3.1.2 Quản lý các thiết bị khách nối mạng. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.1.2  Quản lý các thiết bị khách nối mạng. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4. Từ danh sách Security Level (Mức bảo mật) sổ xuống, chọn cách xác thực cho mạng không dây của bạn.

QUAN TRỌNG!

Chuẩn IEEE 802.11n/ac cấm sử dụng Thông lượng cao với WEP hoặc WPA-TKIP dưới dạng mật mã truyền thông đơn hướng.

Nếu sử dụng các cách mã hóa này, tốc độ dữ liệu của bạn sẽ giảm xuống mức kết nối IEEE 802.11g 54Mbps.

5. Nhập mã khóa bảo mật của bạn.

6. Nhấp Apply (Áp dụng) khi hoàn tất.

3.1.2 Quản lý các thiết bị khách nối mạng

Để quản lý các thiết bị khách nối mạng:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ General (Chung) > Network

Map (Sơ đồ mạng) .

2. Trên màn hình Network Map (Sơ đồ mạng) , chọn biểu tượng

Clients (Thiết bị khách) để hiển thị thông tin thiết bị khách nối mạng của bạn.

3. Để chặn thiết bị khách truy cập vào mạng của bạn, chọn thiết bị khách đó và nhấp biểu tượng khóa mở.

21

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents