Thiết lập Kiểm soát cha mẹ. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Thiết lập Kiểm soát cha mẹ. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.4 Thiết lập Kiểm soát cha mẹ

Parental Control (Kiểm soát cha mẹ) cho phép bạn kiểm soát thời gian truy cập internet. Người dùng có thể cài giới hạn thời gian cho việc sử dụng mạng của máy khách.

Để sử dụng chức năng kiểm soát cha mẹ:

1. Từ bảng điều hướng, vào General (Chung) > Parental control

(Kiểm soát cha mẹ) .

2. Nhấp ON (BẬT) để bật Kiểm soát cha mẹ.

3. Chọn máy khách có sử dụng mạng mà bạn muốn kiểm soát.

Bạn cũng có thể nhập địa chỉ MAC của máy khách vào cột

Client MAC Address (Địa chỉ MAC máy khách) .

LƯU Ý: Đảm bảo tên máy khách không chứa các ký tự đặc biệt hoặc khoảng trống vì chúng có thể khiến cho router hoạt động bất thường.

31

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents