Sık Sorulan Sorular (SSS'lar). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
125 Pages

advertisement

Sık Sorulan Sorular (SSS'lar). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

94

6.2 Sık Sorulan Sorular (SSS'lar)

Web tarayıcısıyla yönlendirici GUI'sine erişemiyorum

• Bilgisayarınız kabloyla bağlıysa, Ethernet kablosu bağlantısını ve LED durumu önceki bölümde açıklandığı gibi kontrol edin.

• Doğru oturum açma bilgilerini kullandığınızdan emin olun.

Varsayılan fabrika oturum açma adını ve parolası "admin/ admin"dir. Oturum açma bilgilerini girerken Büyük Harf Kilidi tuşunun devre dışı olduğundan emin olun.

• Web tarayıcınızdaki tanımlama bilgileri ve dosyaları silin.

Internet Explorer için, aşağıdaki adımları uygulayın:

Internet Explorer'i başlatın, ardından Tools (Araçlar) >

Internet Options (İnternet

Seçenekleri) 'ni tıklatın.

2. sekmesinde, Browsing history (Gözatma geçmişi) altından, Delete… (Sil...) 'i tıklatın, Temporary Internet

Files and website files

(Geçici İnternet Dosyaları web sitesi dosyaları) ve

Cookies and website data

(Çerezler ve web sitesi verileri) 'ni seçin ve ardından

Delete (Sil) 'i tıklatın.

NOTLAR:

• Tanımlama bilgileri ve dosyaları silme komutları web tarayıcılarına göre değişmektedir.

• Proxy sunucusu ayarlarını engelleyin, çevirmeli bağlantıyı iptal edin ve TCP/IP ayarlarını ayarlayarak IP adreslerini otomatik olarak alın. Daha fazla ayrıntı için, bu kullanıcı kılavuzunda

Bölüm 1'e bakın.

• CAT5e veya CAT6 ethernet kablolarını kullandığınızdan emin olun.

İstemci, yönlendiriciyle kablosuz bağlantı kuramıyor.

NOT: 5GHz ağa bağlanırken sorun yaşıyorsanız, kablosuz aygıtınızın 5GHz'i desteklediğinden veya çift bant özelliğine sahip olduğundan emin olun.

• Kapsama Alanı Dışında:

• Yönlendiriciyi kablosuz istemcinin yakınına koyun.

• Yönlendirici antenlerini 1.4 Yönlendiriciyi konumlandırma bölümünde açıklandığı gibi en iyi yöne ayarlamaya çalışın.

• DHCP sunucusu devre dışı bırakıldı:

1. Web GUI'yi başlatın. General (Genel) > Network Map (Ağ

Haritası) > Clients (İstemciler) 'e gidin ve yönlendiriciye bağlamak istediğiniz aygıtı arayın.

2. Aygıtı Network Map (Ağ Haritası) 'nda bulamazsanız,

Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) > LAN > DHCP Server

(DHCP Sunucusu) , Basic Config (Temel Yapılandırma) listesine gidin, Enable the DHCP Server (DHCP Sunucusunu

Etkinleştir) 'de Yes (Evet) 'i seçin.

95

96

• SSID gizlendi. Aygıtınız diğer yönlendiricilerden SSID'leri bulabiliyor ancak yönlendiricinizin SSID'sini bulamıyorsa,

Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) > Wireless (Kablosuz)

> General (Genel) 'e gidin, Hide SSID (SSID'yi Gizle) 'de No

(Hayır) 'ı seçin ve Control Channel (Kontrol Kanalı) 'nda Auto

(Otomatik) 'i seçin.

• Kablosuz LAN bağdaştırıcısı kullanıyorsanız, kullanılan kablosuz kanalının ülkenizde/bölgenizde kullanılabilir kanallara uygun olup olmadığını kontrol edin. Uygun değilse, kanalı, kanal bant genişliğini ve kablosuz modunu ayarlayın.

• Hala yönlendiriciye kablosuz olarak bağlanamıyorsanız, yönlendiricinizi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Yönlendirici GUI'sinde, Administration (Yönetim) > Restore/

Save/Upload Setting (Ayarı Geri Yükle/Kaydet/Karşıya

Yükle) 'yi ve ardından Restore (Geri Yükle) 'i tıklatın.

Internete erişilemiyor.

• Yönlendiricinin ISP'nizin WAN IP adresine bağlanıp bağlanamadığını kontrol edin. Bunu yapmak için, web GUI'yi başlatın ve General (Genel) > Network Map (Ağ Haritası) 'na gidin ve Internet Status (İnternet Durumu) 'nu kontrol edin.

• Yönlendiricinin ISP'nizin WAN IP adresine bağlanamıyorsa, ağınızı Basic Troubleshooting (Temel Sorun Giderme) altındaki Restart your network in following sequence

(Ağınızı aşağıdaki sırayla yeniden başlatın) 'da açıklandığı gibi yeniden başlatmayı deneyin.

• Aygıt Ebeveyn Kontrolü işleviyle engellenmiş. General (Genel)

> Parental Control (Ebeveyn Kontrolü) 'ne gidin ve aygıtın listede olup olmadığına bakın. Aygıt Client Name (İstemci Adı) altında listeleniyorsa, Delete (Sil) düğmesiyle aygıtı kaldırın veya Zaman Yönetimi Ayarlarını yapın.

97

98

• Hala İnternet erişimi yoksa, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin ve ağ IP adresini ve ağ geçidi adresini doğrulayın.

• ADSL modem ve kablosuz yönlendiricideki durum göstergelerini denetleyin. Kablosuz yönlendiricideki WAN LED'i

YANMIYOR ise, tüm kabloların düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.

SSID (ağ adı) veya ağ parolasını unuttunuz

• Kablolu bağlantıyla (Ethernet kablosu) yeni bir SSID ve şifreleme anahtarı ayarlayın. Web GUI'yi başlatın, Network Map

(Ağ Haritası) 'na gidin, yönlendirici simgesini tıklatın, yeni bir

SSID ve şifreleme anahtarı girin ve ardından Apply (Uygula) 'yı tıklatın.

• Yönlendiricinizi varsayılan ayarlara sıfırlayın. Web GUI'yi,

Administration (Yönetim) > Restore/Save/Upload Setting

(Ayarı Geri Yükle/Kaydet/Karşıya Yükle) 'ye gidin ve Restore

(Geri Yükle) 'i tıklatın. Varsayılan oturum açma hesabı ve parolanın ikisi de "admin"dir.

Sistemi varsayılan ayarlarına geri yükleme?

Administration (Yönetim) > Restore/Save/Upload Setting

(Ayarı Geri Yükle/Kaydet/Karşıya Yükle) 'ye gidin ve Restore

(Geri Yükle) 'i tıklatın.

Aşağıdakiler, varsayılan fabrika ayarlarıdır:

Kullanıcı Adı: admin

Parola: admin

IP adresi: router.asus.com

SSID (2.4GHz): Yönlendiricinin altındaki etikete

başvurun

SSID (5GHz): Yönlendiricinin altındaki etikete

başvurun

Donanım yazılımı yükseltme başarısız oldu.

Kurtarma modunu başlatın ve Donanım Yazılımı Geri Yükleme yardımcı programını çalıştırın. Donanım Yazılımı Geri Yükleme yardımcı programının kullanılmasıyla ilgili olarak 5.2 Donanım

Geri Yükleme bölümüne bakın.

Web GUI'ye erişilemiyor

Kablosuz yönlendiricinizi yapılandırmadan önce, ana bilgisayarınız ve ağ istemcileriniz için bu bölümde açıklanan adımları yerine getirin.

A. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.

Windows®

1. > Internet

Explorer (Internet Gezgini) 'ne tıklayarak web tarayıcısını başlatın.

2. Tools (Araçlar) > Internet options (Internet seçenekleri)

> Connections (Bağlantılar) sekmesi > LAN settings (Yerel ağ ayarları) 'na tıklayın.

3. Yerel Alan Ağı (LAN)

Ayarları ekranından Use a proxy server for your LAN

(Yerel ağınız için bir proxy sunucusu kullanın) 'ın işaretini kaldırın..

4. Bittiğinde OK (Tamam) 'a tıklayın.

99

100

MAC OS

1. Safari tarayıcınızdan

Safari > Preferences

(Tercihler) > Advanced

(Gelişmiş) > Change

Settings (Ayarları

Değiştir) üzerine tıklayın...

2. Ağ ekranından, FTP

Proxy ve Web Proxy

(HTTP) seçimini kaldırın.

3. Bittiğinde Apply Now

(Uygula ) 'a tıklayın.

NOT: Proxy sunucusunu nasıl engelleyeceğiniz ile ilgili ayrıntılar için tarayıcınızın yardım özelliği kısmına bakın.

B. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın.

Windows ®

1. Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) , ardından durum penceresini görüntülemek için ağ bağlantısını tıklayın.

2. Ethernet Özellikleri penceresini görüntülemek için Properties (Özellikler)

öğesine tıklayın.

3. Internet Protocol Version 4

(İnternet Protokolü Sürüm

4) (TCP/IPv4) veya Internet

Protocol Version 6 (İnternet

Protokolü Sürüm 6) (TCP/

IPv6) ’yı seçin, ardından

Properties (Özellikler) üzerine tıklayın.

4. iPv4 IP ayarlarını otomatik olarak almak için, Obtain an

IP address automatically (IP adresini otomatik al) üzerine tıklayın.

iPv6 IP ayarlarını otomatik olarak almak için, Obtain an

IP address automatically (IP adresini otomatik al) üzerine tıklayın.

5. Bittiğinde OK (Tamam) 'a tıklayın.

101

102

MAC OS

1. Ekranın sol üst kısmında bulunan Elma simgesine

tıklayın.

2. System Preferences

(Sistem Tercihleri)

> Network (Ağ) >

Configure (Yapılandır)

üzerine tıklayın...

3. TCP/IP sekmesinden

Using DHCP in the

Configure IPv4

(DHCP’de IPv4

Yapılandırmasını

Kullan) indirmeli listesini seçin.

4. Bittiğinde Apply Now (Şimdi Uygula) üzerine tıklayın.

NOT: Bilgisayarınızın TCP/IP ayarlarını yapılandırmak ile ilgili bilgiler için işletim sisteminizin yardım ve destek özelliğine bakın.

C. Etkinse çevirmeli bağlantıyı engelleyin.

Windows ®

1. > Internet

Explorer (Internet Gezgini) 'ne tıklayarak web tarayıcısını başlatın.

2. Tools (Araçlar) > Internet options (Internet seçenekleri)

> Connections (Bağlantılar) sekmesine tıklayın.

Never dial a connection (Asla bağlantı numarası çevirme) 'ya tıklayın.

4. Bittiğinde OK (Tamam) 'a tıklayın.

NOT: Çevirmeli bağlantıyı nasıl engelleyeceğiniz ile ilgili ayrıntılar için tarayıcınızın yardım özelliği kısmına bakın.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents