Soalan Lazim (FAQ). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Soalan Lazim (FAQ). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

6.2 Soalan Lazim (FAQ)

Saya tidak dapat mengakses GUI penghala menggunakan penyemak imbas web.

• Jika komputer anda diwayarkan, periksa sambungan kabel

Ethernet dan status LED seperti yang diterangkan dalam bahagian sebelum ini.

• Pastikan anda menggunakan maklumat log masuk yang betul.

Nama log masuk dan kata laluan kilang lalai adalah “admin/ admin”. Pastikan kunci Huruf Besar dinyahdaya semasa anda memasukkan maklumat log masuk.

• Padam kuki dan fail dalam penyemak imbas anda. Untuk

Internet Explorer, ikuti langkah ini:

1. Lancarkan Internet Explorer anda, kemudian klik Tools

(Alatan) > Internet Options

(Pilihan Internet) .

2. Pada tab General (Umum) , di bawah Browsing history

(Sejarah Semak Imbas) , klik

Delete… (Padam…) , pilih fail Internet Sementara dan fail laman web serta

Data kuki dan laman web, kemudian klik Padam .

94

NOTA:

• Arahan untuk memadam kuki dan fail berbeza mengikut penyemak imbas web.

• Nyahdayakan tetapan pelayan proksi, keluarkan sebarang sambungan dail naik, dan tetapkan tetapan TCP/IP untuk menapatkan alamat IP secara automatik. Untuk mendapatkan butiran lanjut, Untuk butiran lanjut, rujuk Bab 1 manual pengguna ini.

• Pastikan anda menggunakan kabel ethernet CAT5e atau CAT6.

Klien tidak dapat mewujudkan sambungan wayarles dengan penghala

.

NOTA: Jika anda mempunyai isu menyambung ke rangkaian 5GHz, pastikan peranti wayarles anda menyokong keupayaan 5GHz atau ciri dwi jalur.

• Di Luar Jarak Lingkungan :

• Letakkan penghala sebih dekat dengan klien wayarles.

• Cuba untuk melaraskan antena penghala kepada arahan terbaik seperti yang diterangkan dalam bahagian 1.4 Positioning your router (Meletakkan penghala anda) .

• Pelayan DHCP telah dinyahdayakan:

1. Lancarkan Web GUI. Pergi ke General (Am) > Network Map (Peta

Rangkaian) > Clients (Klien) dan cari peranti yang anda ingin sambung ke penghala.

2. Jika anda tidak boleh mencari peranti dalam Network Map (Peta

Rangkaian) , pergi ke Advanced Settings (Tetapan Lanjutan)

> LAN >senarai DHCP Server (Pelayan DHCP) , Basic Config

(Konfigurasi Asas) , pilih Ya pada Enable the DHCP Server

(Dayakan Pelayan DHCP) .

95

• SSID telah disembunyikan. Jika peranti anda boleh mencari

SSID dari penghala lain tetapi tidak boleh mencari SSID penghala anda, pergi ke Advanced Settings (Tetapan

Lanjutan) > Wireless (Wayarles) > General (Am) , pilih No

(Tidak) pada Hide SSID (Sembunyi SSID) , dan pilih Auto pada

Control Channel (Saluran Kawalan) .

96

• Jika anda menggunakan adapter LAN wayarles, periksa jika saluran wayarles yang digunakan mengikut saluran tersedia di negara/kawasan anda. Jika tidak, laraskan saluran, lebar jalur saluran, dan mod wayarles.

• Jika anda masih tidak dapat bersambung ke penghala secara wayarles, anda boleh menetap semula tetapan lalai kilang.

Dalam GUI penghala, klik Administration (Pentadbiran) >

Restore/Save/Upload Setting (Tetapan Pemulihan/Simpan/

Muat Naik) , dan klik Restore (Pemulihan) .

Internet tidak dapat diakses.

• Periks jika penghala anda boleh bersambung ke alama IP WAN

ISP anda. Untuk melakukannya, lancarkan GUI web dan pergi ke General (Am) > Network Map (Peta Rangkaian) , dan periksa Internet Status (Status Internet) .

• Jika penghala anda tidak boleh bersambung ke alamat IP

WAN ISP anda, cuba mula semula rangkaian anda seperti yang diterangkan dalam bahagian Restart your network in following sequence (Mula semula rangkaian anda dalam urutan berikut) di bawah Basic Troubleshooting (Penyelesai

Masalah Asas .

• Peranti telah disekat melalui fungsi Kawalan Ibu Bapa. Pergi ke General (Am) > Parental Control (Kawalan Ibu Bapa) dan lihat jika peranti dalam senarai. Jika peranti disenaraikan di bawah Client Name (Nama Klien) , buang peranti menggunakan butang Delete (Padam) atau laraskan Tetapan

Pengurusan Masa.

97

98

• Jika masih tiada akses Internet, cuba but semula komputer anda dan sahkan alamat IP rangkaian dan alamat get laluan.

• Periksa penunjuk status pada modem ADSL dan penghala wayarles. Jika LED WAN pada penghala wayarles tidak HIDUP, periksa jika semua kabel dipalam dengan betul.

Anda terlupa SSID (nama rangkaian) atau kata laluan rangkaian

• Sediakan SSID dan kunci penyulitan baru melalui sambungan berwayar (kabel Ethernet). Lancarkan GUI web, pergi ke

Network Map (Peta Rangkaian) , klik ikon penghala, masukkan SSID dan kunci penyulitan baru, dan kemudian klik

Apply (Guna) .

• Tetap semula penghala anda ke tetapan lalai. Lancarkan GUI web, pergi ke Administration (Pentadbiran) > Restore/Save/

Upload Setting (Tetapan Pemulihan/Simpan/Muat Naik) , dan klik Restore (Pemulihan) . Log masuk akaun dan kata laluan lalai adalah "admin".Bagaimanakah anda memulihkan sistem kepada tetapan lalainya?

• Pergi ke Administration (Pentadbiran) > Restore/Save/

Upload Setting (Tetapan Pemulihan/Simpan/Muat Naik) , dan klik Restore (Pemulihan) .

Berikut ini adalah tetapan lalai kilang:

Nama pengguna: admin

Kata Laluan: admin

Alamat IP: router.asus.com

SSID (2.4GHz):

SSID (5GHz):

Rujuk label di bawah penghala

Rujuk label di bawah penghala

Naik taraf perisian tegar gagal.

Lancarkan mod penyelamat dan jalankan utiliti Pemulihan

Perisian Tegar. Rujuk bahagian 5.2 Firmware Restoration

(Pemulihan Perisian Tegar) mengenai bagaimana hendak menggunakan uiliti Pemulihan Perisian Tegar.

Tidak dapat mengakses GUI Web

Sebelum anda mengkonfigurasikan penghala wayarles anda, lakukan langkah yang diterangkan dalam bahagian ini untuk komputer hos dan klien rangkaian anda.

A. Nyahdayakan sebarang pelayan proksi yang dikonfigurasikan.

Windows®

1. Klik Start (Mula) > Internet

Explorer untuk melancarkan penyemak imbas.

2. Klik Tools (Alatan) > Internet options (Pilihan Internet)

> Connections tab (tab

Sambugan) > LAN settings

(Tetapan LAN) .

3. Dari tetingkap Local Area

Network (LAN) Settings, buang tanda Use a proxy server for your LAN .

4. Klik OK setelah selesai.

99

100

MAC OS

1. Dari penyemak imbas

Safari anda, klik Safari

(Safari) > Preferences

(Keutamaan) >

Advanced (Lanjutan) >

Change Settings...

(Tukar Tetapan...)

2. Dari skrin Network

(Rangkaian) , buang tanda FTP Proxy (FTP

Proksi) dan Web Proxy

(HTTP) (Proksi Web) .

3. Klik Apply Now (Guna

Sekarang) setelah selesai.

NOTA: Rujuk ciri bantuan penyemak imbas anda untuk butiran mengenai menyahdaya pelayan proksi.

B. Menetapkan tetapan TCP/IP untuk dapatkan alamat IP secara automatik.

Windows®

1. Klik Start (Mula) > Control Panel (Panel Kawalan) > Network and Sharing Center (Rangkaian dan Pusat Perkongsian) , kemudian klik sambungan rangkaian untuk memaparkan tetingkap statusnya.

2. Klik Sifat untuk memaparkan tetingkap Sifat Ethernet.

3. Pilih Internet Protocol Version

4 (TCP/IPv4) atau Internet

Protocol Version 6 (TCP/IPv6) , kemudian klik Properties (Ciriciri) .

4. Untuk mendapatkan tetapan

IP IPv4 secara automatik, tandakan Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP secara automatik).

Untuk mendapatkan tetapan

IP IPv6 secara automatik, tandakan Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP secara automatik) .

5. Klik OK setelah selesai.

101

MAC OS

1. Klik ikon Apple terletak di bahagian atas sebelah kiri skrin anda.

2. Klik System Preferences

(Keutamaan Sistem) >

Network (Rangkaian)

> Configure

(Konfigurasi)...

3. Dari tab TCP/IP , pilih Using DHCP

(Menggunakan DHCP) dalam senarai jatuh bawah Configure IPv4.

4. Klik Apply Now (Guna Sekarang) setelah selesai.

NOTA: Rujuk bantuan dan ciri sokongan sistem operasi anda untuk butiran mengenai mengkonfigurasi tetapan TC/IP komputer anda.

C. Nyahdayakan sambungan dailan, jika didayakan.

Windows®

1. Klik Start (Mula) > Internet

Explorer untuk melancarkan penyemak imbas.

2. Klik tab Tools (Alatan) >

Internet options (Pilihan

Internet) > Connections tab

(Tab Sambungan) .

3. Tandakan Never dial a connection .

4. Klik OK setelah selesai.

102

NOTA: Rujuk ciri bantuan penyemak imbas anda untuk butiran mengenai menyahdaya sambungan dailan.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents