4.3.6 Truyền qua NAT. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.3.6  Truyền qua NAT. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

70

• Enable wildcard (Bật ký tự đại diện) : Bật ký tự đại diện nếu dịch vụ DDNS của bạn cần dùng.

GHI CHÚ :

Dịch vụ DDNS sẽ không hoạt động trong các điều kiện sau:

• Khi router không dây đang sử dụng địa chỉ IP WAN riêng (192.168.x.x,

10.x.x.x hoặc 172.16.x.x), như được chỉ rõ bởi văn bản màu vàng.

• Router có thể đang hoạt động trên mạng sử dụng nhiều bảng NAT.

4.3.6 Truyền qua NAT

Truyền qua NAT cho phép kết nối Virtual Private Network (VPN)

(Mạng riêng ảo) để truyền qua router đến các thiết bị khách nối mạng. Truyền qua PPTP, Truyền qua L2TP, Truyền qua IPsec và

Truyền qua RTSP đã được bật theo mặc định.

Để bật/tắt cài đặt Truyền qua NAT, vào thẻ Advanced Settings

(Cài đặt nâng cao) > WAN > NAT Passthrough (Truyền qua

NAT) . Khi hoàn tất, nhấp Apply (Áp dụng) .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents