4.5.4 Network Services Filter (Filtr usług sieciowych). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.5.4  Network Services Filter (Filtr usług sieciowych). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

74

3. Wprowadź słowo lub wyrażenie i kliknij przycisk Add (Dodaj) .

4. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

UWAGI:

• Pozycja Keyword Filter (Filtr słów kluczowych) zależy od zapytania

DNS. Jeśli klient sieciowy uzyskał już dostęp do witryny sieci Web, np. http://www.abcxxx.com

, witryna ta nie zostanie zablokowana

(odwiedzone wcześniej witryny sieci Web są zapisywane w pamięci podręcznej DNS). Aby rozwiązać ten problem, należy wyczyścić pamięć podręczną DNS przed skonfigurowaniem pozycji Keyword

Filter (Filtr słów kluczowych).

• Nie można filtrować stron sieci Web skompresowanych za pomocą kompresji protokołu HTTP. Przy użyciu filtra słów kluczowych nie można także blokować stron HTTPS.

4.5.4 Network Services Filter (Filtr usług sieciowych)

Za pomocą pozycji Network Services Filter (Filtr usług sieciowych) blokowana jest wymiana pakietów z sieci LAN do sieci WAN oraz ograniczany jest dostęp klientów sieciowych do określonych usług sieci Web, takich jak Telnet lub FTP.

W celu skonfigurowania filtra usług sieciowych:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced Settings

(Ustawienia zaawansowane) > Firewall (Zapora) > wybierz zakładkę Network Service Filter (Filtr usług sieciowych) .

2. W polu Enable Network Services Filter (Włącz filtr usług sieciowych) zaznacz pozycję Yes (Tak) .

3. Wybierz opcję dla pozycji Filter table type (Typ tabeli filtrów).

Pozycja Black List (Czarna lista) umożliwia blokowanie określonych usług sieciowych. Pozycja White List (Biała lista) umożliwia ograniczenie dostępu do określonych usług sieciowych.

4. Określ przedziały czasu i dni, w które filtry mają być aktywne. .

5. Aby określić, które usługi sieciowe mają być filtrowane, wprowadź wartości dla pozycji Source IP (Adres IP źródła),

Destination IP (Docelowy adres IP), Port Range (Zakres portu) i

Protocol (Protokół). Kliknij przycisk .

6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

75

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents