Odstraňování nejčastějších problémů. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
118 Pages

advertisement

Odstraňování nejčastějších problémů. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

6 Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedena řešení problémů, se kterými se můžete při používání směrovače setkat. Setkáte-li se s problémy, které nejsou uvedeny v této kapitole, navštivte webové stránky odborné pomoci společnosti ASUS na adrese: https://www.

asus.com/support/, kde najdete další informace a kontakty na technickou podporu společnosti ASUS.

6.1 Odstraňování nejčastějších problémů

Setkáte-li se při používání tohoto směrovače s problémy, před hledáním dalších řešení vyzkoušejte základní kroky uvedené v této části.

Upgradujte firmware na nejnovější verzi.

1. Spusťte webové grafické uživatelské rozhraní GUI. Přejděte na

Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Administration

(Správa) > karta Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru).

Klepnutím na Check (Zkontrolovat) ověřte, zda je k dispozici nejaktuálnější verze.

2. Pokud není k dispozici nejaktuálnější firmware, navštivte globální webové stránky společnosti ASUS na adrese http://www.asus.

com/Networks/Wireless_Routers/ a stáhněte nejaktuálnější firmware.

3. Na stránce Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru) klepněte na tlačítko Browse (Procházet) a vyhledejte soubor firmwaru.

4. Klepnutím na tlačítko Upload (Načíst) upgradujte firmware.

91

92

Restartujte síť v následujícím pořadí:

1. Vypněte modem.

2. Odpojte modem od elektrické zásuvky.

3. Vypněte směrovač a počítače.

4. Připojte modem k elektrické zásuvce.

5. Zapněte modem a počkejte 2 minuty.

6. Zapněte směrovač a počkejte 2 minuty.

7. Zapněte počítače.

Zkontrolujte, zda jsou ethernetové kabely řádně připojeny.

• Když je ethernetový kabel, který spojuje směrovač s modemem, řádně připojen, svítí indikátor LED sítě WAN.

• Když je ethernetový kabel, který spojuje spuštěný počítač se směrovačem, řádně připojen, svítí příslušný indikátor LED místní sítě LAN.

Zkontrolujte, zda se nastavení bezdrátového připojení v počítači shoduje s nastavením bezdrátového připojení ve směrovači.

• Když připojujete počítač ke směrovači bezdrátově, ověřte správnost SSID (název bezdrátové sítě), metody šifrování a hesla.

Zkontrolujte správnost síťových nastavení.

• Každý klient v síti musí mít platnou adresu IP. Společnost ASUS doporučuje používat server DHCP bezdrátového směrovače k přidělování adres IP počítačům v síti.

• Někteří poskytovatelé kabelových modemových služeb vyžadují používání adresy MAC počítače, který byl zaregistrován k účtu jako první. Adresu MAC můžete zobrazit ve webovém grafickém uživatelském rozhraní (GUI), Network

Map (Mapa sítě) > stránka Clients (Klienti) a umístěním myši na vaše zařízení v části Client Status (Stav klienta).

93

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents