3.1.2 Διαχείριση των πελατών του δικτύου. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

3.1.2  Διαχείριση των πελατών του δικτύου. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Security Level (Επίπεδο

ασφάλειας) , επιλέξτε τη μέθοδο κρυπτογράφησης για το

ασύρματο δίκτυο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! Το πρότυπο IEEE 802.11n/ac απαγορεύει τη χρήση υψηλής

ταχύτητας με WEP ή WPA-TKP όπως το unicast cipher. Αν χρησιμοποιείτε

μεθόδους κρυπτογράφησης, η ταχύτητα δεδομένων θα πέσει σε

σύνδεση IEEE 802.11g 54Mbps.

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ασφαλείας.

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε.

3.1.2 Διαχείριση των πελατών του δικτύου

Για να διαχειριστείτε τους πελάτες του δικτύου σας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

καρτέλα Network Map (Χάρτης δικτύου) .

2. Στην οθόνη Network Map (Χάρτης δικτύου), επιλέξτε το εικονίδιο Client

Status (Κατάσταση πελάτη) για να εμφανίσετε τις πληροφορίες για

τους πελάτες του δικτύου σας.

3. Για να εμποδίσετε την πρόσβαση μιας συσκευής-πελάτη

στο δίκτυο, επιλέξτε τον πελάτη και κάντε κλικ στο block

(αποκλεισμός) .

21

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents