3.5.2 Χρήση του Κέντρου διακομιστών. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
119 Pages

advertisement

3.5.2  Χρήση του Κέντρου διακομιστών. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

34

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Skip ASUS DDNS settings

(Παράλειψη ρυθμίσεων DDNS ASUS) και κάντε κλικ στο Next

(Επόμενο) για να παραλείψετε τις ρυθμίσεις DDNS.

5. Κάντε κλικ στο Finish (Τέλος) για να ολοκληρώσετε την

εγκατάσταση.

6. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία FTP που

δημιουργήσατε, εκκινήστε μια εφαρμογή περιήγησης στο

διαδίκτυο ή ένα βοηθητικό πρόγραμμα FTP τρίτου προμηθευτή

και πληκτρολογήστε το σύνδεσμο ftp

( ftp://<domain name>.asuscomm.com

) που δημιουργήσατε

προηγουμένως.

3.5.2 Χρήση του Κέντρου διακομιστών

Το Κέντρο διακομιστών σας επιτρέπει την κοινή χρήση των

αρχείων μέσων από το δίσκο USB μέσω καταλόγου του

Διακομιστή μέσων, της υπηρεσίας κοινής χρήσης Samba, ή της

υπηρεσίας κοινής χρήσης FTΡ. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε

κι άλλες ρυθμίσεις για το δίσκο USB στο Κέντρο διακομιστών.

Χρήση του Διακομιστή μέσων

Ο ασύρματος δρομολογητής επιτρέπει σε συσκευές που

υποστηρίζουν DLNA την πρόσβαση σε αρχεία πολυμέσων από ένα

δίσκο USB που είναι συνδεδεμένος στον ασύρματο δρομολογητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Διακομιστή μέσων

DLNA, συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο του RT-AC1300UHP.

Για να εκκινήσετε τη σελίδα ρυθμίσεων του Διακομιστή μέσων, Πηγαίνετε

στην καρτέλα General (Γενικά) > USB application (Εφαρμογή

USB) > Servers Center (Κέντρο διακομιστών) > Media Servers

(Διακομιστές μέσων) Ανατρέξτε στα ακόλουθα για τις περιγραφές των

πεδίων:

• Enable DLNA Media Server (Ενεργοποίηση Διακομιστή μέσων

DLNA) : Επιλέξτε ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) για να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε το Διακομιστή μέσων DLNA.

• Enable iTunes Server? (Ενεργοποίηση Διακομιστή iTunes;) :

Επιλέξτε ON/OFF (ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.) για να ενεργοποιήσετε/

απενεργοποιήσετε το Διακομιστή iTunes.

• Media server directory (Κατάλογος διακομιστών μέσων) :

Επιλέξτε τον κατάλογο διακομιστών μέσων και κάντε κλικ στο

Apply (Εφαρμογή) για να μοιραστείτε αρχεία από το δίσκο USB

στις συσκευές μέσων στο δίκτυο.

• Media Server Status (Κατάσταση διακομιστή μέσων) : Εμφανίζει

την κατάσταση του διακομιστή μέσων.

Χρήση της υπηρεσίας Κοινή χρήση θέσης δικτύου (Samba)

Η υπηρεσία κοινής χρήσης θέσης δικτύου (Samba) σας επιτρέπει να

ορίζετε το λογαριασμό και τις άδειες πρόσβασης για την υπηρεσία samba.

Για να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση Samba:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, Πηγαίνετε στην καρτέλα General

(Γενικά ) > USB application (Εφαρμογή USB) > Servers

Center ( Κέντρο διακομιστών ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από προεπιλογή είναι ενεργοποιημένη κοινή χρήση Network

Place (Samba).

35

2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε,

διαγράψετε ή τροποιήσετε ένα λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό:

α) Κάντε κλικ στο για να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό.

β) Στα πεδία Account (Λογαριασμός) και Password (Κωδικός

πρόσβασης) , πληκτρολογήστε το όνομα και τον κωδικό

πρόσβασης της συσκευής πελάτη του δικτύου. Πληκτρολογήστε

ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση. Κάντε κλικ στο

Add (Προσθήκη) για να προσθέσετε το λογαριασμό στη λίστα.

36

Για να διαγράψετε έναν ήδη δημιουργημένο λογαριασμό:

α) Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε.

β) Κάντε κλικ στο .

γ) Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο Delete (Διαγραφή) για να

επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του λογαριασμού.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο:

α) Κάντε κλικ στο .

β) Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου και κάντε κλικ στο Add

(Προσθήκη) . Ο φάκελος που δημιουργήσατε θα προστεθεί στη

λίστα φακέλων.

3. Από τη λίστα των αρχείων/φακέλων, επιλέξτε τον τύπο των

δικαιωμάτων πρόσβασης που θέλετε να εκχωρήσετε σε

συγκεκριμένους φακέλων:

• R/W : Κάντε αυτή την επιλογή για να εκχωρήσετε πρόσβαση

για ανάγνωση και εγγραφή.

• R: Κάντε αυτή την επιλογή για να εκχωρήσετε πρόσβαση

μόνο-για-ανάγνωση.

• No (Όχι) : Επιλέξτε το αν δεν θέλετε την κοινή χρήση του

συγκεκριμένου φακέλου αρχείων.

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) για εφαρμογή των

ρυθμίσεων.

Χρήση της υπηρεσίας Κοινή χρήση FTP

Η κοινή χρήση FTP δίνει τη δυνατότητα σε ένα διακομιστή FTP να

μοιράζεται αρχεία από το δίσκο USB σε άλλες συσκευές μέσω του

τοπικού δικτύου ή μέσω Internet.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ :

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει με ασφάλεια το δίσκο USB. Η

εσφαλμένη αφαίρεση του δίσκου USB ενδέχεται να προκαλέσει

καταστροφή δεδομένων.

• Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια το δίσκο USB, ανατρέξτε στην

ενότητα Ασφαλής αφαίρεση του δίσκου USB στο 3.1.3

Παρακολούθηση της συσκευής USB .

37

38

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία κοινής χρήσης FTP:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το διακομιστή

FTP μέσω του AiDisk. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην

ενότητα 3.5.1 Χρήση του AiDisk .

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, κάντε κλικ στο General (Γενικά) >

USB application (Εφαρμογή USB) > Servers Center ( Κέντρο

διακομιστών ) > καρτέλα FTP Share (Κοινή χρήση FTP) .

2. Από τη λίστα των αρχείων/φακέλων, επιλέξτε τον τύπο των

δικαιωμάτων πρόσβασης που θέλετε να εκχωρήσετε σε

συγκεκριμένους αρχείων/φακέλων:

• R/W : Επιλέξτε το για να εκχωρήσετε δικαιώματα ανάγνωσης/

εγγραφής σε ένα συγκεκριμένο φακέλων.

• W : Επιλέξτε το για να εκχωρήσετε δικαιώματα μόνο

εγγραφής για ένα συγκεκριμένο φακέλων.

• R : πιλέξτε το για να εκχωρήσετε δικαιώματα μόνο ανάγνωσης

σε ένα συγκεκριμένο φακέλων.

• No (Όχι) : Επιλέξτε το αν δεν θέλετε την κοινή χρήση του

συγκεκριμένου φακέλων.

3. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) για εφαρμογή των

ρυθμίσεων.

4. Για πρόσβαση στο διακομιστή FTP, πληκτρολογήστε το

σύνδεσμο ftp ftp://<hostname>.asuscomm.com

και το όνομα

χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε μια εφαρμογή περιήγησης

στο διαδίκτυο ή σε ένα βοηθητικό πρόγραμμα FTP τρίτου

προμηθευτή.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents