Používání služby sdílení místa v síti (Samba). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Používání služby sdílení místa v síti (Samba). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

Chcete-li spustit stránku nastavení aplikace Media Server (Server médií), přejděte na General (Obecné) > USB application (USB aplikace) > Media Services and Servers (Mediální služby a

servery médií) > kartu Media Servers (Servery médií). Níže je uveden popis jednotlivých polí:

Povolit server iTunes?: Výběrem ON/OFF (ZAP./VYP.) povolte/ zakažte server iTunes.

Povolit mediální server DLNA: Výběrem ON/OFF (ZAP./VYP.) povolte/ zakažte mediální server DLNA.

Status mediálního serveru: Zobrazí status mediálního serveru.

• Media Server Path Setting (Nastavení umístění serveru

médií): Vyberte All Disks Shared (Všechny disky sdílené) nebo Manual Media Server Path (Ruční zadání umístění serveru médií).

Používání služby sdílení místa v síti (Samba)

Služba sdílení místa v síti (Samba) umožňuje nastavit účet a oprávnění pro službu Samba.

Pokyny pro používání sdílení Samba:

1. Na navigačním panelu přejděte na General (Obecné) > USB application (USB aplikace) > Media Services and Servers

(Mediální služby a servery médií) > kartu Network Place

(Samba) Share (Sdílené síťové místo (Samba)) / Cloud Disk

(Disk cloud).

POZNÁMKA: Služba Network Place (Samba) Share (Sdílení místa v síti

(Samba)) je ve výchozí konfiguraci povolena.

35

36

2. Podle následujících kroků můžete přidat, odstranit nebo upravit účet.

Pokyny pro vytvoření nového účtu: a) Klepnutím na přidáte nový účet.

b) Do polí Account (Účet) a Password (Heslo) zadejte název a heslo síťového klienta. Opakovaným zadáním potvrďte heslo. Klepnutím na Add (Přidat) přidejte účet do seznamu.

Pokyny pro odstranění stávajícího účtu: a) Vyberte účet, který chcete odstranit.

b) Klepněte na .

c) Po vyzvání klepnutím na Delete (Odstranit) potvrďte odstranění účtu.

Pokyny pro přidání složky: a) Klepněte na .

b) Zadejte název složky a klepněte na Add (Přidat). Vytvořená složka bude přidána do seznamu složek.

3. V seznamu souborů/složek, vyberte typ přístupových práv, který chcete přidělit pro specifické souborů/složek:

R/W: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pro čtení/ zápis.

R: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pouze pro čtení.

Ne: Tuto možnost vyberte, pokud nechcete sdílet specifický soubor

4. Klepnutím na tlačítko Apply (Použít) vejdou změny v platnost.

Používání služby sdílení FTP

Sdílení FTP umožňuje serveru FTP sdílet soubory z disku USB pro další zařízeních prostřednictvím místní sítě LAN nebo prostřednictvím Internetu.

DŮLEŽITÉ:

• Bezpečně odeberte disk USB. V případě nesprávného odebrání disku

USB může dojít k poškození dat.

• Pokyny pro bezpečné odebrání disku USB viz část Bezpečné

odebráni disku USB v části 3.1.3 Sledování vašeho zařízení USB.

37

38

Pokyny pro používání služby FTP Share (Sdílení FTP):

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali váš server FTP prostřednictvím AiDisk. Další podrobnosti viz část 3.5.1 Používání

aplikace AiDisk.

1. Na navigačním panelu klepněte na General (Obecné) > USB

application (USB aplikace) > Media Services and Servers

(Mediální služby a servery médií) > karta FTP Share (Sdílení

FTP).

2. V seznamu souborů/složek, vyberte typ přístupových práv, který chcete přidělit pro specifické souborů/složek:

R/W: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pro čtení/ zápis ke specifické složek.

W: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pouze pro zápis ke specifické složek.

R: Výběrem této možnosti přidělíte přístup pouze pro čtení ke specifické složek.

Ne: Tyto možnost vyberte, pokud nechcete sdílet specifickou složek.

3. Klepnutím na tlačítko Apply (Použít) vejdou změny v platnost.

4. Chcete-li přejít na server FTP, zadejte odkaz na server FTP

ftp://<název hostitele>.asuscomm.com a vaše uživatelské jméno a heslo do webového prohlížeče nebo nástroje FTP jiného výrobce.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents