1.6.2 Ασύρματη σύνδεση. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

1.6.2  Ασύρματη σύνδεση. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

12

Για να εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή μέσω

ενσύρματης σύνδεσης:

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του ασύρματου

δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου που περιλαμβάνεται στη

συσκευασία, για να συνδέσετε τον υπολογιστή στη θύρα LAN

του ασύρματου δρομολογητή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ! Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED του δικτύου LAN

αναβοσβήνει.

3. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε

το μόντεμ στη θύρα WAN του ασύρματου δρομολογητή.

4. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του μόντεμ στη

θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

1.6.2 Ασύρματη σύνδεση

3

1

RT-AC1300UHP

Modem

Internet 2

WAN

Smart phone Tablet

Laptop Printer

Για να εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή μέσω

ενσύρματης σύνδεσης:

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του ασύρματου

δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου που περιλαμβάνεται στη

συσκευασία για να συνδέσετε το μόντεμ στη θύρα WAN του

ασύρματου δρομολογητή.

3. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του μόντεμ στη

θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

4. Εγκαταστήστε έναν προσαρμογέα WLAN συμβατό με IEEE

802.11a/b/g/n/ac στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο,

ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του προσαρμογέα WLAN.

• Για να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το δίκτυό σας,

ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση των ρυθμίσεων ασφαλείας

ασύρματου δικτύου στο Κεφάλαιο 3 αυτού του εγχειρίδιου χρήστη.

13

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents