serwerów). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

 serwerów). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

34

Można także wybrać pozycję Skip ASUS DDNS settings

(Pomiń ustawienia usługi ASUS DDNS) i kliknąć przycisk

Next (Dalej) w celu pominięcia wprowadzania ustawień usługi

DDNS.

5. Kliknij Finish (Zakończ) , aby zakończyć ustawienia.

6. Aby uzyskać dostęp do utworzonej strony FTP uruchom przeglądarkę sieci web lub program klienta FTP innej firmy i wprowadź poprzednio utworzone łącze ftp

( ftp://<domain name>.asuscomm.com

).

3.5.2 Korzystanie z funkcji Servers Center (Centrum serwerów)

Funkcja Servers Center (Centrum serwerów) umożliwia udostępnianie plików multimedialnych z dysku USB poprzez katalog Media Server (Serwer multimediów), usługę udostępniania Samba lub FTP. Za pomocą funkcji Servers Center

(Centrum serwerów) można także skonfigurować inne ustawienia dysku USB.

Korzystanie z pozycji Media Server (Serwer multimediów)

Router bezprzewodowy umożliwia urządzeniom z obsługą standardu DLNA uzyskiwanie dostępu do plików multimedialnych zapisanych na dysku USB podłączonym do routera bezprzewodowego.

UWAGA : Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji serwera multimediów DLNA urządzenie należy połączyć z siecią routera RT-

AC1300UHP.

W celu wyświetlenia, przejdź kolejno do pozycji General

(Ogólne) > USB application (Aplikacja USB) > Media Services and Servers (Usługi i serwery multimedialne) > karta Media

Servers (Serwery multimediów) . Należy zapoznać się z poniższymi opisami pól:

• Włącz serwer multimediów DLNA : Wybierz pozycję ON/

OFF (WŁ./WYŁ.) w celu włączenia/wyłączenia serwera multimediów DLNA.

• Włączyć serwer iTunes : Wybierz pozycję ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w celu włączenia/wyłączenia serwera iTunes.

• Katalog serwera multimediów : Wybierz katalog serwera multimediów i kliknij przycisk Apply (Zastosuj) , aby udostępnić pliki z dysku USB urządzeniom multimedialnym w sieci.

• Stan serwera multimediów : Wyświetlanie stanu serwera multimediów.

Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego (Samba)

Udostępnianie miejsca sieciowego (Samba), umożliwia ustawienie konta i uprawnień dla usługi Samba.

Aby używać udostępniania Samba:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji General (Ogólne) >

USB application (Aplikacja USB) > Servers Center (Centrum serwerów) .

UWAGA : Funkcja Network Place (Samba) Share [Udostępnianie miejsca sieciowego (Samba)] jest domyślnie włączona.

35

36

2. Wykonaj poniższe czynności, aby dodać, usunąć lub zmodyfikować konto.

W celu utworzenia nowego konta: a) Kliknij ikonę , aby dodać nowe konto.

b) W polach Account (Konto) i Password (Hasło) wpisz nazwę i hasło klienta sieciowego. Wprowadź ponownie hasło w celu potwierdzenia. Kliknij przycisk Add (Dodaj) w celu dodania konta do listy.

W celu usunięcia istniejącego konta: a) Wybierz konto, które chcesz usunąć.

b) Kliknij ikonę .

c) Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Delete (Usuń) w celu potwierdzenia usunięcia konta.

W celu dodania folderu: a) Kliknij ikonę .

b) Wprowadź nazwę folderu i kliknij przycisk Add (Dodaj) .

Utworzony folder zostanie dodany do listy folderów.

3. Z listy plików/folderów wybierz typ praw dostępu, który ma zostać przydzielony określonym plików/folderów:

• R/W: Wybierz tę opcję, aby przypisać dostęp do zapisu/ odczytu.

• R: Wybierz tę opcję, aby przypisać dostęp tylko do odczytu.

• Nie: Wybierz tę opcję, aby nie udostępniać określonego foldera .

4. Kliknij Apply (Zastosuj) , aby zastosować zmiany.

Używanie usługi FTP Share (Udostępnianie FTP)

Dzięki usłudze udostępniania FTP serwer FTP udostępnia pliki z dysku USB innym urządzeniom przez sieć lokalną lub Internet.

WAŻNE !

• Upewnić się, że dysk USB został bezpiecznie wysunięty. Niewłaściwe wysunięcie dysku USB może spowodować uszkodzenie danych.

• Informacje na temat bezpiecznego usuwania dysku USB można znaleźć w części Bezpieczne usuwanie dysku USB w rozdziale 3.1.3

Monitorowanie urządzenia USB .

37

38

W celu korzystania z usługi udostępniania FTP:

UWAGA: Upewnij się, że serwer FTP został skonfigurowany za pomocą funkcji AiDisk. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 3.5.1 Korzystanie z funkcji AiDisk .

1. W panelu nawigacji kliknij pozycję General (Ogólne) > USB application (Aplikacja USB) > Servers Center (Centrum serwerów) > wybierz zakładkę FTP Share (Udostępnianie

FTP) .

2. Z listy plików/folderów wybierz typ praw dostępu, który ma zostać przydzielony określonym folderów:

• R/W : Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/ zapisu określonych folderów.

• W : Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo zapisu wyłącznie określonych folderów.

• R : Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo odczytu określonych folderów.

• No : Wybierz tę opcję, jeśli określony folderów ma nie być udostępniany.

3. Kliknij Apply (Zastosuj) , aby zastosować zmiany.

4. W celu dostępu do serwera FTP wprowadź w przeglądarce sieci web lub programie narzędziowym FTP innej firmy, łącze do ftp ftp://<hostname>.asuscomm.com

i nazwę użytkownika oraz hasło.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents