Ανακάλυψη συσκευής. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Ανακάλυψη συσκευής. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

5 βοηθητικών προγραμμάτων

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Κάντε λήψη και εγκαταστήστε τα βοηθητικά προγράμματα του

ασύρματου δρομολογητή από τον ιστότοπο της ASUS

• Device Discovery v2.0.0.0 στο http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/

LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip

• Firmware Restoration v1.9.0.4 στο http://dlcdnet.asus.com/pub/

ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip

• Windows Printer Utility v1.0.5.5 στο http://dlcdnet.asus.com/pub/

ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip

• Τα βοηθητικά προγράμματα δεν υποστηρίζονται σε λειτουργικό

σύστημα MAC.

5.1 Ανακάλυψη συσκευής

Το βοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής) είναι ένα πρόγραμμα του ASUS WLAN το οποίο ανιχνεύει μια συσκευή του

Ασύρματου Δρομολογητή ASUS και σας επιτρέπει να τη διαμορφώσετε,

και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου

δικτύου.

Για να εκκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery

(Ανακάλυψη συσκευής):

• Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο

Start (Έναρξη) > All Programs (Προγράμματα) > ASUS Utility

(Βοηθητικά προγράμματα ASUS) > Ασύρματος δρομολογητής

RT-AC1300UHP > Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής) .

80

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε το δρομολογητή σε λειτουργία Σημείου

πρόσβασης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση συσκευής για να

λάβετε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents