Những câu hỏi thường gặp (FAQs). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Những câu hỏi thường gặp (FAQs). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

94

6.2 Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

Tôi không thể truy cập GUI của router bằng trình duyệt web

• Nếu máy tính của bạn được kết nối mạng có dây, hãy kiểm tra kết nối cáp ethernet và tình trạng đèn LED như mô tả ở phần trước.

• Đảm bảo bạn đang sử dụng thông tin đăng nhập chính xác.

Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định gốc là “admin/admin”.

Đảm bảo phím Caps Lock đã được tắt khi bạn nhập thông tin đăng nhập.

• Xóa các cookie và file trong trình duyệt web của bạn. Đối với

Internet Explorer 8, thực hiện theo các bước sau:

1. Bật Internet Explorer 8 rồi nhấp Tools (Công cụ) >

Internet Options (Tùy chọn internet) .

2. Trong thẻ General (Chung) , dưới Browsing history

(Lược sử duyệt) , nhấp

Delete (Xóa)… , chọn

Temporary Internet Files

(File internet tạm) và

Cookies rồi nhấp Delete (Xóa) .

GHI CHÚ:

• Các lệnh xóa cookie và file sẽ khác nhau tùy theo trình duyệt web.

• Tắt cài đặt máy chủ ủy nhiệm, hủy kết nối qua điện thoại và thiết lập cài đặt TCP/IP để nhận các địa chỉ IP tự động. Để biết thêm chi tiết, tham khảo Chương 1 trong sổ hướng dẫn sử dụng này.

• Đảm bảo bạn sử dụng các cáp ethernet CAT5e hoặc CAT6.

Máy khách không thể thiết lập kết nối không dây với router.

LƯU Ý: Nếu đang gặp các sự cố kết nối với mạng 5Ghz, đảm bảo thiết bị không dây của bạn hỗ trợ 5Ghz hoặc tích hợp các tính năng băng tần kép.

• Ngoài vùng phủ sóng:

• Di chuyển router đến gần hơn với thiết bị khách không dây.

• Thử chỉnh các ăngten của router sang hướng tốt nhất như mô tả ở phần 1.4 Bố trí router của bạn .

• Máy chủ DHCP đã bị tắt:

1. Bật GUI web. Vào General (Chung) > Network Map (Sơ đồ mạng) > Clients (Thiết bị khách) và dò tìm thiết bị bạn muốn kết nối với router.

2. Nếu bạn không tìm thấy thiết bị trong Network Map (Sơ đồ mạng) , hãy vào Advanced Settings (Cài đặt nâng cao)

> LAN > DHCP Server (Máy chủ) , d.sách Basic Config (Cấu hình cơ bản) , chọn Yes (Có) trên Enable the DHCP Server

(Bật máy chủ DHCP) .

95

96

• SSID đã bị ẩn. Nếu thiết bị của bạn có thể tìm thấy các SSID từ những router khác nhưng không tìm thấy SSID cho router của bạn, hãy vào Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) >

Wireless (Không dây) > General (Chung) , chọn No (Không) trên Hide SSID (Ẩn SSID) , và chọn Auto (Tự động) trên

Control Channel (Kênh điều khiển) .

• Nếu bạn đang sử dụng adapter LAN không dây, kiểm tra xem kênh không dây đang dùng có tương thích với các kênh có sẵn trong nước/khu vực của bạn hay không. Nếu không, hãy chỉnh kênh, băng thông kênh và chế độ không dây.

• Nếu vẫn không thể kết nối không dây với router, bạn có thể cài lại router về cài đặt mặc định gốc. Trong GUI của router, nhấp

Administration (Quản lý) > Restore/Save/Upload Setting

(Phục hồi/Lưu/Tải lên cài đặt) và nhấp Restore (Phục hồi) .

Không thể truy cập internet.

• Kiểm tra xem router của bạn có thể kết nối với địa chỉ IP mạng

WAN từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) hay không. Để thực hiện điều này, bật GUI web và vào General (Chung) > Network

Map (Sơ đồ mạng) , và kiểm tra Internet Status (Tình trạng internet) .

• Nếu router không thể kết nối với địa chỉ IP WAN của ISP, thử khởi động lại mạng của bạn như mô tả ở phần Khởi động lại mạng theo trình tự sau trong Khắc phục sự cố cơ bản .

• Thiết bị đã bị chặn qua chức năng Kiểm soát cha mẹ. Vào

General (Chung) > Parental Control (Kiểm soát cha mẹ) và nhìn xem thiết bị có nằm trên danh sách hay không. Nếu thiết bị được liệt kê trong Client Name (Tên thiết bị khách) , tháo thiết bị bằng nút Delete (Xóa) hoặc chỉnh Time Management

Settings (Cài đặt quản lý giờ).

97

98

• Nếu vẫn không thể truy cập internet, thử khởi động lại máy tính và kiểm tra các mục IP address (địa chỉ IP) và gateway address (địa chỉ cổng nối) của mạng.

• Kiểm tra các đèn báo tình trạng trên modem ADSL và router không dây. Nếu đèn LED WAN trên router không dây chưa bật, kiểm tra xem mọi loại cáp đã được cắm thích hợp chưa.

Bạn đã quên SSID (tên mạng) hoặc mật khẩu mạng

• Thiết lập SSID và khóa mã hóa mới qua kết nối có dây (cáp ethernet). Bật web GUI, vào Network Map (Sơ đồ mạng) , nhấp biểu tượng router, nhập SSID và khóa mã hóa mới và sau đó nhấp Apply (Áp dụng) .

• Cài lại router của bạn về cài đặt mặc định. Bật web GUI, vào

Administration (Quản lý) > Restore/Save/Upload Setting

(Phục hồi/Lưu/Tải lên cài đặt) và nhấp Restore (Phục hồi) . Cả tên đăng nhập và mật khẩu mặc định đều là “admin”.

Cách phục hồi hệ thống về cài đặt mặc định?

• Vào Administration (Quản lý) > Restore/Save/Upload

Setting (Phục hồi/Lưu/Tải lên cài đặt) và nhấp Restore (Phục hồi) .

Sau đây là cài đặt mặc định gốc:

User Name (Tên đăng nhập): admin

Password (Mật khẩu):

SSID (2.4GHz):

IP address (Địa chỉ IP): admin router.asus.com

Tham khảo nhãn dán ở phía dưới router

SSID (5GHz): Tham khảo nhãn dán ở phía dưới router

Không thể nâng cấp firmware.

Bật chế độ cứu nguy và chạy tiện ích Phục hồi firmware. Tham khảo phần 5.2 Phục hồi firmware để biết cách sử dụng tiện ích

Phục hồi firmware.

Không thể truy cập GUI web

Trước khi định cấu hình router không dây của bạn, thực hiện các bước mô tả trong phần này cho máy tính chủ và các thiết bị khách nối mạng.

A. Tắt máy chủ ủy nhiệm, nếu đã bật.

LƯU Ý: Các ảnh chụp màn hình có sẵn chỉ áp dụng cho Windows® 7. Các bước và tùy chọn có thể khác nhau đối với Windows® 8 và Windows® 8.1.

Windows ® 7/8

1. Nhấp Start (Bắt đầu) >

Internet Explorer để bật trình duyệt này.

2. Nhấp thẻ Tools (Công cụ) >

Internet options (Tùy chọn internet) > Connections (Kết nối) > LAN settings (Cài đặt

LAN) .

3. Từ màn hình Local Area

Network (LAN) Settings (Cài đặt mạng cục bộ (LAN)), bỏ chọn Use a proxy server for your LAN (Dùng máy chủ ủy nhiệm cho LAN) .

4. Nhấp OK khi hoàn tất.

99

100

HĐH MAC

1. Từ trình duyệt

Safari, nhấp Safari >

Preferences (Ưu tiên) >

Advanced (Nâng cao) >

Change Settings (Thay đổi cài đặt)...

2. Từ màn hình Network

(Mạng), bỏ chọn FTP

Proxy và Web Proxy

(HTTP) .

3. Nhấp Apply Now (Áp dụng ngay) khi hoàn tất.

LƯU Ý: Tham khảo tính năng trợ giúp trên trình duyệt để biết chi tiết về cách tắt máy chủ ủy nhiệm.

B. Thực hiện cài đặt TCP/IP để tự động nhận địa chỉ IP.

Windows® 7/8

1. Nhấp Start (Bắt đầu) >

Control Panel (Bảng điều khiển) > Network and

Internet (Mạng và internet)

> Network and Sharing

Center (Trung tâm mạng và chia sẻ) > Manage network connections (Quản lý các kết nối mạng).

2. Chọn Internet Protocol

Version (P.bản giao thức internet) 4 (TCP/IPv4) hoặc

Internet Protocol Version

(P.bản giao thức internet)

6 (TCP/IPv6) , sau đó nhấp

Properties (Thuộc tính) .

3. Để nhận các cài đặt IP IPv4 tự động, chọn Obtain an

IP address automatically

(Nhận địa chỉ IP tự động) .

Để nhận các cài đặt IP IPv6 tự động, chọn Obtain an

IPv6 address automatically

(Nhận địa chỉ IPv6 tự động) .

4. Nhấp OK khi hoàn tất.

HĐH MAC

1. Nhấp biểu tượng Apple

nằm ở góc trái phía trên màn hình của bạn.

2. Nhấp System

Preferences (Ưu tiên hệ thống) > Network

(Mạng) > Configure

(Định cấu hình)...

3. Từ thẻ TCP/IP , chọn

Using DHCP (Sử dụng

DHCP) trong d.sách

Configure IPv4 (Định cấu hình IPv4) sổ xuống.

4. Nhấp Apply Now (Áp dụng ngay) khi hoàn tất.

LƯU Ý: Tham khảo tính năng trợ giúp và hỗ trợ trên hệ điều hành để biết chi tiết về cách định cấu hình các cài đặt TCP/IP của máy tính.

101

102

C. Tắt kết nối qua điện thoại, nếu đã bật.

Windows® 7/8

1. Nhấp Start (Bắt đầu) > Internet

Explorer để bật trình duyệt này.

2. Nhấp thẻ Tools (Công cụ) >

Internet options (Tùy chọn internet) > Connections (Kết nối) .

3. Chọn Never dial a connection

(Không bao giờ gọi kết nối) .

4. Nhấp OK khi hoàn tất.

LƯU Ý: Tham khảo tính năng trợ giúp trên trình duyệt để biết chi tiết về cách tắt kết nối mạng qua điện thoại.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents