4.6.2 System. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

4.6.2 System. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

4.6.2 System

Na stronie System można skonfigurować ustawienia routera bezprzewodowego.

W celu skonfigurowania ustawień System:

1. W panelu nawigacji przejdź do pozycji Advanced

Settings (Ustawienia zaawansowane) > Administration

(Administracja) > wybierz zakładkę System .

2. Można skonfigurować następujące ustawienia:

• Zmień hasło logowania routera : Hasło i nazwę logowania routera bezprzewodowego można zmienić, wprowadzając nową nazwę i hasło.

• Zachowanie przycisku WPS : Za pomocą fizycznego przycisku WPS na routerze bezprzewodowym można uaktywnić funkcję WPS.

• Strefa czasowa : Wybierz strefę czasową sieci.

• Serwer NTP : Router bezprzewodowy może uzyskiwać dostęp do serwera NTP (Network time Protocol) w celu synchronizacji godziny.

• Włącz usługi Telnet : Kliknij pozycję Yes (Tak) , aby włączyć usługi Telnet w sieci. Kliknij pozycję No (Nie) , aby wyłączyć usługi Telnet.

• Metoda uwierzytelniania : Jako zabezpieczenie dostępu do routera można wybrać protokół HTTP, HTTPS lub oba.

• Włącz dostęp do sieci Web z sieci WAN : Wybierz pozycję Yes (Tak) , aby urządzenia spoza sieci mogły uzyskiwać dostęp do ustawień interfejsu graficznego routera bezprzewodowego. Wybierz opcję No (Nie) , aby uniemożliwić dostęp.

• Zezwalaj tylko na określone adresy IP : Kliknij pozycję Yes

(Tak) , jeśli chcesz określić adresy IP urządzeń, które mogą uzyskiwać dostęp do ustawień interfejsu graficznego routera bezprzewodowego z sieci WAN.

• Lista klientów : Wprowadź adresy IP sieci WAN urządzeń sieciowych, które mogą uzyskiwać dostęp do ustawień routera bezprzewodowego. Lista ta będzie miała zastosowanie po wybraniu opcji Yes (Tak) w pozycji Only allow specific IP (Zezwalaj tylko na określone adresy IP) .

3. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

77

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents