Khi bạn kết nối máy tính với router qua mạng không dây, đảm bảo

SSID (tên mạng không dây), cách mã hóa và mật khẩu phải đúng.

Kiểm tra xem các cài đặt mạng của bạn có đúng không.

• Từng thiết bị khách trên mạng phải có một địa chỉ IP hợp lệ.

ASUS đề nghị bạn nên sử dụng máy chủ DHCP của router không dây để gán địa chỉ IP cho các máy tính trên mạng.

• Một số nhà cung cấp dịch vụ modem có dây yêu cầu bạn sử dụng địa chỉ MAC của máy tính được đăng ký lần đầu trên tài khoản. Bạn có thể xem địa chỉ MAC trên trang GUI web,

Network Map (Sơ đồ mạng) > Clients (Thiết bị khách) , và di chuyển con trỏ chuột lên thiết bị của bạn trong Client Status

(Tình trạng thiết bị khách) .

93

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents