Vanliga frågor (FAQ). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Vanliga frågor (FAQ). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

94

6.2 Vanliga frågor (FAQ)

Jag kan inte komma åt routerns gränssnitt med webbläsaren

• Om datorn är kabelansluten, kontrollera anslutningen av

Ethernet-kabeln och lysdiodens status enligt beskrivning i föregående avsnitt.

• Kontrollera att du använder rätt inloggningsinformation.

Standardinloggningsnamn och -lösenord som är "admin/ admin". Kontrollera att Caps Lock-tangenten är inaktiverad när du anger inloggningsinformationen.

• Radera cookies och filer i din webbläsare. För Internet Explorer, följ dessa steg:

1. Starta Internet Explorer, klicka på Tools (Verktyg)

> Internet Options

(Internetalternativ) .

2. I fliken General (Allmänt) , under Browsing history

(Webbhistorik) , klicka på Delete… (Ta bort...) , välj Temporary Internet files and website files

(Temporära Internetfiler och webbplatsfiler) och

Cookies and website data (Cookies och webbplatsdata) , och klicka på Delete (Ta bort) .

ANMÄRKNINGAR:

• Kommandona för att ta bort cookies och filer varierar mellan olika webbläsare.

• Inaktivera proxyserverinställningarna, avbryt uppringningsanslutningen och ställ in TCP/IP-inställningarna för att automatiskt erhålla en IP-adress. Se kapitel 1 i bruksanvisningen för ytterligare detaljer.

• Du måste använda CAT5e eller CAT6 Ethernetkablar.

Klienten kan inte etablera en trådlös anslutning med routern.

OBS!

Om du har problem med att ansluta till 5 Ghz nätverk, se till att din trådlösa enhet stödjer 5 Ghz eller har dualbandskapacitet.

• Out of Range (Utanför täckningsområde):

• Flytta routern närmare den trådlösa klienten.

• Prova att justera routerns antenn till bästa riktning enligt beskrivning i avsnitt 1.4 Placera din router .

• DHCP server has been disabled (DHCP-servern har inaktiverats):

1. Starta Web GUI. Gå till General (Allmänt) > Network Map

(Nätverkskarta) > Clients (Klienter) och sök efter enheten som du vill ansluta till routern.

2. Om du inte hittar enheten i listan Network Map

(Nätverkskarta) , gå till Advanced Settings (Avancerade inställningar) > LAN > DHCP Server , Basic Config

(Grundläggande konfiguration) , välj Yes (Ja) på Enable the DHCP Server (Aktivera DHCP-servern) .

95

96

• SSID har dolts. Om din enhet hittar SSID från andra routrar, men inte hittar din routers SSID, gå till Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlöst) > General

(Allmänt) , välj No (Nej) på Hide SSID (Dölj SSID) , och välj

Auto på Control Channel (Kontrollkanal) .

• Om du använder en trådlös LAN-adapter, kontrollera om den trådlösa kanalen som används överensstämmer med de tillgängliga kanalerna där du befinner dig. Om inte, justera kanalen, kanalbandbredden och det trådlösa läget.

• Om du fortfarande inte kan ansluta routern trådlöst, kan du

återställa router till fabrikens standardinställningar. I routerns gränssnitt, klicka på Administration > Restore/Save/Upload

Setting (Återställ/spara/överför inställning) och klicka på

Restore (Återställ) .

Internet är inte åtkomligt

• Kontrollera om din router kan ansluta till din ISP:s WAN IPadress. Det gör du genom att starta Web GUI och gå till

General (Allmänt) > Network Map (Nätverkskarta) , och kontrollera Internet Status .

• Om routern inte kan ansluta till din ISP:s WAN IP-adress, försök att starta om nätverket enligt beskrivning i avsnittet

Restart your network in following sequence (Starta om nätverket i följande ordning) under Basic Troubleshooting

(Grundläggande felsökning) .

• Enheten har blockerats via klassificeringskontrollen.

Gå till General (Allmänt) > Parental Control

(Klassificeringskontroll) och se om enheten finns i listan.

Finns enheten i listan under Client Name (Klientnamn) , ta bort enheten med knappen Delete (Ta bort) eller justera inställningarna för Time Management (Tidshantering).

97

98

• Finns det fortfarande ingen Internetåtkomst, försök att starta om datorn och verifiera nätverkets IP-adress och gatewayadress.

• Kontrollera statusindikatorerna på ADSL-modemet och den trådlösa routern. Om WAN-lysdioden på den trådlösa routern inte är PÅ, kontrollera om alla kablar är riktigt isatta.

Du har glömt SSID (nätverksnamn) eller nätverkslösenord

• Installera en ny SSID och kryperingsnyckel via en kabelanslutning (Ethernet-kabel). Starta Web GUI, gå till

Network Map (Nätverkskarta) , klicka på routerikonen, ange ett nytt SSID och krypteringsnyckel, och klicka på Apply

(Verkställ) .

• Återställ routern till standardinställningarna. Starta Web GUI, klicka på Administration > Restore/Save/Upload Setting

(Återställ/spara/överför inställning) och klicka på Restore

(Återställ) . Standardinloggningskontot och lösenordet är båda

"admin".

Hur återställs systemet till dess standardinställning?

• Gå till Administration > Restore/Save/Upload Setting

(Återställ/spara/överför inställning) och klicka på Restore

(Återställ) .

Följande är standardinställning från fabrik:

Användarnamn: admin

Lösenord: admin

IP-adress: router.asus.com

SSID (2.4GHz):

SSID (5GHz):

Se etiketten på undersidan av routern

Se etiketten på undersidan av routern

Uppgradering av fast programvara misslyckades.

Starta räddningsläget innan återställningsverktyget för den fasta programvaran körs. Se avsnitt 5.2 Firmware Restoration

(Återställning av fast programvara) för hur man använder

återställningsverktyget för den fasta programvaran.

Kan inte komma åt Web GUI

Innan du konfigurerar din trådlösa router, genomför de steg som beskrivs i detta avsnitt för din värddator och nätverksklienter.

A. Inaktivera proxyservern, om den är aktiverad.

Windows®

1. Klicka på Start > Internet

Explorer för att starta webbläsaren.

2. Klicka på fliken Tools

(Verktyg) > Internet options

(Internetalternativ) >

Connections (Anslutningar)

> LAN settings (LANinställningar) .

3. Från skärmen Local Area

Network (LAN) Settings

(Lokala LAN-inställningar), avmarkera Use a proxy server for your LAN

(Använd en proxy-server för din LAN) .

4. Klicka på OK när du är klar.

99

100

MAC OS

1. Från din Safari webbläsare, klicka på

Safari > Preferences

(Preferenser) >

Advanced (Avancerade inställningar...) >

Change Settings...

(Ändra inställningar...)

2. Avmarkera FTP Proxy och Web Proxy (HTTP) från nätverksskärmen.

3. Klicka på Apply Now

(Verkställ nu) när du är klar.

OBS!

Se din webbläsares hjälpfunktion för detaljer om inaktivering av proxyservern.

B. Ställ in TCP/IP-inställningarna för att automatiskt erhålla en IP-adress.

Windows®

1. Klicka på Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Internet (Nätverk och Internet) > Network and Sharing

Center (Nätverks- och delningscenter), klicka därefter på nätverksansluntingen för att vissa dess statusfönster.

2. Klicka på Properties

(Egenskaper) för att visa fönstret Ethernet-egenskaper.

3. Välj Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4) eller

Internet Protocol Version 6

(TCP/IPv6) , klicka sedan på

Properties (Egenskaper) .

4. För att erhålla iPv4 IPinställningarna automatiskt, markera Obtain an IP address automatically (Erhåll en IPadress automatiskt) .

För att erhålla iPv6 IPinställningarna automatiskt, markera Obtain an IP address automatically (Erhåll en IPadress automatiskt) .

5. Klicka på OK när du är klar.

101

102

MAC OS

1. Klicka på Apple-ikonen

som är placerad överst till vänster på skärmen.

2. Klicka på System

Preferences

(Systempreferenser)

> Network (Nätverk)

> Configure...

(Konfigurera...)

3. Från fliken TCP/IP välj

Using DHCP (Använd

DHCP) i rullgardinslistan

Configure IPv4

(Konfigurera IPv4) .

4. Klicka på Apply Now (Verkställ nu) när du är klar.

OBS!

Se ditt operativsystems hjälp och supportfunktion för detaljer om konfiguration av din dators TCP/IP-inställningar.

C. Inaktivera fjärranslutningen, om den är aktiverad.

Windows®

1. Klicka på Start > Internet

Explorer för att starta webbläsaren.

2. Klicka på fliken Tools

(Verktyg) > Internet options

(Internetalternativ) >

Connections (Anslutningar) .

3. Markera Never dial a connection (Ring aldrig upp en fjärranslutning) .

4. Klicka på OK när du är klar.

OBS!

Se din webbläsares hjälpfunktion för detaljer om inaktivering av fjärranslutningen.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents