3.5.2 Använda Servers Center. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
117 Pages

advertisement

3.5.2  Använda Servers Center. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

34

Du kan även välja Skip ASUS DDNS settings (Hoppa över

ASUS DDNS-inställningar) och klicka på Next (Nästa) för att hoppa över DDNS-inställningen.

5. Klicka på Finish (Slutför) för att avsluta installationen.

6. För åtkomst till FTP-webbplatsen, starta en webbläsare eller en tredje-parts FTP-klient och knappa in ftp-länken

( ftp://<domain name>.asuscomm.com

), som du har skapat tidigare.

3.5.2 Använda Servers Center

Servers Center ger dig möjlighet att dela mediafilerna från USBenheten via ett Media Server-arkiv, Samba-delningstjänst eller

FTP-delningstjänst. Du kan även konfigurera andra inställningar för USB-enheten i Servers Center.

Använda Media Server

Din trådlösa router tillåter DLNA-stödda enheter åtkomst till multimediafiler från USB-enheten som är ansluten till din trådlösa router.

OBS ! Innan du använder DLNA Media Server-funktionen, anslut din enhet till RT-AC1300UHP:s nätverk.

För att starta Media Servers inställningssida, gå till fliken Gå till fliken General (Allmänt) > USB application (USB-applikation) >

Servers Center > Media Servers (Mediaservrar) . Se följande för en beskrivning av fälten:

• Enable DLNA Media Server (Aktivera DLNA Media

Server) : Välj ON/OFF (På/Av) för att aktivera/inaktivera DLNA

Media Server.

Enable iTunes Server (Aktivera iTunes Server)?

: Välj ON/

OFF (På/Av) för att aktivera/inaktivera iTunes Server.

• Media server directory (Mediaserverarkiv) : Välj ditt mediaserverarkiv och klicka på Apply (Verkställ) för att dela

• filer från USB-enheten till mediaenheter i nätverket.

Media Server Status (Mediaserverstatus) : Visar statusen för mediaservern.

Använda Network Place (Samba) Share-tjänsten

Network Place (Samba) Share ger dig möjlighet att installera konton och tillstånd för Samba-tjänsten.

Använda Samba Share:

1. Från navigeringsfältet, Gå till fliken General (Allmänt) > USB application (USB-applikation) > Servers Center .

OBS!

Network Place (Samba) Share är aktiverad som standard.

35

36

2. Följ nedanstående steg för att lägga till, ta bort eller modifiera ett konto.

Skapa ett nytt konto: a) Klicka på för att lägga till ett nytt konto.

b) I fälten Account (Konto) och Password (Lösenord) knappar du in namn och lösenord för din nätverksklient.

Skriv lösenordet igen för att bekräfta. Klicka på Add (Lägg till) för att lägga till kontot i listan.

Ta bort ett befintligt konto: a) Välj det konto som du vill ta bort.

b) Klicka på .

c) Vid uppmaning, klicka på Delete (Ta bort) för att bekräfta att du vill ta bort kontot.

Lägga till en mapp: a) Klicka på .

b) Ange mappens namn, och klicka på Add (Lägg till) .

Mappen du skapade kommer att läggas till i mapplistan.

3. Från listan med mappar väljer du den typ av åtkomsträttigheter som du vill tilldela för specifika mappar:

• R/W: Välj detta alternativ för att tilldela läs-/skrivåtkomst.

• R: Välj detta alternativ för att tilldela enbart läsåtkomst.

• No (Nej) : Välj detta alternativ om du inte vill dela en specifik filmapp.

4. Klicka på Apply (Verkställ) för att verkställa ändringarna.

Använda FTP Share-tjänsten

FTP-delning gör det möjligt för en FTP-server att dela filer från

USB-enhet till andra enheter via din lokala LAN eller via Internet.

VIKTIGT:

• Se till att ta bort USB-disken på ett säkert sätt. Felaktig borttagning av USB-enheten kan orsaka skadade data.

• För att ta bort USB-enheten säkert, se avsnitt Safely removing the USB disk (Säker borttagning av USB-enhet) under 3.1.3

Monitoring your USB device (3.1.3 Övervaka din USB-enhet) .

37

38

Använda FTP Share-tjänsten:

ANMÄRKNINGAR:

AiDisk) .

Se till att du ställt in din FTP-server via AiDisk.

För mer information, se avsnittet 3.5.1 Using AiDisk (3.5.1 Använda

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) > USB application (USB-applikation) > Servers Center > FTP Share .

2. Från listan med mappar väljer du den typ av åtkomsträttigheter som du vill tilldela för specifika mappar:

• R/W : Välj för att tilldela läs-/skrivåtkomst till en specifik mapp.

• W : Välj för att tilldela enbart skrivåtkomst till en specifik mapp.

• R : Välj för att tilldela enbart läsåtkomst till en specifik mapp.

• No (Nej) : Välj detta alternativ om du inte vill dela en specifik mapp.

3. Klicka på Apply (Verkställ) för att bekräfta ändringarna.

4. För åtkomst till FTP-servern, knappa in ftp-länken ftp://<hostname>.asuscomm.com

och ditt användarnamn och lösenord i en webbläsare eller tredje-parts FTP-program.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents