1.6 การตั้งค่าเราเตอร. Asus RT-AC1300UHP

Add to my manuals
123 Pages

advertisement

1.6  การตั้งค่าเราเตอร. Asus RT-AC1300UHP | Manualzz

1.6 การตั้งค่าเราเตอร์

สำาคัญ :

• ใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ในการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากความ

ไม่แน่นอนของระบบไร้สาย

• ก่อนที่จะตั้งค่า ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ ให้ทำาสิ่งต่อไปนี้:

• ถ้าคุณกำาลังแทนที่เราเตอร์ที่มีอยู่ ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์

เก่าจากเครือข่ายของคุณ

• ถอดสายเคเบิล/สายไฟจากชุดโมเด็มที่มีอยู่ของคุณ ถ้าโมเด็ม

ของคุณมีแบตเตอรี่สำารอง ให้ถอดออกด้วย

• บูตคอมพิวเตอร์ใหม่ (แนะนำา)

1.6.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย

หมายเหตุ : ไวร์เลสเราเตอร์ขงอคุณสนับสนุนทั้งสายเคเบิลแบบต่อ

ตรง หรือแบบไขว้ เมื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย

RT-AC1300UHP

1

Modem

LAN WAN

2

4

Internet 3

ในการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย:

1. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต

DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

11

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents