5.3.2 Sử dụng LPR để chia sẻ máy in. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

5.3.2  Sử dụng LPR để chia sẻ máy in. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

86

5.3.2 Sử dụng LPR để chia sẻ máy in

Bạn có thể chia sẻ máy in với các máy tính chạy hệ điều hành

Windows® và MAC bằng LPR/LPD (Line Printer Remote/Line

Printer Daemon).

Chia sẻ máy in LPR

Để chia sẻ máy in LPR:

1. Từ màn hình nền Windows®, nhấp Start (Bắt đầu) > Devices and Printers (Thiết bị và Máy in) > Add a printer (Thêm máy in) để chạy Add Printer Wizard (Thuật sĩ thêm máy in) .

2. Chọn Add a local printer (Thêm máy in cục bộ) rồi nhấp Next

(Kế tiếp) .

3. Chọn Create a new port (Tạo cổng mới) rồi cài Type of Port

(Loại cổng) sang Standard TCP/IP Port (Cổng TCP/IP chuẩn) .

Nhấp New Port (Cổng mới) .

4. Trong mục Hostname or IP address (Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP) , nhập địa chỉ IP của router không dây rồi nhấp Next (Kế tiếp) .

87

88

5. Chọn Custom (Tùy biến) rồi nhấp Settings (Cài đặt) .

6. Cài Protocol (Giao thức) sang LPR . Trong mục Queue Name

(Tên chuỗi) , nhập LPRServer (Máy chủ LPR) rồi nhấp OK để tiếp tục.

7. Nhấp Next (Kế tiếp) để hoàn tất thiết lập cổng TCP/IP chuẩn.

8. Cài đặt driver máy in từ danh sách mẫu mã từ nhà cung cấp.

Nếu máy in của bạn không có trong danh sách, nhấp Have

Disk (Dùng ổ đĩa) để tự cài đặt các driver máy in từ đĩa CD hoặc file.

89

90

9. Nhấp Next (Kế tiếp) để chấp nhận tên mặc định cho máy in.

10. Nhấp Finish (Hoàn tất) để hoàn tất cài đặt.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents