Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

3.4 Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου

Ο Γονικός έλεγχος σας επιτρέπει να ελέγχετε το χρόνο πρόσβασης

στο Internet. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το χρονικό όριο

χρήσης του δικτύου για μια συσκευή-πελάτη.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Parental control (Γονικός έλεγχος) .

2. Κάντε κλικ στο ON (ΕΝΕΡΓ.) για να ενεργοποιήσετε το Γονικό έλεγχο.

3. Επιλέξτε τη συσκευή-πελάτη για την οποία θέλετε να ελέγξετε τη

χρήση δικτύου. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση

MAC της συσκευής πελάτη στη στήλη Client MAC Address

(Διεύθυνση MAC της συσκευής πελάτη) .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το όνομα της συσκευής-πελάτη δεν περιέχει

ειδικούς χαρακτήρες ή διαστήματα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει

εσφαλμένη λειτουργία του δρομολογητή.

31

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents