4.3.2 Kích hoạt cổng. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.2  Kích hoạt cổng. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.3.2 Kích hoạt cổng

Kích hoạt phạm vi cổng sẽ mở cổng vào xác định sẵn trong thời gian giới hạn bất cứ khi nào một thiết bị khách trên mạng cục bộ thực hiện kết nối ra với cổng đã chọn. Kích hoạt cổng được sử dụng trong các trường hợp sau:

• Hơn một thiết bị cục bộ cần chuyển tiếp cổng cho cùng ứng dụng vào một thời điểm khác nhau.

• Ứng dụng cần các cổng vào cụ thể khác với các cổng ra.

Để thiết lập Kích hoạt cổng:

1. Từ bảng điều hướng, vào thẻ Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) > WAN > Port Trigger (Kích hoạt cổng) .

2 Định cấu hình các cài đặt sau. Khi hoàn tất, nhấp Apply (Áp dụng) .

• Trên mục Enable Port Trigger (Bật kích hoạt cổng) , chọn

Yes (Có) .

• Trên mục Well-Known Applications (Ứng dụng nổi tiếng) , chọn các game và dịch vụ web phổ biến để thêm vào Port

Trigger List (D.sách kích hoạt cổng).

63

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents