Sử dụng AiCloud. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Sử dụng AiCloud. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.6 Sử dụng AiCloud

AiCloud là ứng dụng dịch vụ đám mây cho phép bạn lưu, đồng bộ, chia sẻ và truy cập các file của mình.

Để sử dụng AiCloud:

1. Từ Google Play Store hoặc Apple Store, tải về và cài đặt ứng dụng ASUS AiCloud vào thiết bị thông minh của bạn.

2. Kết nối thiết bị thông minh với mạng của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn để hoàn tất quy trình thiết lập AiCloud.

41

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents