1.1 ยินดีต้อนรับ!. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

1.1  ยินดีต้อนรับ!. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

6

1 ทำาความรู้จักไวร์เลสเราเตอร์ของ

คุณ

1.1 ยินดีต้อนรับ!

ขอบคุณท่ีซ้ือ RT-AC1300UHP ไวร์เลสเราเตอร์!

RT-AC1300UHP ทรงบางพิเศษและสวยงาม ทาำงานในความถ่ีคู่

2.4GHz และ 5GHz ซ่ึงให้ความเร็วระดับกิกะบิตไวร์เลส AC

ท่ีสูงมากถึง 867 Mbps บน แถบความถ่ี 5 GHz & 300 Mbps

บนแถบความถ่ี 2.5 GHz พร้อมกัน

1.2 สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุุ

RT-AC1300UHP ไวร์เลส เราเตอร์

อะแดปเตอร์เพาเวอร

แผ่น CD สนับสนุน ( คู่มือผู้ใช้ )

สายเคเบิลเครือข่าย(RJ45)

คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว

หมายเหตุ :

• ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อ ASUS เพื่อ

สอบถามและรับการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูรายการสาย

ด่วนสนับสนุนของ ASUS ได้ที่ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้ฉบับน

• เก็บวัสดุบรรจุหีบห่อดั้งเดิมไว้ ในกรณีที่คุณจำาเป็นต้องรับบริการ

ภายใต้การรับประกันในอนาคต เช่นการนำามาซ่อมหรือเปลี่ยน

เครื่อง

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents