Często zadawane pytania (FAQ). Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

Często zadawane pytania (FAQ). Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

94

6.2 Często zadawane pytania (FAQ)

Nie mogę uzyskać dostępu do interfejsu graficznego routera przy użyciu przeglądarki sieci Web

• Jeśli komputer jest podłączony w sposób przewodowy, sprawdź połączenie kabla Ethernet i stan diody LED zgodnie z opisem w poprzedniej części.

• Upewnij się, że używane dane logowania są prawidłowe.

Domyślna fabryczna nazwa logowania i hasło to „admin/ admin”. Upewnij się, że podczas wprowadzania danych logowania klawisz Caps Lock jest wyłączony.

• Usuń pliki cookie i pliki w przeglądarce sieci Web. W przypadku programu Internet Explorer 8 należy wykonać poniższe czynności:

1. Uruchom program Internet

Explorer 8, a następnie kliknij kolejno pozycje

Tools (Narzędzia) >

Internet Options (Opcje internetowe) .

2. Na karcie General

(Ogólne) , w obszarze

Browsing history (Historia przeglądania) kliknij przycisk Delete… (Usuń...) , wybierz pozycję Temporary

Internet Files (Tymczasowe pliki internetowe) i Cookies

(Pliki cookie) , a następnie kliknij przycisk Delete (Usuń) .

UWAGI:

• Polecenia usuwania plików cookie i plików zależą od przeglądarki sieci Web.

• W celu automatycznego uzyskiwania adresów IP należy wyłączyć ustawienia serwera proxy, anulować połączenie telefoniczne i wprowadzić ustawienia protokołu TCP/IP. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 1 niniejszego podręcznika użytkownika.

• Należy używać kabli Ethernet CAT5e lub CAT6.

Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego z routerem.

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów z nawiązaniem połączenia z siecią 5 Ghz należy sprawdzić, czy urządzenie sieciowe obsługuje częstotliwość 5 Ghz i czy jest wyposażone w funkcje podwójnego pasma.

• Poza zakresem:

• Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.

• Ustaw anteny routera w najlepszym położeniu zgodnie z opisem w części 1.4 Ustawianie pozycji routera .

• Wyłączono serwer DHCP:

1. Uruchom sieciowy interfejs graficzny. Przejdź kolejno do pozycji General (Ogólne) > Network Map (Mapa sieci)

> Clients (Klienci) i wyszukaj urządzenie, które chcesz połączyć z routerem.

2. Jeśli nie można znaleźć urządzenia w pozycji Network

Map (Mapa sieci) , przejdź kolejno do pozycji Advanced

Settings (Ustawienia zaawansowane) > LAN (Sieć

LAN) > DHCP Server (Serwer DHCP) , lista Basic Config

(Konfiguracja podstawowa) , zaznacz opcję Yes (Tak) dla pozycji Enable the DHCP Server (Włącz serwer DHCP) .

95

• Ukryto identyfikator SSID. Jeśli urządzenie wyszukuje identyfikatory SSID innych routerów, ale nie może znaleźć identyfikatora SSID posiadanego routera, przejdź do pozycji

Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane) > Wireless

(Sieć bezprzewodowa) > General (Ogólne) , zaznacz opcję No

(Nie) dla pozycji Hide SSID (Ukryj SSID) i zaznacz opcję Auto

(Automat.) dla pozycji Control Channel (Kanał kontrolny) .

96

• Jeśli używana jest karta sieci bezprzewodowej, sprawdź, czy używany kanał bezprzewodowy jest zgodny z kanałami dostępnymi w danym kraju/regionie. Jeśli nie, dostosuj kanał, pasmo kanału i tryb bezprzewodowy.

• Jeśli nawiązanie połączenia bezprzewodowego z routerem jest nadal niemożliwe, można przywrócić domyślne ustawienia fabryczne routera. W interfejsie graficznym routera kliknij kolejno pozycje Administration (Administracja) > Restore/

Save/Upload Setting (Przywróć/Zapisz/Załaduj ustawienia) i kliknij przycisk Restore (Przywróć) .

Niedostępny Internet.

• Sprawdź, czy router może nawiązać połączenie z adresem IP sieci WAN usługodawcy internetowego. Aby to zrobić, uruchom sieciowy interfejs graficzny, przejdź do pozycji General

(Ogólne) > Network Map (Mapa sieci) i sprawdź pozycję

Internet Status (Stan połączenia z Internetem) .

• Jeśli router nie może nawiązać połączenia z adresem IP sieci

WAN usługodawcy internetowego, uruchom ponownie sieć zgodnie z opisem w części Uruchom ponownie sieć, wykonując czynności w następującej kolejności w rozdziale

Rozwiązywanie podstawowych problemów .

• Urządzenie zostało zablokowane za pomocą funkcji Parental

Control (Kontrola rodzicielska). Przejdź do pozycji General

(Ogólne) > Parental Control (Kontrola rodzicielska) i sprawdź, czy urządzenie znajduje się na liście. Jeśli urządzenie znajduje się na liście Client Name (Nazwa klienta) , usuń je za pomocą przycisku Delete (Usuń) lub dostosuj ustawienia Time

Management (Zarządzanie czasem).

97

98

• Jeśli dostęp do Internetu jest nadal niemożliwy, uruchom ponownie komputer, a następnie sprawdź adres IP i adres bramy sieci.

• Sprawdź wskaźniki stanu modemu ADSL i routera bezprzewodowego. Jeśli nie świeci się dioda LED sieci WAN routera bezprzewodowego, sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone.

Nie pamiętam identyfikatora SSID (nazwy sieci) lub hasła sieciowego

• Skonfiguruj nowy identyfikator SSID i klucz szyfrowania za pomocą połączenia przewodowego (kabel Ethernet). Uruchom sieciowy interfejs graficzny, przejdź do pozycji Network

Map (Mapa sieci) , kliknij ikonę routera, wprowadź nowy identyfikator SSID i klucz szyfrowania, a następnie kliknij przycisk Apply (Zastosuj) .

• Przywróć ustawienia domyślne routera. Uruchom sieciowy interfejs graficzny, przejdź do pozycji Administration

(Administracja) > Restore/Save/Upload Setting (Przywróć/

Zapisz/Załaduj ustawienia) i kliknij przycisk Restore (Przywróć) .

Domyślne konto logowania i hasło to „admin”.

Jak przywrócić domyślne ustawienia systemu?

• Przejdź do pozycji Administration (Administracja) > Restore/

Save/Upload Setting (Przywróć/Zapisz/Załaduj ustawienia) i kliknij przycisk Restore (Przywróć) .

Następujące ustawienia są fabrycznymi ustawieniami domyślnymi:

Nazwa użytkownika : admin

Hasło :

IP address :

SSID (2,4GHz) :

SSID (5GHz) : router.asus.com

Patrz naklejka na spodzie routera

Patrz naklejka na spodzie routera

Niepowodzenie uaktualnienia oprogramowania sprzętowego.

Uruchom tryb ratunkowy i skorzystaj z narzędzia Firmware

Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego).

Informacje na temat korzystania z narzędzia Firmware Restoration

(Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego) można znaleźć w części 5.2 Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego .

Nie można uzyskać dostępu do sieciowego interfejsu graficznego

Przed konfiguracją routera bezprzewodowego wykonać czynności opisane w tej części dla komputera hosta i klientów sieciowych.

A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony

UWAGA: Dostarczone zrzuty ekranowe dotyczą wyłącznie Windows® 7. W systemach Windows® 8 i Windows® 8.1 czynności i opcje mogą być inne.

Windows® 7/8

1. Kliknij przycisk Start > Internet

Explorer w celu uruchomienia przeglądarki internetowej.

2. Kliknij przycisk Tools

(Narzędzia) > Internet options (Opcje internetowe)

> zakładkę Connections

(Połączenia) > LAN settings

(Ustawienia sieci LAN) .

3. Na ekranie Local Area

Network (LAN) Settings

(Ustawienia sieci lokalnej

(LAN)) odznacz opcję Use a proxy server for your LAN

(Użyj serwera proxy dla sieci LAN) .

4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK .

99

100

MAC OS

1. W przeglądarce

Safari kliknąć Safari

> Preferences

(Preferencje)

> Advanced

(Zaawansowane) >

Change Settings...

(Zmień ustawienia...

)

2. Na ekranie Network (Sieć) usunąć zaznaczenie FTP

Proxy (Proxy FTP) i Web

Proxy (HTTP) (Proxy www (HTTP)).

3. Po zakończeniu kliknąć przycisk Apply Now (Zastosuj teraz) .

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące wyłączania serwera proxy, patrz funkcja pomocy danej przeglądarki.

B. Skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego uzyskiwania adresu IP.

Windows® 7/8

1. Kliknij przycisk Start >

Sterowania) > Network and

> Network and Sharing udostępniania) > Manage

(Zarządzaj połączeniami sieciowymi).

2. Zaznacz opcję Internet

Protocol Version 4 (TCP/

IPv4) (Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)) lub

Internet Protocol Version

6 (TCP/IPv6) (Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)) , a następnie kliknij przycisk Properties (Właściwości).

3. W celu automatycznego uzyskania ustawień iPv4 IP, zaznacz opcję Obtain an

IP address automatically

(Automatycznie uzyskaj adres IP) .

W celu automatycznego uzyskania ustawień iPv6 IP, zaznacz opcję Obtain an

IPv6 address automatically

(Automatycznie uzyskaj adres IPv6) .

4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK .

MAC OS

1. Kliknij ikonę Apple umieszczoną w górnej lewej części ekranu.

2. Kliknij polecenie System

Preferences (Preferencje systemu) > Network

(Sieć) > Configure...

(Konfiguruj...)

3. Na zakładce TCP/IP wybierz Using DHCP (Z użyciem DHCP) na liście rozwijalnej Configure

IPv4 (Konfiguruj IPv4).

4. Po zakończeniu kliknąć przycisk Apply Now (Zastosuj teraz) .

UWAGA: Informacje dotyczące konfiguracji ustawień połączenia TCP/IP komputera patrz pomoc systemu operacyjnego i funkcje wsparcia.

101

102

C. Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone.

Windows® 7/8

1. Kliknij przycisk Start > Internet

Explorer w celu uruchomienia przeglądarki internetowej.

2. Kliknij przycisk Tools

(Narzędzia) > Internet options

(Opcje internetowe) > zakładkę

Connections (Połączenia) .

3. Zaznaczyć opcję Never dial a connection (Nigdy nie wybieraj połączenia) .

4. Po zakończeniu kliknij przycisk

.

UWAGA: Szczegółowe informacje o wyłączaniu połączenia dial-up, patrz funkcja pomocy przeglądarki sieciowej.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents