4.5.4 Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

4.5.4  Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

74

3. Καταχωρήστε μια λέξη ή μια φράση και κάντε κλικ στο κουμπί

Add (Προσθήκη) .

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Το Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά βασίζεται σε ένα ερώτημα DNS. Αν

μια συσκευή-πελάτης του δικτύου έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση

σε έναν ιστότοπο όπως ο http://www.abcxxx.com, τότε ο ιστόπος

αυτός δεν θα μπλοκάρεται (μια προσωρινή μνήμη DNS στο σύστημα

αποθηκεύει ιστότοπους τους οποίους η συσκευή έχει επισκεφτεί

πρωτύτερα). Για να επιλύσετε αυτό τo πρόβλημα, διαγράψτε το

περιεχόμενο της προσωρινής μνήμης DNS πριν εγκαταστήσετε το

Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά.

• Σελίδες Web συμπιεσμένες με συμπίεση HTTP δεν είναι δυνατό να

φιλτραριστούν. Σελίδες HTTPS δεν είναι δυνατό να μπλοκαριστούν

με φίλτρο με λέξεις-κλειδιά.

4.5.4 Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου

Το Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου μπλοκάρει την ανταλλαγή πακέτων

LAN σε WAN και απαγορεύει στις συσκευές-πελάτες του δικτύου

να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες web όπως

Telnet ή FTP.

Για να ορίσετε ένα φίλτρο υπηρεσιών δικτύου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα Network Service Filter (Φίλτρο

υπηρεσιών δικτύου) .

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε

Yes (Ναι) .

3. Επιλέξτε τον τύπο του πίνακα φίλτρων. Ο τύπος Black List

(Μαύρη λίστα) μπλοκάρει τις καθορισμένες υπηρεσίες

δικτύου. Ο τύπος White List (Λευκή λίστα) περιορίζει την

πρόσβαση μόνο στις καθορισμένες υπηρεσίες δικτύου.

4. Καθορίστε την ημέρα και ώρα που τα φίλτρα θα είναι ενεργά.

5. Για να καθορίσετε φίλτρο σε μια Υπηρεσία δικτύου, εισαγάγετε

τη Διεύθυνση IP προέλευσης, τη Διεύθυνση IP προορισμού, το

Εύρος θυρών και το Πρωτόκολλο. Κάντε κλικ στο κουμπί .

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) .

75

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents