Przekierowanie portów). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Przekierowanie portów). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

64

• Opis : Wprowadź krótką nazwę lub opis usługi.

• Port wyzwalania : Określ port wyzwalający otwarcie portu przychodzącego.

• Protokół : Wybierz protokół TCP lub UDP.

• Port przychodzący : Określ port przychodzący do odbierania danych przychodzących z Internetu.

UWAGI:

• Podczas łączenia z serwerem IRC komputer kliencki nawiązuje połączenie wychodzące zgodnie z zakresem portu wyzwalania

66660–7000. Serwer IRC odpowiada poprzez weryfikację nazwy użytkownika i nawiązanie nowego połączenia z komputerem klienckim przez port przychodzący.

• Jeśli funkcja Port Trigger (Wyzwalanie portów) jest wyłączona, router odrzuca połączenia, ponieważ nie może określić, który komputer zgłasza żądanie dostępu do serwera IRC. Po włączeniu funkcji Port

Trigger (Wyzwalanie portów) router przypisze port przychodzący do odbierania danych przychodzących. Ten port przychodzący zamknie się po upływie określonego czasu z powodu braku możliwości określenia przez router czasu wyłączenia aplikacji.

• Funkcja wyzwalania portów umożliwia korzystanie z określonej usługi i konkretnego portu przychodzącego w danym czasie tylko przez jednego klienta w sieci.

• Do jednoczesnego wyzwolenia portu w więcej niż jednym komputerze nie można używać tej samej aplikacji. Router przekieruje port z powrotem do ostatniego komputera w celu wysłania żądania/ pakietu wyzwalania do routera.

4.3.3 Virtual Server/Port Forwarding (Serwer wirtualny/

Przekierowanie portów)

Przekierowanie portów to metoda kierowania ruchu sieciowego z Internetu przychodzącego na określony port lub zakres portów do urządzenia lub urządzeń w sieci lokalnej. Po skonfigurowaniu funkcji Port Forwarding (Przekierowanie portów) routera komputery spoza sieci będą mogły uzyskiwać dostęp do określonych usług zapewnianych przez komputer w sieci.

UWAGA: Po włączeniu przekierowania portów router firmy ASUS blokuje niechciany ruch przychodzący z Internetu i zezwala wyłącznie na odpowiedzi na żądania wychodzące z sieci LAN. Klient sieciowy nie ma bezpośredniego dostępu do Internetu i odwrotnie.

W celu skonfigurowania pozycji Port Forwarding

(Przekierowanie portów):

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings

(Ustawienia zaawansowane) > WAN (Sieć WAN) > wybierz zakładkę Virtual Server / Port Forwarding (Serwer wirtualny/Przekierowanie portów) .

65

66

2. Skonfiguruj poniższe ustawienia. Po wykonaniu, kliknij przycisk

Apply (Zastosuj) .

• Enable Port Forwarding (Włącz przekierowanie portów): Wybierz opcję Yes (Tak), aby włączyć funkcję Port

Forwarding (Przekierowanie portów).

• Famous Server List (Lista znanych serwerów): Określ typ usługi, do której chcesz uzyskiwać dostęp.

• Famous Game List (Lista znanych gier): Pozycja ta zawiera listę portów wymaganych do prawidłowego działania popularnych gier online.

• FTP Server Port (Port serwera FTP): Do serwera FTP nie należy przypisywać zakresu portu 20:21, ponieważ spowodowałoby to konflikt z natywnym ustawieniem przypisania serwera FTP zapewnianym przez router.

• Nazwa usługi : Wprowadź nazwę usługi.

• Zakres portu : Aby określić wartość pozycji Port Range

(Zakres portu) dla klientów w tej samej sieci, wprowadź wartość pozycji Service Name (Nazwa usługi), Port Range

(Zakres portu) (np. 10200:10300), adres IP sieci LAN i pozostaw puste pole Local Port (Port lokalny). Wartość pozycji

Port Range (Zakres portu) może mieć różny format: zakres portu (300:350), pojedyncze porty (566,789) lub format mieszany (1015:1024,3021).

UWAGI:

• Jeśli zapora sieciowa jest wyłączona, a w konfiguracji sieci WAN jako zakres portu serwera HTTP ustawiono wartość 80, wówczas serwer http/serwer sieci Web będzie w konflikcie z interfejsem sieciowym routera.

• Porty są używane do wymiany danych w sieci, gdzie każdy port ma przypisany numer portu i określone zadanie. Na przykład port 80 jest używany do obsługi protokołu HTTP. Określony port może być w danym czasie używany wyłącznie przez jedną aplikację lub usługę.

Dlatego też próba jednoczesnego uzyskania dostępu do danych przez ten sam port w przypadku dwóch komputerów zakończy się niepowodzeniem. Nie można na przykład ustawić przekierowania portu na port 100 dla dwóch komputerów w tym samym czasie.

• Lokalny adres IP : Wprowadź adres IP sieci LAN klienta.

UWAGA : W celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji przekierowania portów należy wprowadzić statyczny adres IP klienta lokalnego. Informacje na ten temat znajdują się w części 4.2 LAN (Sieć LAN) .

• Local Port (Port lokalny) : Wprowadź określony port do odbierania przekierowanych pakietów. Pozostaw to pole puste, jeśli chcesz, aby pakiety przychodzące były przekierowywane na określony zakres portu.

• Protocol (Protokół) : Wybierz protokół. W przypadku braku pewności wybierz opcję BOTH (OBA) .

W celu sprawdzenia, czy funkcja Port Forwarding

(Przekierowanie portów) została pomyślnie skonfigurowana:

• Upewnij się, że serwer lub aplikacja są skonfigurowane i uruchomione.

• Konieczny będzie klient spoza sieci LAN, ale posiadający dostęp do Internetu (nazywany „klientem internetowym”).

Klient ten nie powinien być połączony z routerem firmy ASUS.

• W kliencie internetowym wprowadź adres IP sieci WAN routera w celu zapewnienia dostępu do serwera. Jeśli przekierowanie portów zostało wykonane pomyślnie, dostęp do plików lub aplikacji zostanie zapewniony.

Różnice między wyzwalaniem portów a przekierowaniem portów:

• Wyzwalanie portów działa nawet bez skonfigurowania określonego adresu IP sieci LAN. W przeciwieństwie do przekierowania portów, które wymaga statycznego adresu

IP sieci LAN, wyzwalanie portów umożliwia dynamiczne przekierowanie portów przy użyciu routera. Wstępnie określone zakresy portów są konfigurowane w celu przyjmowania połączeń przychodzących w ograniczonym czasie. W przypadku wyzwalania portów na wielu komputerach mogą być uruchomione aplikacje, które normalnie wymagałyby ręcznego przekierowania tych samych portów do każdego komputera w sieci.

• Wyzwalanie portów jest bezpieczniejsze niż przekierowanie portów, ponieważ porty przychodzące nie są zawsze otwarte. Są one otwarte tylko wtedy, gdy aplikacja nawiązuje połączenie wychodzące przez port wyzwalania.

67

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents