4.1.3 Bộ lọc MAC không dây. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.1.3  Bộ lọc MAC không dây. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.1.3 Bộ lọc MAC không dây

Bộ lọc MAC không dây cho phép kiểm soát các gói tin được truyền sang địa chỉ MAC (Kiểm soát truy cập truyền thông) đã chọn trên mạng không dây của bạn.

Để thiết lập bộ lọc MAC không dây:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > Wireless (Không dây) > Wireless MAC Filter (Bộ lọc MAC không dây) .

2. Chọn Yes (Có) trong mục Enable Mac Filter (Bật bộ lọc MAC) .

3. Trong danh sách MAC Filter Mode (Chế độ bộ lọc MAC) sổ xuống, chọn Accept (Chấp nhận) hoặc Reject (Từ chối) .

• Chọn Accept (Chấp nhận) để cho phép các thiết bị trong danh sách bộ lọc MAC truy cập mạng không dây.

• Chọn Reject (Từ chối) để chặn không cho các thiết bị trong danh sách bộ lọc MAC truy cập mạng không dây.

4. Trên danh sách bộ lọc MAC, nhấp nút Add (Thêm) và nhập địa chỉ MAC của thiết bị không dây.

5. Nhấp Apply (Áp dụng) .

51

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents